Generelt om peniskreft

Det diagnostiseres rundt 25-30 nye tilfeller av kreft i penis hver år. Fem-års overlevelse er rundt 50 prosent.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av peniskreft

Det foreligger ikke handlingsprogram for peniskreft. Det faglige grunnlaget for pakkeforløpet bygger på anbefalinger fra Europeans Associations of Urology (EAU) sin retningslinje utgitt i 2014.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Behandling av peniskreft foregår ved regionsykehusene. Det tverrfaglige teamet bør bestå av urolog, onkolog, radiolog, og eventuelt plastikkirurg med høy kompetanse innen fagfeltet.

Informasjon og dialog med pasienten

Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Er ikke pasientene i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/ eller deres pårørende ønsker dette.

Flytskjema


 • sectionId: 8069
 • guidelineId: 1154
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:31:09.12
 • updatedDate: 2016-07-18T08:50:06.12
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Plateepitelcarcinomer utgjør over 95 prosent av alle svulster på penis.

Følgende gir økt risiko for peniskreft:

 • Phimose
 • Tobakk
 • Kroniske inflammatoriske tilstander som balanopostitis og lichen sclerosus et atroficus

Det er sannsynlig assosiasjon med Humant papilloma virus, HPV.

 • recommendationId: 5648
 • sectionId: 8070
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:40:07.15
 • updatedDate: 2015-07-30T12:40:07.15
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Klinisk mistanke om peniskreft eller forstadier oppstår hos pasienter med følgende symptomer alene eller i kombinasjon:

 • Nyoppstått misfarging på glans penis
 • Blomkållignende utvekst på penishode eller forhud
 • Nyoppstått forhudsinnsnevring, som umuliggjør retraksjon av forhuden, eventuelt med utflod eller blødning
 • recommendationId: 5649
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:40:45.907
 • updatedDate: 2015-07-30T12:40:45.907
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege eller annen lege som finner synlig eller palpabel tumor på penis kan henvise til Pakkeforløp for peniskreft.

Fastlege eller annen lege som avdekker mulige symptomer på peniskreft (ikke synlig eller palpabel tumor på penis) skal henvise pasienten til avtalespesialist eller lokal urologisk avdeling. Spesialist tar eventuelt biopsi, eller bestiller biopsi, med svar til mottakende avdeling, samt bestiller radiologiske undersøkelser etter avtale med mottakende avdeling. Dette må ikke forsinke forløpet. Urolog som finner begrunnet mistanke om peniskreft er ansvarlig for henvisning til pakkeforløp.

 • recommendationId: 5650
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:41:18.72
 • updatedDate: 2016-07-18T08:53:32.733
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Begrunnet mistanke oppstår hos pasienter med:

 • Synlig eller palpabel tumor på penis
 • Tumor, hvor biopsi har vist kreft
 • recommendationId: 5651
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:41:54.657
 • updatedDate: 2015-07-30T12:41:54.657
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienter med begrunnet mistanke om peniskreft skal henvises til Pakkeforløp for peniskreft. Pasienter som henvises fra andre spesialister, eksempel plastikkirurg eller hudlege, og tumor er biopsert og diagnostisert ved histologisk undersøkelse, skal også henvises til pakkeforløpet.

 • recommendationId: 5652
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:42:18.767
 • updatedDate: 2015-07-30T12:42:18.767
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege eller annen lege som henviser til pakkeforløp er ansvarlig for å informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om peniskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 5653
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:42:47.267
 • updatedDate: 2016-07-18T09:04:16.03
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege, eventuelt henvisende spesialist, er ansvarlig for henvisning til urolog, samt at det er innhentet samtykke fra pasienten til videre utredning og behandling.

 • recommendationId: 5654
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:43:23.59
 • updatedDate: 2015-07-30T12:43:23.59
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Kode for start av Pakkeforløp for peniskreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for peniskreft.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A17A Start pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 5655
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:44:50.173
 • updatedDate: 2016-07-18T09:06:06.643
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
ForløpMaksimal forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling
6 kalenderdager
 • recommendationId: 5656
 • sectionId: 8070
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:45:54.837
 • updatedDate: 2015-07-30T13:00:47.533
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8070
 • guidelineId: 1154
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:31:30.457
 • updatedDate: 2015-07-30T12:31:30.457
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 1

Utredningen omfatter:

 • Klinisk undersøkelse av penis og lysker
 • Biopsi av tumor i lokalbedøvelse
 • Eventuell biopsi/finnålspunksjon fra lyskeregionen uansett mistanke om spredning ved store fikserte eller ulsererende hudforandringer i lysker
 • CT-thorax, abdomen og bekken, inklusive lysker, bestilles alltid ved førstegangsdiagnose
 • recommendationId: 5657
 • sectionId: 8071
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:02:54.503
 • updatedDate: 2015-07-30T13:02:54.503
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastleggelse av diagnose og stadieinndeling På bakgrunn av histologisvar av primærtumor, eventuelt biopsi fra lymfeknute, klinisk undersøkelse og røntgensvar, fastsettes diagnose og TNM-klassifikasjon.

 • recommendationId: 5658
 • sectionId: 8071
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:03:24.4
 • updatedDate: 2015-07-30T13:03:24.4
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

I utredningsfasen er pasientens informasjonsbehov stort og det er mange uavklarte spørsmål. Situasjonen kan være preget av engstelse. Pasientens funksjonsnivå, psykososiale forhold, ernæringsstatus, smerter, støtteapparat og nettverk skal kartlegges. Tiltak for eventuelt å forbedre situasjonen iverksettes. Sykepleiere med spesialutdannelse eller spesifikk erfaring er sentrale.

 • recommendationId: 5659
 • sectionId: 8071
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:03:59.9
 • updatedDate: 2016-07-18T09:08:02.227
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Informasjon og dialog med pasienten Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling tatt i MDT-møte. Endelig avgjørelse om behandling tas i samråd med pasienten. Pasienten oppfordres til å ha pårørende med på informasjonssamtalen. Pasienten bør informeres om lærings- og mestringskurs i regi av Vardesenteret ved universitetssykehusene.

 • recommendationId: 5660
 • sectionId: 8071
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:04:39.393
 • updatedDate: 2015-07-30T13:04:39.393
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5661
 • sectionId: 8071
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:05:09.07
 • updatedDate: 2017-02-28T12:21:20.243
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Ansvaret for endelig beslutning om behandling tas av behandlende lege i samråd med pasienten. I hele forløpet tilstrebes kontinuitet i kontakt med forløpskoordinator, lege og annet relevant helsepersonell.

 • recommendationId: 5662
 • sectionId: 8071
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:05:39.183
 • updatedDate: 2015-07-30T13:05:39.183
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for peniskreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

 1. oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse, bildediagnostisk undersøkelse)
 2. oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A17S Utredning start – første fremmøte

Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

Kode Kodebeskrivelse
A17O Overført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist peniskreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

Kode Kodebeskrivelse
A17CK Klinisk beslutning – Pa?vist peniskreft og behandling besluttet
A17CM Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A17CA Klinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke annen sykdom enn kreft
A17CI Klinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5663
 • sectionId: 8071
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:10:10.817
 • updatedDate: 2017-02-28T13:43:12.2
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpMaksimal forløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
 • recommendationId: 5664
 • sectionId: 8071
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:11:12.167
 • updatedDate: 2015-07-30T13:11:54.773
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8071
 • guidelineId: 1154
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:31:48.08
 • updatedDate: 2016-07-21T12:33:12.94
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Premaligne forandringer inklusiv carcinoma in situ (CIS), som kan utvikle seg til kreft, behandles med kirurgi eller laser.

På diagnosetidspunktet har lavrisiko svulster (TaG1-2, T1G1) sjeldent spredt seg til regionale lymfeknuter i lyskene. 20-50 prosent av høyrisiko svulstene (T1G2-3, T ? 2) har spredt seg.

Lavrisiko svulster behandles med lokal kirurgisk fjerning av svulst. Det foretas alltid sentinel node disseksjon ved invasiv svulst. Høyrisiko svulster behandles med lokal eksisjon av svulst, fjerning av glans penis, partiell eller total penisamputasjon. Videre foretas samtidig sentinel node disseksjon. Er det ikke spredning til sentinel nodes, går pasienten til et kontrollopplegg.

Gir ikke CT-thorax, abdomen og lysker mistanke om utbredt lymfeknutespredning (N3-sykdom) eller fjernmetastaser, gjøres sentinel node disseksjon i forbindelse med primæroperasjonen på alle disse pasientene.

Pasienter med mer enn to metastatiske inguinale lymfeknutemetastaser eller som har en lymfeknute med ekstrakapsulær vekst eller verifisert spredning til pelvine lymfeknuter, henvises til Onkologisk avdeling for kjemoterapi og/eller strålebehandling. Senere kirurgi kan være aktuelt avhengig av klinisk respons.

For noen pasienter er ikke kurativ behandling mulig. Disse skal tilbys palliasjon ved behov.

 • recommendationId: 5665
 • sectionId: 8072
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:14:37.533
 • updatedDate: 2015-07-30T13:14:37.533
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Generelle kirurgiske komplikasjoner er dominerende, som postoperative blødninger og infeksjoner i operasjonsområdet. Andre komplikasjoner inkluderer dyp venetrombose, lungeemboli og vannlatingsplager.

 • recommendationId: 5666
 • sectionId: 8072
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:15:07.723
 • updatedDate: 2015-07-30T13:15:07.723
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Psykososial omsorg er nødvendig da sykdom i penis er intimt. I enkelte tilfeller må konsultasjon av psykolog/psykiater vurderes.

Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes. Eksempelvis kan slike tiltak bidra til at pasient og eventuell partner og barn bedre forsta?r sykdommens innvirkning pa? pasientens funksjonsniva? og behandlingens innvirkning pa? kroppsbilde og seksualitet.

 • recommendationId: 5667
 • sectionId: 8072
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:15:32.037
 • updatedDate: 2016-07-18T09:17:58.783
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienten kan ha behov for rehabilitering på flere områder. Både behandlere, lærings- og mestringskurs, likemannssamtaler og en rekke spesialpersonell er sentrale i rehabilitering ved peniskreft. Samliv må kartlegges. Det anbefales sterkt å henvise pasienten til sexolog.

 • recommendationId: 5668
 • sectionId: 8072
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:15:58.713
 • updatedDate: 2015-07-30T13:15:58.713
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ansvarlig lege ved behandlende avdeling gjennomfører samtale med pasient og eventuelt pårørende. Her gis informasjon om anbefalt behandling, risiko og forventet virkning, andre behandlingsalternativer der det foreligger, samt konsekvensen av eventuelt å velge bort behandling.

 • recommendationId: 5669
 • sectionId: 8072
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:16:27.843
 • updatedDate: 2015-07-30T13:16:27.843
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Behandlende avdeling er ansvarlig for beslutning og behandling.

 • recommendationId: 5671
 • sectionId: 8072
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:17:28.577
 • updatedDate: 2015-07-30T13:17:28.577
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Na?r beslutning om behandling er tatt etter gjennomført utredning, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Ved overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A17FK Behandling start – Kirurgisk behandling
A17FM Behandling start – Medikamentell behandling
A17FS Behandling start – Stra?lebehandling
A17FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A17FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A17FI Behandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A17X Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for peniskreft avbrytes.

 • recommendationId: 5672
 • sectionId: 8072
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:20:46.007
 • updatedDate: 2017-02-28T13:43:51.373
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseBehandlingForløpstid
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
 • recommendationId: 5673
 • sectionId: 8072
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:20:48.337
 • updatedDate: 2015-07-30T13:22:37.007
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8072
 • guidelineId: 1154
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:32:11.84
 • updatedDate: 2016-07-27T09:44:57.36
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Kontroll avhenger av tilstanden. Ved overfladiske forandringer, carcinoma in situ, behandlet med laser eller PDT, bør kontroller skje rundt hver tredje måned det første året. Deretter halvårlig i ett år og så årlig. Disse kontrollene gjøres av fastlegen. Ved kreft bør kontroller skje hver tredje måned de første to årene, deretter halvårlig i til sammen fem år. Kontroller bør inkludere ultralyd av lyskene hvert halvår og CT- abdomen/bekken hvert halvår med spørsmål om metastaser. Ved mer aggressive svulster vurderes hyppigere kontroller med CT.

 • recommendationId: 5674
 • sectionId: 8073
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:25:38.573
 • updatedDate: 2016-07-29T11:54:44.23
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved begrunnet mistanke om tilbakefall skal pasienten henvises til nytt Pakkeforløp for peniskreft. Behandling av tilbakefall er avhengig av sykdommens lokalisasjon, utbredelse og tidligere gjennomført behandling. Ved lokoregionalt tilbakefall gis kurativ behandling dersom pasienten kan tolerere det. Er ikke dette realistisk, er palliativ behandling aktuelt. Ved fjernmetastaser er kurativ behandling sjelden realistisk.

Er det svært usikkert om tilbakefall/metastaser kommer fra tidligere peniskreft, kan pasienten henvises Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

 • recommendationId: 5675
 • sectionId: 8073
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:26:07.783
 • updatedDate: 2016-07-29T11:54:25.57
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienter med peniskreft opplever store forandringer som gir alvorlige konsekvenser for deres sosiale liv. Pasientene opplever i ulik grad intimitetsproblemer, har ofte smerter og de trenger hjelp til stell. Disse plagene fortsetter ofte i tiden etter behandling. I dette forløpet anbefales pasienten å ha tett kontakt med helsepersonell. Helsepersonell kan være fastlege, fysioterapeut, sexolog, hjemmetjeneste og onkologisk sykepleier. Disse kan være behjelpelig med støtte og veiledning.

Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.

 • recommendationId: 5676
 • sectionId: 8073
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:26:38.607
 • updatedDate: 2016-07-29T11:56:05.53
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Tilbud om informasjon fra ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog eller andre relevante fagpersoner vurderes individuelt.

 • recommendationId: 14064
 • sectionId: 8073
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-18T09:21:03.667
 • updatedDate: 2016-07-29T11:54:25.62
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter.

Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.

 • recommendationId: 14065
 • sectionId: 8073
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-18T09:22:05.737
 • updatedDate: 2016-07-29T11:54:25.553
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Urolog ved regionssykehuset er ansvarlig for den polikliniske oppfølgingen av pasienten.

Regionsykehuset er ansvarlig for å vurdere og beslutte at behandlingens mål endres fra kurativ til palliativ. I MDT-møte besluttes det hvem som er ansvarlig for den videre oppfølgning i palliativ fase, lokalsykehus eller fastlege.

 • recommendationId: 14115
 • sectionId: 8073
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-29T11:53:17.007
 • updatedDate: 2016-08-01T08:27:59.77
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pårørende forberedes pasienten på hva han kan forvente etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg ved eventuelle problemer. Pasient og pårørende orienteres om kontrollopplegg, hensikten med disse, hvilke undersøkelser som gjøres og tidsforløpet. Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og eventuelt psykiske reaksjoner som kan oppstå etter kreftbehandling.

Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus, og mellom sykehusopphold.

Ved mistanke om tilbakefall hos pasient som har gjennomgått kurativ behandling, skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges.

Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning, vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten på dette tidspunkt.

 • recommendationId: 14116
 • sectionId: 8073
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-29T11:54:05.803
 • updatedDate: 2016-08-01T08:28:10.43
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8073
 • guidelineId: 1154
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:32:30.99
 • updatedDate: 2016-08-01T08:28:25.153
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling37 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling41 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling41 kalenderdager
 • sectionId: 8074
 • guidelineId: 1154
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:32:51.903
 • updatedDate: 2015-07-30T13:28:21.733
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for peniskreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for peniskreft.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A17A Start pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 5677
 • sectionId: 8075
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:29:35.27
 • updatedDate: 2016-07-18T09:06:38.917
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for peniskreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være

 1. oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller
 2. oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A17S Utredning start – første fremmøte
 • recommendationId: 5678
 • sectionId: 8075
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:31:14.04
 • updatedDate: 2016-07-21T12:34:47.663
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Na?r utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist peniskreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A17CK Klinisk beslutning – Pa?vist peniskreft og behandling besluttet
A17CM Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A17CA Klinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke annen sykdom enn kreft
A17CI Klinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5680
 • sectionId: 8075
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:35:29.607
 • updatedDate: 2017-02-28T13:44:19.577
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

Kode Kodebeskrivelse
A17OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

 • recommendationId: 5681
 • sectionId: 8075
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:36:41.78
 • updatedDate: 2016-07-18T09:26:04.927
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Na?r beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Ved overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A17FK Behandling start – Kirurgisk behandling
A17FM Behandling start – Medikamentell behandling
A17FS Behandling start – Stra?lebehandling
A17FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A17FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A17FI Behandling start – Ingen behandling
 • recommendationId: 5682
 • sectionId: 8075
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:38:03.023
 • updatedDate: 2015-07-30T13:40:55.687
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A17X Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for peniskreft avbrytes.

 • recommendationId: 5683
 • sectionId: 8075
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T13:40:20.153
 • updatedDate: 2017-02-28T13:44:59.387
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
 • sectionId: 8075
 • guidelineId: 1154
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-30T12:33:17.143
 • updatedDate: 2016-07-22T11:22:32.213
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6