Urinveier (U)

 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 2 uker bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved ESBL-infeksjon gjelder egne regler for smittevern: FHIAnbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke nedre urinveisinfeksjon.
 • Beskriver øvre urinveisinfeksjon – pyelonefritt/cystopyelitt.
 • Tilstanden domineres av allmennsymptomer med feber, redusert allmenntilstand, kvalme, smerter mage/flanke/rygg. Symptomer fra nedre urinveier forekommer hos 1/3.
 • De fleste kan behandles hjemme, men sykehusinnleggelse kan bli nødvendig.
 • Normalt skal feber være borte etter 3 dagers behandling.
 • Ved ESBL-infeksjon gjelder egne regler for smittevern: FHI

Råd om belastning/ avlastning

 • Det er som regel nødvendig med full avlastning de første dager fram til allmensymptomene avtar.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 2 uker bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
 • recommendationId: 12963
 • sectionId: 9910
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:52:38.46
 • updatedDate: 2016-08-04T13:51:37.333
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er sjelden nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.


Medisinske forhold

 • Beskriver ikke øvre urinveisinfeksjon eller uretritt.
 • Beskriver nedre urinveisinfeksjon – cystitt.
 • Ved ukomplisert tilstand går symptomer som regel over spontant innen en uke. Antibiotika kan gis for å forkorte symptomvarigheten. Behandling gir for de fleste lindring innen ett til to døgn. Vedvarende symptomer, allmennsymptomer eller behandlingssvikt bør føre til revurdering av diagnosen.
 • Ved ESBL-infeksjon gjelder egne regler, se: FHI

Råd om belastning/ avlastning

 • Spesiell avlastning er sjelden nødvendig.
 • Tilgang til toalett

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er sjelden nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
 • recommendationId: 12964
 • sectionId: 9910
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:53:48.083
 • updatedDate: 2016-04-20T12:48:40.257
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er sjelden nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke gonokokkuretritt, cystitt, pyelonefritt, eller prostatitt
 • Beskriver akutt infeksjon i uretra, inkludert klamydiainfeksjon.
 • Forventet sykdomsforløp ved symptomgivende sykdom er opptil 7 dager etter oppstart behandling, avhengig av etiologi.
 • Behandling gir for de fleste lindring innen ett til to døgn. Vedvarende symptomer, allmennsymptomer eller behandlingssvikt bør føre til revurdering av diagnosen.
 • Følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: orkitt, epididymitt.

Råd om belastning/ avlastning

 • Spesiell avlastning er sjelden nødvendig.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er sjelden nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • recommendationId: 12965
 • sectionId: 9910
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:55:12.677
 • updatedDate: 2016-08-04T13:52:38.677
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Halvparten oppdages tilfeldig og kan derfor være uten symptomer, mens en fjerdedel har sykdom med spredning
 • Symptomer ved nyrekreft er særlig avhengig av stadiet og særlig om det foreligger metastaser. Ved avansert sykdom er det gjerne betydelig påvirket allmenntilstand.
 • Behandlingen er primært kirurgi og kan være kurativ for opptil 90% ved tidlig sykdom. Ved avansert sykdom er i dag tradisjonell cellegift erstattet med målrettet behandling med forskjellige kinasehemmere. Strålebehandling kan benyttes som lindrende behandling.
 • Prognosen er god ved tidlig sykdom som kan opereres radikalt, men 1/3 som får utført reseksjon av lokalisert sykdom får recidiv. Ved metastaser er prognosen svært variabel.
 • Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom.
 • Selv om prognosen er god vil behandlingsforløpet variere, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene.

Råd om belastning/ avlastning

 • Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå.
 • Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon.
 • Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig.
 • Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn.
 • Økt infeksjonstilbøyelighet under cellegiftbehandling

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Versjon

Dato: 31.10.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 14300
 • sectionId: 9910
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-10-31T10:14:11.273
 • updatedDate: 2018-02-08T15:31:41.723
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling.
 • De fleste pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller symptomfrie etter behandling. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdoms og behandlingsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Sykdommen har få eller ingen symptomer ut over blod i urinen før eventuelle metastatisk sykdom.
 • Ved avansert sykdom er det betydelig påvirket allmenntilstand.
 • Behandlingen er primært kirurgi (cystektomi, Transuretral reseksjon i blære (TRUB-B), intravesikal installasjonsbehandling, cellegift og strålebehandling, ofte i kombinasjon.
 • Prognosen er god ved tidlige stadier, men pasienter med kurativ behandling trenger ofte tett oppfølging for mulige recidiv i blæren.
 • 1/3 som får utført reseksjon av lokalisert sykdom får recidiv innen få år.
 • Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom.
 • Selv om prognosen er god vil behandlingsforløpet variere, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene.

Råd om belastning/ avlastning

 • Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå.
 • Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon.
 • Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig.
 • Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn.
 • Økt infeksjonstilbøyelighet under cellegiftbehandling

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • De fleste pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller symptomfrie etter behandling. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdoms og behandlingsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Versjon

Dato: 31.10.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 14301
 • sectionId: 9910
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-10-31T10:16:24.547
 • updatedDate: 2018-02-08T15:31:51.573
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • sectionId: 9910
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-10-28T09:40:19.077
 • updatedDate: 2016-04-07T07:29:14.633
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 1398
 • sortOrder: 14