Hud (S)

 • Sykmelding er ikke nødvendig ved enkle hudabscesser uten generell symptomer i et tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved sterke smerter og eller når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Sykmelding inntil 2-3 uker kan være aktuelt ved store abscesser og symptomer som sterke smerter, feber og nedsatt allmenntilstand.
 • Ved behov for sykmelding etter 3 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen gjelder abscesser i hud som er behandlet med incisjon
 • Hud og-bløtvevsinfeksjoner er kliniske tilstander med variabel sykehistorie, varighet og alvorlighetsgrad.
 • Alvorlighetsgraden av en hudabcess vil avhenge av lokalisasjon, utbredelse og komorbiditet (eksemplevis diabetes, immunsuppresjon).

Råd om belastning/ avlastning

 • Smerter, allmentilstand og eventuell smittefare avgjør behov for tilrettelegging og muligheter for aktivitet.
 • Pasienten må ha tid og anledning til å stelle såret som anbefalt av behandler.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig ved enkle hudabscesser uten generell symptomer i et tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved sterke smerter og eller når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Sykmelding inntil 2-3 uker kan være aktuelt ved store abscesser og symptomer som sterke smerter, feber og nedsatt allmenntilstand.
 • Ved behov for sykmelding etter 3 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer.
  Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å
  forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato 22.06.2016 Versjon 1.1

Referanser

 • recommendationId: 12958
 • sectionId: 9908
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:44:55.513
 • updatedDate: 2016-06-22T08:34:19.433
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding bestemmes etter graden av smerte og allmennsymptomer.
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved milde tilfeller, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Inntil 2 uker sykmelding ved betydelige smerter og nedsatt allmenntilstand.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 3 uker, vurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver reaktivering av varicella zoster hudinfeksjon.
 • Beskriver ikke zoster ophtalmicus.
 • Smerte i form av brenning, kløe, kribling eller dysestesi lokalt i dermatom grunnet nevritt. Etterfølges av rubor, maculopapler og vesikler i området. Allmensymptomer som feber kan sees hos 20%.
 • Symptomene når maksimum i løpet av en uke med gradvis tilbakegang i løpet av 2-3 uker.
 • Komplikasjoner som kan påvirke forløpet: Sekundærinfeksjon, postherpetisk nevralgi, meningoencefalitt.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved feber er det nødvendig med avlastning.
 • Sterke smerter kan også gi behov for avlastning.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding bestemmes etter graden av smerte og allmennsymptomer.
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved milde tilfeller, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Inntil 2 uker sykmelding ved betydelige smerter og nedsatt allmenntilstand.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 3 uker, vurder tilstand og situasjon

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12959
 • sectionId: 9908
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:46:03.823
 • updatedDate: 2016-08-04T10:14:23.053
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig ved primærinfeksjon og betydelige symptomer.
 • Ved behov for mer enn 3 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke Herpes simplex keratitt.
 • Beskriver orolabial og genital Herpes simplex hos voksne.
 • Residiverende utbrudd av vesikler på erytematøs bakgrunn. Forutgås av ømhet eller brennende følelse lokalt. Allmennsymptomer med lett feber kan forekomme.
 • Orolabialt utbrudd er vanligvis en mild og selvbegrensende tilstand som tilheler i løpet av 7-10 dager.
 • Genitalt primærutbrudd kan gi betydelige smerter, dysuri og allmennsymptomer. Slike utbrudd kan vare opptil 4 uker.
 • Komplikasjon som kan påvirke forløpet: Sekundærinfeksjon. Serøs meningitt. Encefalitt.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det er vanligvis ikke nødvendig med spesiell avlastning.
 • Ved genitale utbrudd kan smerter og allmennsymptomer gjøre det nødvendig med avlastning. Se egen tekst for Genital herpes

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig ved primærinfeksjon og betydelige symptomer.
 • Ved behov for mer enn 3 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon
 • sykmelding inntil 4 uker nødvendig.

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12960
 • sectionId: 9908
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:47:51.347
 • updatedDate: 2016-09-13T11:42:35.183
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding inntil 5 dager, eventuelt egenmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved MRSA gjelder egne regler: FHI


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke abscess/furunkel, akne, impetigo, molluscum contagiosum, MRSA-infeksjon, nekrotiserende fasciitt, gassgangren eller toksisk sjokk-syndrom.
 • Dette er en felles tekst for erysipelas, cellulitt, pyodermi og streptokokkinfeksjon i huden.
 • Det er til dels stor variasjon i sykdomsforløpet, avhengig av underliggende sykdom (f.eks diabetes og lymfødem), utbredelse og systemaffeksjon.
 • Ved uttalt klinikk, systemaffeksjon, raskt progredierende symptomer bør tilstanden revurderes. Ved manglende bedring etter 2-3 døgn med passende antibiotika bør pasienten revurderes. Antibiotikaresistens og følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: abscess, osteomyelitt, sepsis.
 • Ved MRSA eller mistanke om MRSA vil egen utredning, behandling og utvidet smitteverntiltak være nødvendig: FHI

Råd om belastning/ avlastning

 • Det vil oftest være nødvendig med hvile ved systemiske symptomer.
 • Ved ødemer vil behov for å holde det affiserte området hevet kunne gjøre visse aktiviteter vanskelig.
 • God behandling av ødem og underliggende sykdom er ofte avgjørende for en vellykket behandling.
 • Hudinfeksjon smitter ved direkte og indirekte kontakt via hudbæring på frisk hud. Det affiserte området bør holdes tørt og rent. God håndhygiene anbefales.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding inntil 5 dager, eventuelt egenmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12961
 • sectionId: 9908
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:49:22.63
 • updatedDate: 2016-04-13T11:46:13.91
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.

 • Sykmelding vil ofte være nødvendig ved utbredte lesjoner og yrkesrelatert høy smittefare
 • Sykmelding ved feber eller systemiske symptomer til disse har avtatt.
 • Egne regler ved MRSA

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke erysipelas, herpes simplex infeksjon, eksemsykdommer med sekundærinfeksjon, varicella eller hidradenitt.
 • Beskriver impetigo og bulløs impetigo.
 • Feber og andre systemiske affeksjoner forekommer sjelden, men vil påvirke forventet forløp og behandling hvis det oppstår.
 • Ved MRSA eller mistanke om MRSA vil egen utredning, behandling og utvidet smitteverntiltak være nødvendig.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det kan være nødvendig med hvile ved systemiske symptomer.
 • Uten systemisk affeksjon er det ikke nødvendig med hvile eller avlastning.
 • Hudinfeksjon smitter ved direkte og indirekte kontakt også via frisk hud. Det affiserte området bør holdes tørt og rent og dekkes til.
 • God håndhygiene anbefales.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding vil ofte være nødvendig ved utbredte lesjoner og yrkesrelatert høy smittefare
 • Sykmelding ved feber eller systemiske symptomer til disse har avtatt.
 • I helseinstitusjoner og på arbeidsplasser hvor barn kan smittes bør tiltak mot kontaktsmitte iverksettes.
 • Ved MRSA-infeksjon kan sykmelding være aktuelt av smittevernhensyn

Versjon

Dato 10.05.2017 Versjon 1.1

Referanser

 • recommendationId: 12962
 • sectionId: 9908
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:51:01.257
 • updatedDate: 2017-05-10T10:32:45.76
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding inntil 5 dager kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved MRSA gjelder egne regler: FHI


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke abscess/furunkel, akne, impetigo, molluscum contagiosum, MRSA-infeksjon, nekrotiserende fasciitt, gassgangren eller toksisk sjokk-syndrom.
 • Dette er en felles tekst for erysipelas, cellulitt, pyodermi og streptokokkinfeksjon i huden.
 • Det er til dels stor variasjon i sykdomsforløpet, avhengig av underliggende sykdom (f.eks diabetes og lymfødem), utbredelse og systemaffeksjon.
 • Ved uttalt klinikk, systemaffeksjon, raskt progredierende symptomer bør tilstanden revurderes. Ved manglende bedring etter 2-3 døgn med passende antibiotika bør pasienten revurderes. Antibiotikaresistens og følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: abscess, osteomyelitt, sepsis.
 • Ved MRSA eller mistanke om MRSA vil egen utredning, behandling og utvidet smitteverntiltak være nødvendig: FHI

Råd om belastning/ avlastning

 • Det vil oftest være nødvendig med hvile ved systemiske symptomer.
 • Ved ødemer vil behov for å holde det affiserte området hevet kunne gjøre visse aktiviteter vanskelig.
 • God behandling av ødem og underliggende sykdom er ofte avgjørende for en vellykket behandling.
 • Hudinfeksjon smitter ved direkte og indirekte kontakt via hudbæring på frisk hud. Det affiserte området bør holdes tørt og rent. God håndhygiene anbefales.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding inntil 5 dager kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Folkehelseinstituttet, "Smittevernboka". http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smit...
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
  • recommendationId: 13308
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 7
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-02-16T12:14:30.237
  • updatedDate: 2016-04-13T11:46:14.087
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding inntil 5 dager kan være nødvendig ved:
   • Feber
   • Nedsatt allmenntilstand
   • Smittefare
  • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
  • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes.
  • Alle tilstander må vurderes individuelt.
  • Ved MRSA gjelder egne regler: FHI

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Beskriver ikke abscess/furunkel, akne, impetigo, molluscum contagiosum, MRSA-infeksjon, nekrotiserende fasciitt, gassgangren eller toksisk sjokk-syndrom.
  • Dette er en felles tekst for erysipelas, cellulitt, pyodermi og streptokokkinfeksjon i huden.
  • Det er til dels stor variasjon i sykdomsforløpet, avhengig av underliggende sykdom (f.eks diabetes og lymfødem), utbredelse og systemaffeksjon.
  • Ved uttalt klinikk, systemaffeksjon, raskt progredierende symptomer bør tilstanden revurderes. Ved manglende bedring etter 2-3 døgn med passende antibiotika bør pasienten revurderes. Antibiotikaresistens og følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: abscess, osteomyelitt, sepsis.
  • Ved MRSA eller mistanke om MRSA vil egen utredning, behandling og utvidet smitteverntiltak være nødvendig: FHI

  Råd om belastning/ avlastning

  • Det vil oftest være nødvendig med hvile ved systemiske symptomer.
  • Ved ødemer vil behov for å holde det affiserte området hevet kunne gjøre visse aktiviteter vanskelig.
  • God behandling av ødem og underliggende sykdom er ofte avgjørende for en vellykket behandling.
  • Hudinfeksjon smitter ved direkte og indirekte kontakt via hudbæring på frisk hud. Det affiserte området bør holdes tørt og rent. God håndhygiene anbefales.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding inntil 5 dager kan være nødvendig ved:
   • Feber
   • Nedsatt allmenntilstand
   • Smittefare
  • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
  • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes.
  • Alle tilstander må vurderes individuelt.

  Versjon

  Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13309
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 8
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-02-16T12:17:39.33
  • updatedDate: 2016-04-13T11:46:14.46
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutt og intens kløe i en utredningsfase inntil korrekt behandling blir iverksatt. Nedsatt søvnkvalitet og medikamentell behandling kan påvirke konsentrasjonsevne.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling.
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Hudkløe kan hos noen bli så plagsom at det påvirker søvn, konsentrasjon og livskvalitet.
  • Forekommer hyppigst ved hudsykdommer, men kan skyldes underliggende systemsykdom.
  • Ytterligere utredning er oftest nødvendig.
  • Varighet av kløe er avhengig av årsak og behandling.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Vurderes individuelt ut i fra årsak
  • Det kan bli nødvendig å ta hensyn til tretthet og nedsatt konsentrasjon på dagtid på grunn av nedsatt søvnkvalitet og medikamentell behandling.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutt og intens kløe i en utredningsfase inntil korrekt behandling blir iverksatt. Nedsatt søvnkvalitet og medikamentell behandling kan påvirke konsentrasjonsevne.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling.
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon: 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13448
  • sectionId: 9908
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T08:22:44.153
  • updatedDate: 2016-04-13T11:46:13.913
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.\
  • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved stor utbredelse, sterk kløe eller smerte. Utredning og behandling kan gi behov for sykmelding.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling.
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Generalisert utslett er vanlig forekommende og kan ha mange årsaker, eksempelvis medikamenter, atopisk eksem, soldermatose, kontakteksem, psoriasis og urticaria.
  • Når spesifikk diagnose kan settes se anbefaling med hensyn på denne.
  • Utredning kan bli nødvendig.
  • Varighet av kløe er avhengig av årsak og behandling.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Vurderes individuelt ut i fra årsak
  • Ved kløe kan det bli nødvendig å ta hensyn til tretthet og nedsatt konsentrasjon på dagtid på grunn av nedsatt søvnkvalitet og medikamentell behandling.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved stor utbredelse, sterk kløe eller smerte. Utredning og behandling kan gi behov for sykmelding.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling.
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon: 1.0

  Referanser


  • recommendationId: 13449
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 1
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T08:28:02.747
  • updatedDate: 2016-04-13T11:46:14.283
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte forverringer med intensiv behandling, sterk kløe eller sekundærinfeksjon.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.


  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Kronisk dermatitt assosiert til IgE-medierte allergier og sykdommer som astma og allergisk rhinitt.
  • Behandling er hudpleie, lokalvirkende kortikosteroider, ev. immunmodulerende medikament.
  • Tilstanden er kronisk residiverende.
  • Komplikasjoner - sekundærinfeksjon

  Råd om belastning/ avlastning

  • Ingen avlastning nødvendig utover generelle råd for atopisk eksem.
  • Intensiv behandling krever tid til gjennomføring.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte forverringer med intensiv behandling, sterk kløe eller sekundærinfeksjon.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13450
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 11
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T08:37:36.613
  • updatedDate: 2016-06-22T11:13:38.61
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig relativt uavhengig av arbeid i de akutte tilfellene hvor eksemet gir smerter, kløe, blemmer og hevelse. Sekundærinfisert eksem er en slik situasjon. Denne tilstanden krever aktiv behandling og oppfølging.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
  • Sykmelding i inntil 4 uker kan bli nødvendig hvis arbeidet ikke kan tilpasses.
  • Ved behov for mer enn 4 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Anbefalingen beskriver kroniske og akutte former for håndeksem, både allergiske og toksiske.
  • Tilstanden kan være vanskelig å skille fra psoriasis.
  • Det er stor variasjon i styrken og varigheten av håndeksem. Eksemet har klar sammenheng med eksponeringer.
  • Med akutt håndeksem menes eksem som gir uttalte plager som smerter, kløe, hevelse, blemmer.
  • Kronisk eksem vil gi mer moderate plager med sprukken, tørr og kløende hud. Lysterapi kan være aktuell behandling.
  • Komplikasjoner som infeksjon kan forlenge forløpet.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Tilpasning til smerter og nedsatt funksjon.
  • Ved akutt håndeksem bør man redusere eksponering, eller avlaste fra den aktiviteten som kan være årsak til plagen. Behandlingen (f.eks bandasjering og salver) kan begrense hva pasienten kan gjøre.
  • I de fleste tilfeller vil 2- 4 uker avlastning og behandling være tilstrekkelig for å dempe håndeksemet.
  • Ved kronisk håndeksem er det viktig å redusere irritative faktorer på varig basis.
  • Riktig avlastning fører vanligvis til at man raskere kommer tilbake i vanlig funksjon
  • Riktig avlastning minsker sjansen for relativt vanlige komplikasjoner med betydning for hvor lenge funksjonen er nedsatt.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig relativt uavhengig av arbeid i de akutte tilfellene hvor eksemet gir smerter, kløe, blemmer og hevelse. Sekundærinfisert eksem er en slik situasjon. Denne tilstanden krever aktiv behandling og oppfølging.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
  • Sykmelding i inntil 4 uker kan bli nødvendig hvis arbeidet ikke kan tilpasses.
  • Ved behov for mer enn 4 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13451
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 12
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T08:46:32.203
  • updatedDate: 2017-05-12T08:31:00.693
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: hsten
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • 1 til 2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig under oppstart av behandling, og noen ganger lengre ved stående arbeid og manglende muligheter for tilrettelegging.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
  • Ved behov for mer enn 6 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Anbefalingen beskriver kronisk venøst leggsår.
  • Anbefalingen beskriver ikke diabetiske sår eller arterielle sår.
  • Et kronisk venøst sår er et sår distalt for kneet som skyldes venøs sykdom og som ikke tilheler i løpet av seks uker. Behandlingen er primært kompresjonsbandasje og heving av leggen.
  • Det er stor variasjon i varighet av tilstand, men ved manglende tilheling etter 6 ukers optimal behandling bør en revurdere diagnose.
  • Komplikasjoner som infeksjon kan forlenge forløpet.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Tilpasning til smerter og nedsatt funksjon.
  • Ved akutt håndeksem bør man redusere eksponering, eller avlaste fra den aktiviteten som kan være årsak til plagen. Behandlingen (f.eks bandasjering og salver) kan begrense hva pasienten kan gjøre.
  • I de fleste tilfeller vil 2- 4 uker avlastning og behandling være tilstrekkelig for å dempe håndeksemet.
  • Ved kronisk håndeksem er det viktig å redusere irritative faktorer på varig basis.
  • Riktig avlastning fører vanligvis til at man raskere kommer tilbake i vanlig funksjon
  • Riktig avlastning minsker sjansen for relativt vanlige komplikasjoner med betydning for hvor lenge funksjonen er nedsatt.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • 1 til 2 ukers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig under oppstart av behandling, og noen ganger lengre ved stående arbeid og manglende muligheter for tilrettelegging.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
  • Ved behov for mer enn 6 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13452
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 17
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T08:52:37.147
  • updatedDate: 2016-06-22T11:13:38.733
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved hudsykdom uten leddaffeksjon.
  • Infusjonsbehandling- «sykmeldt på behandlingsdager» er et aktuelt tiltak ved infusjonsbehandling
  • Behandlingsreiser - Personer som skal på godkjent behandlingsreise har krav på sykmelding under oppholdet (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv grunnen, pasienten trenger ikke søke om å få reise utenlands jfr FTL 8.4 tredje ledd og FTL 8.9)
  • Alle tilstander må vurderes individuelt

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Anbefalingen omhandler psoriasis uten leddaffeksjon. Tilstandene psoriasis arthropati/artritt og pustulosis palmoplantaris omtales ikke her.
  • Psoriasis er en kronisk, residiverende, inflammatorisk hudsykdom med multifaktorielle årsaker. Symptomene er utslett og kløe. Kliniske funn er oftest velavgrensede, erytematøse skjellende elementer på ekstensorsidene av kroppen og på hode. Det er stor variasjon i styrken og varigheten av symptomene.
  • Lokalbehandling og lysbehandling er tilstrekkelig for de fleste, men 20% trenger systemisk behandling, eksempelvis biologiske midler som settes ved infusjon.
  • Ved alvorlig psoriasis kan det være nødvendig med behandlingsreise (vanligvis 3 uker)

  Råd om belastning/ avlastning

  • Tilpasning til smerter og nedsatt funksjon.
  • Belastning medfører ikke forverring av tilstand.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved hudsykdom uten leddaffeksjon.
  • Infusjonsbehandling- «sykmeldt på behandlingsdager» er et aktuelt tiltak ved infusjonsbehandling
  • Behandlingsreiser - Personer som skal på godkjent behandlingsreise har krav på sykmelding under oppholdet (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv grunnen, pasienten trenger ikke søke om å få reise utenlands jfr FTL 8.4 tredje ledd og FTL 8.9)
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13453
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 13
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T08:56:41.577
  • updatedDate: 2017-05-12T08:20:58.39
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: hsten
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig i akuttfasen ved sterke smerter, intensiv behandling og når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
  • Ved behov for mer enn 2 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon.
  • Behandlingsreiser - Personer som skal på godkjent behandlingsreise har krav på sykmelding under oppholdet (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv grunnen, pasienten trenger ikke søke om å få reise utenlands jfr FTL 8.4 tredje ledd og FTL 8.9)

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Pustulosis palmoplantaris karakteriseres av 3-10 mm sterile pustler i håndflater og fotsåler.
  • Huden er erytematøs og pustlene er initialt gule, men de skifter etter hvert farge til brunt og avskaller.
  • Sykdommen er kronisk med et uforutsigbart svingende forløp med akutte forverringer.
  • Det finnes ingen effektiv behandling mot grunnlidelsen. Disse pasientene bør henvises til hudlege for behandling.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Tilpasning til smerter og nedsatt funksjon. I noen tilfeller vil avlastning være nødvendig pga sterke smerter.
  • I de fleste tilfeller kan man leve normalt, med normale aktiviteter og belastninger.
  • Behandlingen kan legge begrensninger på aktivitet.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig i akuttfasen ved sterke smerter, intensiv behandling og når arbeidet ikke kan tilrettelegges.
  • Ved behov for mer enn 2 ukers sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Behandlingsreiser - Personer som skal på godkjent behandlingsreise har krav på sykmelding under oppholdet (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv grunnen, pasienten trenger ikke søke om å få reise utenlands jfr FTL 8.4 tredje ledd og FTL 8.9)
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato 17.03.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13454
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 14
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T09:00:29.077
  • updatedDate: 2016-06-22T11:13:38.873
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig etter operasjon, ved sterke symptomer og/eller arbeidskrav som ikke passer, eller kan tilpasses.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
  • Ved behov for mer enn 7 dagers sykmelding vurder tilstand og situasjon.


  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Hidrosadenitis er en kronisk og smertefull residiverende hudsykdom med abscess-, fistel- og arrdannelse.
  • Sekundær infeksjon i vevet omkring er ikke uvanlig.
  • De vanligst affiserte områder er aksiller og lysker, men også brystene, perineum og områdene perianalt kan bli involvert.
  • Tilstanden kan bli alvorlig med fistel- og arrdannelser. Behandlingen avhenger av alvorlighetsgrad, og omfatter kort- eller langtidsbruk av antibiotika, forsøksvis medikamenter mot hudlidelser, og kirurgiske intervensjon i affisert område

  Råd om belastning/ avlastning

  • Tilpasning til smerter og nedsatt funksjon.
  • Belastning medfører ikke forverring av tilstand.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig etter operasjon, ved sterke symptomer og/eller arbeidskrav som ikke passer, eller kan tilpasses.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
  • Hvis det er behov for sykmelding etter 1 uke er det grunn til å revurdere pasients situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass), og eventuelle negative konsekvenser av fortsatt sykefravær.
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13455
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 15
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T09:04:25.233
  • updatedDate: 2016-06-22T11:13:38.86
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutt og intens kløe. Nedsatt søvnkvalitet og medikamentell behandling kan påvirke konsentrasjonsevne.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling.
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Hudkløe kan hos noen bli så plagsom at det påvirker søvn, konsentrasjon og livskvalitet.
  • Varighet av kløe er avhengig av årsak og behandling.
  • Urtikaria er som regel akutte eller kroniske hudreaksjoner på infeksjon, allergi, fysiske irritanter, insektstikk eller medikamenter.
  • Symptomene er kløe, vabler og hevelse/ rødflammethet ulik størrelse og form som sjelden varer mer enn fire timer.
  • Behandlingen er om mulig eliminering av utløsende årsak, eventuelt antihistaminer.
  • Kronisk urtikaria er daglige utbrudd i mer enn 6 uker.
  • Det er stor variasjon i styrken og varigheten av utbruddene.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Vurderes individuelt ut i fra årsak
  • Det kan bli nødvendig å ta hensyn til tretthet og nedsatt konsentrasjon på dagtid på grunn av nedsatt søvnkvalitet og medikamentell behandling.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
  • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutt og intens kløe. Nedsatt søvnkvalitet og medikamentell behandling kan påvirke konsentrasjonsevne.
  • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling.
  • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 13456
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 18
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-03-17T09:07:45.453
  • updatedDate: 2016-06-22T11:13:38.983
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig ved passende arbeid eller når arbeidet kan tilrettelegges. Såret skal holdes tørt, rent og tilstrekkelig avlastet
  • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
  • Inntil 2 ukers sykmelding eller egenmelding kan i enkelte tilfeller være nødvendig når arbeidet ikke kan tilrettelegges, men alle tilstander må vurderes individuelt
  • Ved behov for sykmelding etter 2 uker vurder tilstand og situasjon.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Anbefalingen gjelder sårskader begrenset til hud og underhud, suturert med primær sutur.
  • Alvorlighetsgrad og plager kan variere.
  • Betydningen av skaden avhenger av skadens lokalisasjon, størrelse, komorbiditet og risikofaktorer for komplikasjoner samt pasientens arbeide.
  • Vanlig tilhelingstid er 1-2 uker men kompliserende faktorer som infeksjon, sårruptur eller blødning kan forlenge forløpet.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Det skadde området må holdes rent og tørt og eventuelt elevert.
  • Tilrettelegging innenfor disse begrensninger er som oftest mulig.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig når arbeidet kan tilrettelegges. Såret skal holdes tørt, rent og tilstrekkelig avlastet.
  • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
  • Inntil 2 ukers sykmelding eller egenmelding kan i enkelte tilfeller være nødvendig når arbeidet ikke kan tilrettelegges
  • Ved behov for sykmelding etter 2 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 22.06.2016 Versjon 1.1

  Referanser

  • recommendationId: 13643
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 3
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-04-11T11:07:32.497
  • updatedDate: 2016-08-04T10:13:49.31
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
  • Sykmelding inntil 7 dager etter enkel drenasje av abscess ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Sykmelding inntil 14 dager etter Bascom (operasjonsmetode) ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Sykmelding inntil 3 uker etter eksisjon med primær lukning ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Sykmelding inntil 12 uker etter eksisjon med åpen tilheing ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Lengre sykmelding kan være aktuelt etter mer kompliserte inngrep. Kirurgen må anbefale avlastningslengde ut fra individuell vurdering.
  • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
  • Alle tilstander må vurderes individuelt.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Pilonidalsykdom kan dreie seg om både akutt infeksjon med abcessdannelse og kronisk tilstand med fistler og kronisk sekresjon eller residiverende abscessdannelse.
  • Behandlingen er kirurgisk, tidvis supplert med antibiotika. I akuttfasen gjelder drenasje av abscessen og i kald fase kirurgisk der det kan benyttes ulike teknikker (Bascom, eksisjon).

  Råd om belastning/ avlastning

  • Det er hensiktsmessig å avlaste området (redusere trykk mot og overdreven bevegelse i sårområdet) de første 10-14 dager.
  • Unngå å sitte lenge med trykk på det opererte området.
  • Ved sår komplikasjoner i form av fisteldannelse og sekresjon samt ved åpen tilheling må avlastningstiden forlenges.
  • Området bør holdes tørt og rent, viktig med fokus på regelmessig sårstell.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
  • Sykmelding inntil 7 dager etter enkel drenasje av abscess ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Sykmelding inntil 14 dager etter Bascom (operasjonsmetode) ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Sykmelding inntil 3 uker etter eksisjon med primær lukning ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Sykmelding inntil 12 uker etter eksisjon med åpen tilheing ved betydelige plager eller arbeidskrav som ikke kan tilpasses. Gradert sykmelding om mulig.
  • Lengre sykmelding kan være aktuelt etter mer kompliserte inngrep. Kirurgen må anbefale avlastningslengde ut fra individuell vurdering.
  • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
  • Alle tilstander må vurderes individuelt.
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 22.06.2016 Versjon 1.0

  Referanser

  • recommendationId: 14016
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 10
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-06-22T08:42:41.99
  • updatedDate: 2016-06-27T08:09:04.307
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • Sykmelding er ikke nødvendig ved passende arbeid eller når arbeidet kan tilrettelegges. Såret skal holdes tørt, rent og tilstrekkelig avlastet
  • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
  • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan i enkelte tilfeller være nødvendig når plagene er store og/eller arbeidet ikke kan tilrettelegges, men alle tilstander må vurderes individuelt
  • Ved behov for sykmelding etter 2 uker vurder tilstand og situasjon.

  Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

  Medisinske forhold

  • Anbefalingen gjelder både konservativ og operativ behandling
  • Inngrodd negl +/- paronychia.
  • Behandling kan være kirurgisk eller konservativ.
  • Alvorlighetsgrad og plager kan variere.

  Råd om belastning/ avlastning

  • Tilstanden må vurderes individuelt.
  • Pasienten bør unngå lokalt trykk og fuktighet.
  • Avlastning/tilrettelegging med egnet fottøy der det er mulig.

  Arbeid / sykmelding

  • Sykmelding er ikke nødvendig ved passende arbeid eller når arbeidet kan tilrettelegges. Såret skal holdes tørt, rent og tilstrekkelig avlastet
  • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
  • Inntil 7 dagers sykmelding eller egenmelding kan i enkelte tilfeller være nødvendig når plagene er store og/eller arbeidet ikke kan tilrettelegges, men alle tilstander må vurderes individuelt
  • Ved behov for sykmelding etter 2 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
  • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
  • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

  Versjon

  Dato: 22.06.2016 Versjon 1.0

  Referanser


  • recommendationId: 14017
  • sectionId: 9908
  • sortOrder: 16
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2016-06-22T08:50:45.79
  • updatedDate: 2016-08-04T10:18:54.6
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • sectionId: 9908
  • guidelineId: 1043
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-10-28T09:37:25.527
  • updatedDate: 2016-04-06T14:55:53.9
  • createdBy: bjarne.hegge
  • updatedBy: bjarne.hegge
  • parentSectionId: 1398
  • sortOrder: 5