Generelt om kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den hyppigste formen for leukemi i den vestlige verden og utgjør nær halvparten av alle tilfeller av leukemi hos pasienter over 65 år. Det diagnostiseres 170-200 nye tilfeller av KLL i Norge hvert år. Median alder ved diagnosetidspunktet er 72 år.

KLL utvikler seg fra en monoklonal B-lymfocytose som ofte er påvisbar mange år før sykdommen blir manifest som KLL. Monoklonal B-lymfocytose (MBL) kan påvises hos drøyt tre prosent av antatt friske over 50 år. Utvikling til KLL sees hos rundt en prosent per år.

Rundt 75 prosent av pasientene er symptomfri og ikke behandlingstrengende ved diagnosetidspunktet. KLL har oftest et indolent, langsomt vekstmønster.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer utgis av Helsedirektoratet.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasienten og involverte instanser.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Diagnose og initial behandlingsplan avgjøres vanligvis av spesialist i blodsykdommer, basert på tolkning av blodprøvesvar og mikroskopi av blod- og beinmargutstryk, supplert med resultater av væskestrømscytometri. Noen steder diagnostiseres og behandles pasientene av indremedisiner, i samarbeid med hematolog.

I noen tilfeller er det nødvendig med konferanse med patolog. Er strålebehandling indisert konfereres det med onkolog. Forløpskoordinator holdes løpende orientert.

Informasjon og dialog med pasienten

Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Er ikke pasienten i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel sykdomsgrad, alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov. Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pårørende ønsker dette.

Flytskjema


 • sectionId: 8041
 • guidelineId: 1158
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:02:09.287
 • updatedDate: 2016-07-14T11:05:14.65
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Familiær forekomst av lymfoproliferativ sykdom gir noe økt risiko for KLL.


 • recommendationId: 5504
 • sectionId: 8042
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:25:00.403
 • updatedDate: 2015-07-27T13:40:34.693
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Mistanke om KLL kan oppstå ved:

 • Tilfeldig funn av leukocytose
 • En eller flere forstørrete lymfeknuter
 • Anemisymptomer
 • Infeksjonstendens
 • Utilsiktet vekttap
 • Nattesvette


 • recommendationId: 5505
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:41:19.98
 • updatedDate: 2015-07-27T13:41:19.98
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved mistanke om KLL bør fastlege/lege ta følgende blodprøver: Hgb, leukocytter, differensialtelling, blodutstryk, trombocytter, nøytrofile, kreatinin, bilirubin, ALP, ALAT, LD.


 • recommendationId: 5506
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:41:46.357
 • updatedDate: 2015-07-27T13:41:46.357
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Begrunnet mistanke om KLL oppstår ved funn av:

 • Absolutt lymfocytose >5 x 109/l i blod med moden morfologi


 • recommendationId: 5507
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:42:17.69
 • updatedDate: 2015-07-27T13:42:17.69
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved begrunnet mistanke om KLL henviser fastlegen eller annen lege pasienten til Pakkeforløp for KLL. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for KLL» og sendes elektronisk (klart å foretrekke) eller gjøres telefonisk etterfulgt av henvisning på papir (faks eller post).


 • recommendationId: 5508
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:42:36.103
 • updatedDate: 2015-07-27T13:44:15.23
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Beslutning om henvisning til Pakkeforløp for KLL tas av fastlege eller annen lege som har ansvar for pasienten.


 • recommendationId: 5509
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:42:57.907
 • updatedDate: 2015-07-27T13:42:57.907
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Legen som henviser til Pakkeforløp for KLL skal ved henvisning informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 5510
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:43:23.55
 • updatedDate: 2015-07-27T13:43:23.55
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege henviser ved begrunnet mistanke om KLL til pakkeforløp ved Avdeling for blodsykdommer eller medisinsk avdeling med spesialist i blodsykdommer, eventuelt med kontakt til slik spesialist.

Oppstår begrunnet mistanke om KLL ved annen klinisk sykehusavdeling henviser lege her direkte til pakkeforløp. Oppstår begrunnet mistanke om KLL ved klinisk kjemisk laboratorium, bør fastlege få beskjed om dette slik at pasienten henvises til pakkeforløp.

 • recommendationId: 5511
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:43:55.177
 • updatedDate: 2015-07-27T13:43:55.177
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Kode for start av Pakkeforløp for KLL skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkforløp for KLL.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A03A Start pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 5512
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:49:11.183
 • updatedDate: 2016-07-14T14:01:00.16
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling14 kalenderdager
 • recommendationId: 5513
 • sectionId: 8042
 • sortOrder: 9
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:51:31.07
 • updatedDate: 2015-07-27T13:51:31.07
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8042
 • guidelineId: 1158
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:20:15.57
 • updatedDate: 2016-07-14T14:01:09.217
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 1
 • Klinisk undersøkelse
 • Blodprøver: Hgb, leukocytter, differensialtelling, blodutstryk, trombocytter, nøytrofile, kreatinin, eGFR, urat, Ca, albumin, ?2mikroglobulin, proteinelektroforese IgG, IgA, IgM, haptoglobin, DAT, bilirubin, ALP, ALAT, LD
 • Væskestrømscytometri med immunfenotyping i blod
 • Eventuelt beinmargsaspirat, beinmargsbiopsi, røntgen thorax, ultralyd/CT abdomen, lymfeknutebiopsi
 • Utredning av komorbiditet

Utredning haster vanligvis ikke ved KLL. Det kan være hensiktmesig å bestille blodprøvetaking med væskestrømscytometri før første fremmøte hos spesialist. Ved allmennsymptomer og/eller tegn til beinmargssvikt bør utredningen føre til konklusjon i løpet av 10 dager. Sentrale opplysninger for diagnose er mikroskopi av blodutstryk og væskestrømscytometri av blod.


 • recommendationId: 5514
 • sectionId: 8043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:36:55.153
 • updatedDate: 2015-07-28T07:36:55.153
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Diagnosen forutsetter absolutt lymfocytose mer enn 5 x 109/l i blod med moden morfologi og typisk immunfenotype.


 • recommendationId: 5515
 • sectionId: 8043
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:37:16.207
 • updatedDate: 2015-07-28T07:37:16.207
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved første legekontakt informeres det om hensikten med og forløpet av utredningen. Informasjon om endelig diagnose og initial behandlingsplan gis av lege ved behandlende avdeling. Det informeres om muligheten for indolent forløp, og at mange pasienter ikke trenger behandling initialt.

Pasienten oppfordres til å ha med en ledsager ved samtalen. Pasienten må informeres om hensikten med og mulige bivirkninger av behandlingen. Når supplerende informasjon av betydning for behandlingsplan og prognose innkommer, skal pasienten ha informasjon om dette. Kontinuitet blant personalet tilstrebes så langt som mulig.


 • recommendationId: 5516
 • sectionId: 8043
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:37:38.08
 • updatedDate: 2015-07-28T07:37:38.08
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Etter endt utredning tas det klinisk beslutning om det er påvist KLL eller ikke, og om anbefalt behandling i de tilfeller der det er påvist KLL. Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten. I de tilfeller der det ikke er påvist KLL avsluttes Pakkeforløp for KLL. Beslutningen skal journalføres og registreres i pasientadministrativt system og pasient og henvisende lege skal informeres.

 • recommendationId: 5517
 • sectionId: 8043
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:37:53.177
 • updatedDate: 2017-02-28T12:08:42.69
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

A03S Utredning start – første fremmøte

Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

A03O Overført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Na?r utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

A03CK Klinisk beslutning – Pa?vist kronisk lymfatisk leukemi og behandling besluttet
A03CM Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A03CA Klinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A03CI Klinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5518
 • sectionId: 8043
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:38:14.48
 • updatedDate: 2017-02-28T09:09:06.577
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpMaksimal forløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager
 • recommendationId: 5519
 • sectionId: 8043
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:41:09.12
 • updatedDate: 2015-07-28T07:41:09.12
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8043
 • guidelineId: 1158
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:20:36.403
 • updatedDate: 2016-07-21T10:41:09.48
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Behandling av KLL er detaljert beskrevet i handlingsprogrammet.

KLL er en blodkreftsykdom som ofte har lav veksthastighet, og sykdomsutviklingen er langsom ubehandlet. Det finnes varianter pasienten kan gå ubehandlet med i 10-20 år, uten at sykdommen fører til vesentlige plager. Det finnes også mer aggressive sykdomsvarianter med høyere veksthastighet, hvor behandling kort tid etter diagnose er nødvendig. Den vanlige behandlingen av KLL med kjemoterapi og antistoffer er ikke helbredende, men kan drive sykdommen tilbake, forlenge overlevelsen og redusere plager fra sykdommen.

Allogen stamcelletransplantasjon kan helbrede sykdommen.

Som oftest startes ikke behandling før det oppstår plager eller tegn til sviktende beinmargsfunksjon. De vanligste behandlingsindikasjonene er økende beinmargssvikt, betydelig og økende lymfeknutesvulst, rask lymfocyttøkning, og allmennsymptomer med vekttap, slapphet, feber og/eller nattesvette. Behandling gjennomføres som oftest poliklinisk. Vanligst er kombinasjoner av kjemoterapi og antistoffer rettet mot leukemicellene, med månedlige kurer gjentatt til maksimal respons.

Hos eldre med mye komorbiditet velges ofte mildere tablettbehandling med kjemoterapi som gir lite bivirkninger. Oppnås god tilbakegang av sykdommen kan pasienten ofte være helt uten behandling og symptomer i lengre tid. Strålebehandling er også effektivt mot plagsomme forstørrete lymfeknuter.

Noen pasienter med KLL får sekundære autoimmune sykdommer, som hemolytisk anemi og immunmediert trombocytopeni. Steroider og antistoff mot B-lymfocytter er viktig behandling av slike komplikasjoner.


 • recommendationId: 5520
 • sectionId: 8044
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:46:32.997
 • updatedDate: 2015-07-28T07:46:32.997
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Medikamentell behandling

Kvalme, håravfall og infeksjonstendens som krever behandling med midler mot bakterier, sopp og virus er vanlig. Både behandling og grunnsykdom bidrar til immunsvikt.

Stamcelletransplantasjon

Medfører mange bivirkninger og risiko for alvorlige og av og til dødelige komplikasjoner. Slik behandling tåles dårlig i høyere alder, og fordi KLL oftest rammer eldre, er få pasienter aktuelle for denne behandlingen. Komorbiditet er vanlig og virker inn på behandlingsvalget.


 • recommendationId: 5521
 • sectionId: 8044
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:46:58.707
 • updatedDate: 2015-07-28T07:46:58.707
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienter med KLL har økt risiko for flere komplikasjoner og plager som bør registreres og behandles.

Infeksjoner på grunn av beinmargssvikt, hypogammaglobulinemi og medikamentbivirkninger er vanlige. Forebygging av helvetesild og Pneumocystispneumoni bør vurderes ved behandling som medfører betydelig immunsvikt.

Klinisk overvåking, prøvetaking og behandling med tanke på infeksjoner med bakterier, sopp og virus er sentralt.

Mangel på blodceller påvises ved regelmessige blodprøver. Transfusjon med blodlegemer og blodplater gis ved behov. Ved anemi under kjemoterapi kan erytropoietinbehandling vurderes.

Ved kjemoterapi som erfaringsmessig gir kvalme gis forbyggende behandling med kvalmestillende medikamenter etter definerte retningslinjer.

Ved palliativ behandlingsmålsetning gis behandling etter Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.


 • recommendationId: 5522
 • sectionId: 8044
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:47:25.63
 • updatedDate: 2015-07-28T07:47:25.63
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Rehabilitering må tas opp tidlig i behandlingsløpet, slik at nødvendige tiltak kan settes inn ved behov for å opprettholde funksjon og begrense tap av funksjon. Hva pasienten selv kan gjøre bør belyses. Det er sykehusets ansvar å informere om ulike rehabiliteringstilbud.


 • recommendationId: 5523
 • sectionId: 8044
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:47:44.53
 • updatedDate: 2015-07-28T07:47:44.53
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienten må informeres om hensikten med og mulige bivirkninger av behandlingen.

Når supplerende informasjon av betydning for behandlingsplan og prognose innkommer, skal pasienten ha informasjon om dette.

Kontinuitet blant personalet tilstrebes så langt som mulig.


 • recommendationId: 5524
 • sectionId: 8044
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:48:04.843
 • updatedDate: 2015-07-28T07:48:04.843
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Avdeling for blodsykdommer eller Medisinsk avdeling med hematolog, eventuelt i samarbeid med hematolog.

 • recommendationId: 5526
 • sectionId: 8044
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:48:37.017
 • updatedDate: 2015-07-28T07:48:37.017
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Na?r beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Ved overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A03FM Behandling start – Medikamentell behandling
A03FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A03FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A03FI Behandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A03X Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for KLL avbrytes.

 • recommendationId: 5527
 • sectionId: 8044
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:50:57.947
 • updatedDate: 2017-02-28T09:10:02.893
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseBehandlingForløpstid
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling 8 kalenderdager
 • recommendationId: 5528
 • sectionId: 8044
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T07:52:13.907
 • updatedDate: 2015-07-28T07:52:23.76
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8044
 • guidelineId: 1158
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:21:01.583
 • updatedDate: 2016-07-27T07:44:55.71
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Behovet for kontroll er individuelt. Alder, geografiske forhold, mobilitet, sykdomsutbredelse, sykdomsaktivitet, behandlingsrespons og komorbiditet gjør individualisering av kontrollene nødvendig.

Pasienter med KLL bør følges med regelmessige kontroller, hos spesialist i blodsykdommer eller hos fastlege/annen lege i samarbeid med spesialist i blodsykdommer.

I aktive behandlingsperioder foregår kontroller som oftest hver fjerde uke poliklinisk med mindre medisinering eller transfusjoner gjør hyppigere kontroll nødvendig. Ved indolent sykdom kan kontroll for eksempel hver tredje til sjette måned være tilstrekkelig. Samarbeid med fastlege om kontroller kan være viktig og nyttig.


 • recommendationId: 5530
 • sectionId: 8045
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:30:54.933
 • updatedDate: 2015-07-28T08:30:54.933
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Avdeling for blodsykdommer eller medisinsk avdeling med hematolog eller i samarbeid med hematolog, fastlege.


 • recommendationId: 5531
 • sectionId: 8045
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:31:16.817
 • updatedDate: 2015-07-28T08:31:16.817
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

KLL er vanligvis en uhelbredelig, men langsomt voksende sykdom som kan bringes i gjentatte remisjoner med kjemoterapi/ immunterapi. Ved maksimal respons er det vanlig å seponere behandling og observere ubehandlet til neste tilbakefall.

Uvirksom behandling bør seponeres. Det vises til handlingsprogrammet for detaljert beskrivelse.


 • recommendationId: 5532
 • sectionId: 8045
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:31:35.863
 • updatedDate: 2016-07-29T08:19:46.923
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pårørende forberedes pasienten på hva han/hun kan forvente seg etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pårørende orienteres om kontrollopplegg, hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres og tidsforløp. Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og eventuelt psykiske reaksjoner som kan oppstå etter kreftbehandling.

Fastlegen har for noen pasienter med lite kontrollbehov hos spesialist en koordinerende og sentral rolle.

Ved mistanke om tilbakefall hos pasient som har gjennomgått kurativ behandling skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges.

Ansvarlig for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten på dette tidspunkt.


 • recommendationId: 5533
 • sectionId: 8045
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:32:05.933
 • updatedDate: 2016-07-29T08:19:46.35
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Det vurderes individuelt om pasienten har behov for kontakt med ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner.

Rehabilitering skal tas opp tidlig i behandlingsløpet, slik at nødvendige tiltak kan settes inn ved behov for å opprettholde funksjon og begrense tap av funksjon. Hva pasienten selv kan gjøre bør belyses. Det er sykehusets ansvar å informere om aktuelle rehabiliteringstilbud.


 • recommendationId: 5534
 • sectionId: 8045
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:32:23.717
 • updatedDate: 2016-07-14T13:44:39.597
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter.
Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.

Ved symptomlindrende behandlingsmålsetning gis behandling etter Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

 • recommendationId: 5535
 • sectionId: 8045
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:32:36.143
 • updatedDate: 2016-07-14T13:45:36.03
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasientens sykdomsspesi?kke problemer skal vurderes individuelt og tiltak iverksettes for å ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning pa? grunnleggende behov. Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.

 • recommendationId: 14062
 • sectionId: 8045
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-14T13:41:45.237
 • updatedDate: 2016-07-29T08:19:46.427
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 8045
 • guidelineId: 1158
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:23:45.483
 • updatedDate: 2016-07-29T08:20:34.957
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling14 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling8 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling32 kalenderdager
 • sectionId: 8046
 • guidelineId: 1158
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:24:07.697
 • updatedDate: 2016-08-19T12:57:38.847
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) skal registreres når:

 1. Henvisning til Pakkeforløp mottas i spesialisthelsetjenesten
 2. Henvisnings som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A03A Start pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 5536
 • sectionId: 8047
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:36:33.297
 • updatedDate: 2016-07-14T13:52:00.407
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A03SUtredning start - første fremmøte
 • recommendationId: 5537
 • sectionId: 8047
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:37:51.16
 • updatedDate: 2016-07-21T10:40:32.597
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

Kode Kodebeskrivelse
A03OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

 • recommendationId: 5539
 • sectionId: 8047
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:39:32.007
 • updatedDate: 2016-07-14T13:54:31.253
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller der det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A03CKKlinisk beslutning - Påvist kronisk lymfatisk leukemi og behandling besluttet
A03CMKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A03CAKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A03CIKlinisk beslutning - Ikke påvist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5540
 • sectionId: 8047
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:41:01.227
 • updatedDate: 2017-02-28T09:10:35.92
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

Kode Kodebeskrivelse
A03FMBehandling start - Medikamentell behandling
A03FLBehandling start - Symptomlindrende behandling
A03FOBehandling start - Overvåking uten behandling
A03FIBehandling start - Ingen behandling
 • recommendationId: 5541
 • sectionId: 8047
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:42:15.253
 • updatedDate: 2015-07-28T08:42:15.253
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A03XAvslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for KLL avbrytes.

 • recommendationId: 5542
 • sectionId: 8047
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-28T08:43:33.613
 • updatedDate: 2017-02-28T09:11:45.247
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
 • sectionId: 8047
 • guidelineId: 1158
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-27T13:24:27.95
 • updatedDate: 2016-07-22T11:05:53.793
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6