Endokrine, metabolske og ernæringsmessige problemer (T)

 • Kort sykmelding, eller egenmelding, kan være nødvendig for å gjennomføre oppfølging og
  kontroll.
 • Gradert sykmelding sikrer kontakt med arbeidsplassen og tilpasser belastning når arbeidet ikke kan tilpasses på annen måte.
  • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, forverringer av tilstanden (eksempelvis infeksjoner), behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. Lengden og graden på en sykmelding må deretter vurderes løpende
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 3 måneder er det grunn til å revurdere pasientens situasjon i samråd med spesialist for varige tiltak (arbeidsrettede eller gradert/hel uførepensjon). Ved lav funksjon og dårlig prognose må pasientens egenvurdering være avgjørende for sykmeldingsvurderingen. Langvarig fravær og uførhet kan forventes gjennom et livsløp.
 • Arbeidsgivers fritak for arbeidsgiveransvar er et aktuelt virkemiddel for pasienter med cystisk fibrose og hyppig fravær
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten dreier seg om voksne pasienter med cystisk fibrose
 • Cystisk Fibrose er en kronisk multiorgansykdom med gradvis forverring. Infeksjoner, eksacerbasjoner og forverringer med årsak fra eksokrine organer og lunger (pneumoni, hyperglykemi, obstipasjon osv) må forventes.
 • Det er noe variasjon i forløpet avhengig av genetisk variant.
 • Behandlingen bør følges på CF senter.
 • Det må tas hensyn til individuelle variasjoner i tilstanden ved samme diagnose.

Råd om belastning/ avlastning

 • Aktivitet anbefales så langt det er mulig og gir mestringsfølelse.
 • Reduksjon av aktivitet er ofte nødvendig ved forverringer (pneumoni, hyperglykemi, obstipasjon osv).
 • Ved kronisk redusert funksjon, vil grad av funksjonstap avgjøre hvor mye aktiviteten må reduseres og tilpasset aktivitet opprettholdes.
 • Mulighet for belastning avhenger av årsak til funksjonstap

Arbeid / sykmelding

 • Kort sykmelding, eller egenmelding, kan være nødvendig for å gjennomføre oppfølging og
  kontroll.
 • Gradert sykmelding sikrer kontakt med arbeidsplassen og tilpasser belastning når arbeidet ikke kan tilpasses på annen måte.
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, forverringer av tilstanden (eksempelvis infeksjoner), behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. Lengden og graden på en sykmelding må deretter vurderes løpende
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 3 måneder er det grunn til å revurdere pasientens situasjon i samråd med spesialist for varige tiltak (arbeidsrettede eller gradert/hel uførepensjon). Ved lav funksjon og dårlig prognose må pasientens egenvurdering være avgjørende for sykmeldingsvurderingen. Langvarig fravær og uførhet kan forventes gjennom et livsløp.
 • Arbeidsgivers fritak for arbeidsgiveransvar er et aktuelt virkemiddel for pasienter med cystisk fibrose og hyppig fravær.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12909
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T11:12:36.847
 • updatedDate: 2016-08-04T09:14:06.35
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan være aktuelt ved alvorlig fedme grad II og III, men alle tilstander må vurderes individuelt. Fedme er forbundet med stor komorbiditet som i seg selv kan gi sykefravær.
 • Situasjoner som kan gi sykmeldingsbehov:
 • Krav til fysikk ved utførelse av arbeidsoppgaver som umuliggjøres av pasientens fedme. Dersom tilpassing eller omplassering ikke er mulig kan sykmelding være nødvendig, forutsatt at pasienten er arbeidsufør på grunn av overvekt. Da bør det raskt søkes å få organisert et intensivert opplegg poliklinisk eller ved innleggelse. De fleste slike tilbud varer i 4-12 uker og gir mulighet for en signifikant vektreduksjon. Der varig endring ikke oppnås, må arbeidsrettede tiltak mot annet arbeid vurderes.
 • Intensiv poliklinisk behandling eller opphold i godkjent helseinstitusjon for vektreduksjon og livsstilsendring. Normalt så lenge behandlingen varer, oftest 4-12 uker. (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn", anmerk hvilken behandling som pågår i tekstfeltet til NAV jfr FTL 8.4 tredje ledd)
 • Bariatrisk kirurgi. Se egen anbefaling

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver ikke følgetilstander av overvekt og fedme
 • Anbefalingen beskriver sykmelding ved tilstander som er direkte relatert til fedme.
 • Anbefalingen beskriver ikke sykmelding ved bariatrisk kirurgi – se egen anbefaling
 • Definisjoner: Overvekt defineres som KMI > 25, fedme grad I ved KMI > 30, fedme grad II ved KMI > 35 og fedme grad III (ekstrem fedme) ved KMI > 40.
 • Hver femte nordmann har en kroppsmasseindeks (BMI) > 30 (fedme)
 • Overvekt og fedme alene fører sjelden til arbeidsuførhet men følgetilstander utgjør en større del av fraværet i arbeidslivet og skyldes et spekter av tilstander, der de viktigste er Hypertensjon, HJerte/karsykdommer, Type II diabetes og Ledd- og ryggplager.
 • Overvekt er en kronisk sykdom.
 • Behandling retter seg i første rekke mot livsstilsendringer.

Råd om belastning/ avlastning

 • Livsstilsintervensjon.
 • Variert fysisk aktivitet er bra.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan være aktuelt ved alvorlig fedme grad II og III, men alle tilstander må vurderes individuelt. Fedme er forbundet med stor komorbiditet som i seg selv kan gi sykefravær.
 • Situasjoner som kan gi sykmeldingsbehov:
 • Krav til fysikk ved utførelse av arbeidsoppgaver som umuliggjøres av pasientens fedme. Dersom tilpassing eller omplassering ikke er mulig kan sykmelding være nødvendig, forutsatt at pasienten er arbeidsufør på grunn av overvekt. Da bør det raskt søkes å få organisert et intensivert opplegg poliklinisk eller ved innleggelse. De fleste slike tilbud varer i 4-12 uker og gir mulighet for en signifikant vektreduksjon. Der varig endring ikke oppnås, må arbeidsrettede tiltak mot annet arbeid vurderes.
 • Intensiv poliklinisk behandling eller opphold i godkjent helseinstitusjon for vektreduksjon og livsstilsendring. Normalt så lenge behandlingen varer, oftest 4-12 uker. (Ved sykmelding sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn", anmerk hvilken behandling som pågår i tekstfeltet til NAV jfr FTL 8.4 tredje ledd)
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 22.06.2016 Versjon 1.1

 • recommendationId: 13320
 • sectionId: 9909
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T14:59:32.29
 • updatedDate: 2016-09-13T11:40:45.45
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding er ofte nødvendig ved symptomgivende sykdom. Vanligvis er symptomene under kontroll innen 4-6 uker. Det kan noen ganger ta måneder før tilstanden er stabil.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.
 • Kortvarig sykmelding kan være aktuelt ved forverringer som hyperthyreose pasienter opplever noen ganger også i temmelig stabile faser.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver alle tilstander med forhøyet thyroxinnivå. Hypothyreose (T86) har egen tekst, men denne teksten berører effekter av hypothyreose som følge av behandling av hypertyreose
 • Tilstanden kan oppdages tilfeldig og være fredelig. Ikke sjelden gir tilstanden mer alvorlige symptomer, typisk ved Grave's disease.
 • I kompliserte tilfeller kan behandlingen være langvarig og hormonnivå og funksjonsevne kan svinge over lang tid før det stabiliseres. Det er ikke alltid samsvar mellom symptomer og målt hormonnivå.
 • Vellykket behandling fører normalt til en permanent tilstand av hypothyreose som må behandles.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte tilstander er ofte pasientene utmattet og preget av en rekke plagsomme symptomer av både psykisk og fysisk art. Funksjonen kan være sterkt nedsatt.
 • I mange tilfeller vil det være ustabile hormonverdier, varierende og persisterende symptomer over lang tid, til tross for, eller på grunn av oppstartet behandling. Behandlingen er tidvis ikke vellykket og må endres.
 • Ved symptomgivende sykdom er funksjonsevnen ofte sterkt påvirket. Både intellektuelle og fysiske oppgaver kan være vanskelig eller umulig å gjennomføre.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding er ofte nødvendig ved symptomgivende sykdom. Vanligvis er symptomene under kontroll innen 4-6 uker. Det kan noen ganger ta måneder før tilstanden er stabil.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.
 • Kortvarig sykmelding kan være aktuelt ved forverringer som hyperthyreose pasienter opplever noen ganger også i temmelig stabile faser.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2015 Versjon: 1.0

 • recommendationId: 13321
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:02:26.907
 • updatedDate: 2017-05-12T08:39:47.87
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding i en til få uker er ofte nødvendig i ustabil fase inntil stabilisering av symptomer, funksjon og hormonverdier
 • Noen få pasienter har vedvarende plager til tross for at de har normale hormonverdier. Disse vil tidvis være i behov av sykmelding. Sykmeldingsgrad og lengde må tilpasses individuelt. I noen tilfeller av alvorlig hypotyreose kan det gå måneder før funksjonsevnen er gjenvunnet.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omfatter alle primære former for nedsatt nivå av thyroxin.
 • Teksten omfatter ikke midlertidig hypothyreose sekundært til medikamentell behandling av hyperthyreose. Hyperthyreose har egen tekst
 • Tilstanden oppdages oftest tilfeldig og i tidlig fase. Sjeldnere stilles diagnose pga symptomer.
 • Behandling med syntetisk hormon gir som regel et asymptomatisk kronisk bilde.
 • Den hyppigste årsaken er autoimmun thyroiditt.

Råd om belastning/ avlastning

 • I ubehandlede tilfeller, eller før behandling er stabilisert, kan trøtthet, slapphet og fatigue, samt en rekke forskjellige symptomer gi redusert funksjon som pasienten må ta hensyn til.
 • Det er ikke gitt spesifikke råd om avlasting/belastning
 • Prognosen er nesten alltid god.
 • Det finnes fagmiljøer og pasientmiljøer som mener at en rekke symptomer kan knyttes til hypothyreose også etter tilsynelatende stabilisering. Typisk er plager fra muskel-skjelett, asteni og depresjon.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding i en til få uker er ofte nødvendig i ustabil fase inntil stabilisering av symptomer, funksjon og hormonverdier
 • Noen få pasienter har vedvarende plager til tross for at de har normale hormonverdier. Disse vil tidvis være i behov av sykmelding. Sykmeldingsgrad og lengde må tilpasses individuelt. I noen tilfeller av alvorlig hypotyreose kan det gå måneder før funksjonsevnen er gjenvunnet.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13322
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:05:25.377
 • updatedDate: 2017-05-12T08:41:01.47
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil diabetes type I
 • Kortvarige egenmeldinger eller sykmeldinger kan være nødvendig ved symptomgivende blodsukkersvingninger.
 • Sykmelding kan være nødvendig i inntil 3 uker I forbindelse med diagnose og oppstart av behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Ved nyoppstått diabetes er pasienten som regel allment svekket og har redusert funksjon inntil behandling er iverksatt og symptomene under kontroll.
 • Ved stabil behandlet sykdom er pasienten funksjonsdyktig, og sykdommen i seg selv intet hinder for arbeid. Diabetes setter begrensninger i noen yrker.
 • Hypoglykemi er vanlig og vil kunne medføre kortvarig funksjonssvikt. Gjentatte hypoglykemiepisoder kan medføre mer varig funksjonssvikt.
 • Sykdommen er livsvarig når diagnosen først er stilt. I livsløpet vil det hos gjennomsnittspasienten oppstå flere periodevise forverringer med funksjonssvikt.
 • Sykdommen kan gi en rekke komplikasjoner, spesielt i sene stadier etter lang tid, alle disse komplikasjonene kan hver for seg eller til sammen redusere funksjonsevnen vesentlig. Flere av disse komplikasjonene vil fremstå som egne sykdommer beskrevet i andre kapitler.

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasienter med sukkersyke bør leve et regelmessig liv med regelmessighet i både aktivitet, hvile, søvn og måltider.
 • For mange vil uregelmessige døgnrytme være uheldig.
 • Variert og regelmessig fysisk aktivitet er bra.
 • Mulighet for regelmessighet er gunstig for prognosen.
 • Regelmessig mosjon eller trening er gunstig for kontroll av sykdom og for prognose.
 • Tilpasset kosthold er også av stor betydning.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil diabetes type I
 • Kortvarige egenmeldinger eller sykmeldinger kan være nødvendig ved symptomgivende blodsukkersvingninger.
 • Sykmelding kan være nødvendig i inntil 3 uker I forbindelse med diagnose og oppstart av behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13323
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:09:13.707
 • updatedDate: 2016-06-27T07:44:41.477
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved diabetes type II, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding i kortere perioder kan være nødvendig hvis sykdommen unntaksvis kommer ut av kontroll, eksempelvis ved interkurrente sykdommer eller behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Ved nyoppstått diabetes type 2 har pasienten sjelden symptomer som gir funksjonssvekkelse.
 • Ved stabil behandlet sykdom er pasienten funksjonsdyktig og sykdommen i seg selv intet hinder for arbeid.
 • I langt de fleste tilfeller er sykdommen livsvarig når diagnosen først er stilt.
 • Sykdommen kan gi en rekke komplikasjoner, spesielt i sene stadier etter lang tid, alle disse komplikasjonene kan hver for seg eller til sammen redusere funksjonsevnen vesentlig.
 • Diabetes setter begrensninger i noen yrker.

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasienter med sukkersyke bør leve et regelmessig liv med regelmessighet i både aktivitet, hvile, søvn og måltider.
 • For mange vil uregelmessige døgnrytme være uheldig.
 • Variert og regelmessig fysisk aktivitet er bra.
 • Mulighet for regelmessighet er gunstig for prognosen.
 • Regelmessig mosjon eller trening er gunstig for kontroll av sykdom og for prognose.
 • Tilpasset kosthold og god vektkontroll er også av stor betydning.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved diabetes type II, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding i kortere perioder kan være nødvendig hvis sykdommen unntaksvis kommer ut av kontroll, eksempelvis ved interkurrente sykdommer eller behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13324
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:12:05.043
 • updatedDate: 2016-08-04T08:26:18.76
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Det anbefales sykemelding i 4-6 uker etter kirurgens vurdering. Økt tretthet pga redusert næringsinntak gir vanligvis arbeidsuførhet. Sykmelding gir mulighet for tilpasning til redusert energinivå og mulighet for å fokusere på innlæring av nye ernærings-, livsstils- og aktivitetsrutiner. Dette er av betydning for sen resultater.
 • Noen pasienter vil ønske å starte arbeid etter 1-2 uker, noe som ikke anbefales av behandler. I slike tilfeller tilrådes minimum 2uker sykmelding.
 • Lengre sykmelding kan være aktuelt pga komorbiditet sekundært til overvekt.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning etter kirurgisk behandling.
 • Det anbefales sykmelding 2-4 uker etter operasjon for intern herniering, også dels pga diettforholdregler
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingene gjelder pasienter operert for sykelig overvekt med gastric bypass eller gastric sleeve som er de to standardmetodene som benyttes ved norske sykehus nå, vanligvis utført med laparoskopisk teknikk. (Duodenal switch og gastric banding, operasjoner mye brukt tidligere, gjøres så å si ikke lenger, verken i Norge eller i utlandet.)
 • Anbefalingen gjelder ikke konservativ behandling – fedme behandlet konservativt er beskrevet i egen anbefaling
 • Forløpet etter operasjonene er vesentlig preget av redusert næringsinntak samt arbeid med å etablere nye rutiner for ernæring og måltider. Dette betyr mye mer enn hvilken prosedyre som er gjort og om åpen eller laparoskopisk teknikk er benyttet
 • Anbefalingene er dermed uavhengige av åpen eller laparoskopisk operasjonsteknikk og av type inngrep.
 • Anbefalingene gjelder også revisjonsinngrep, som kan ha andre forløp, ev innebære større og mer komplisert kirurgi. Ernæringstilpasning er likevel ofte det mest belastende, slik at samme retningslinjer stort sett gjelder, med mindre behandler gir andre føringer.
 • Anbefaling gis også for en av de vanligste kirurgiske langtids-komplikasjonene til gastric bypass inngrep: Intern herniering, oftest behandlet med laparoskopisk inngrep.
 • Det må tas hensyn til komorbiditet som påvirker allmenntilstanden pre- og postoperativt i betydelig grad og som ev vil kunne betinge lenger rekonvalesens.
 • Komplikasjoner som kan gi forlenget forløp:
  • Vedvarende lekkasjer i anastomoser/på delingssteder
  • Sårinfeksjoner/sårruptur (etter åpne operasjoner)
  • Generelle komplikasjoner (eks, pneumoni, cardiale, DVT osv)

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasientene motiveres for å gjenoppta normal dagligdags aktivitet så raskt som mulig.
 • Postoperativ liggetid på sykehus kun 1 - 2 dager.
 • Det er i praksis ingen begrensninger når det gjelder belastning av bukveggen postoperativt utover forsiktighet med tung fysisk aktivitet og tunge løft i 2-3 uker.
 • Forløpet etter operasjonene er vesentlig preget av redusert næringsinntak med påfølgende økt trettbarhet. Retningslinjer fra behandler må følges nøye. Pasienten å ha tid og anledning til å etablere nye rutiner for ernæring, måltider og aktivitetsnivå.
 • Etter operasjon for intern herniering anbefales også diettforholdsregler, f eks flytende kost i 2 uker, dette kan i seg selv medføre økt trettbarhet.

Arbeid / sykmelding

 • Det anbefales sykemelding i 4-6 uker etter kirurgens vurdering. Økt tretthet pga redusert næringsinntak gir vanligvis arbeidsuførhet. Sykmelding gir mulighet for tilpasning til redusert energinivå og mulighet for å fokusere på innlæring av nye ernærings-, livsstils- og aktivitetsrutiner. Dette er av betydning for sen resultater.
 • Noen pasienter vil ønske å starte arbeid etter 1-2 uker, noe som ikke anbefales av behandler. I slike tilfeller tilrådes minimum 2 uker sykmelding.
 • Lengre sykmelding kan være aktuelt pga komorbiditet sekundært til overvekt.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning etter kirurgisk behandling.
 • Det anbefales sykmelding 2-4 uker etter operasjon for intern herniering, også dels pga diettforholdregler
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).

Versjon

Dato: 22.06.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 14022
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-06-22T09:04:40.617
 • updatedDate: 2017-05-18T15:10:07.513
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • sectionId: 9909
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-10-28T09:38:51.65
 • updatedDate: 2016-04-06T14:14:36.657
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 1398
 • sortOrder: 2