Generelt om føflekkreft

Malignt melanom er blant kreftformene som har økt mest i den vestlige verden over flere tiår. Mer enn ni av ti dødsfall av hudkreft i Europa tilskrives malignt melanom. I dette pakkeforløpet brukes betegnelsen føflekkreft for maligne melanomer. Det diagnostiseres årlig rundt 1750 nye tilfeller av føflekkreft og rundt 300 dør hvert år i Norge. Kreftformen rammer relativt mange unge. Mer enn 20 000 personer lever med diagnosen føflekkreft.

Nasjonalt handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer utgis av Helsedirektoratet.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Regelmessige beslutningsmøter i tverrfaglig team (MDT-møter) er aktuelt hos pasienter som skal ha behandling utover utvidet eksisjon. MDT- møte bør inkluderer forløpskoordinator, kirurg, radiolog/nukleærmedisiner, patolog og onkolog. Dermatolog innkalles til MDT-møte ved behov.

Informasjon og dialog med pasienten

Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Er ikke pasienten i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det, skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger (Føflekkreftforeningen www.foflekkreft.no), legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pårørende ønsker dette.

Flytskjema


 • sectionId: 7033
 • guidelineId: 1153
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-13T09:27:52.947
 • updatedDate: 2016-07-18T13:14:51.667
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Risikoen for føflekkreft er særlig høy hos personer med følgende risikofaktorer:

 • Familiær opphopning av føflekkreft. Et mindre antall familier har kjent familiær opphopning av føflekkreft, med en livstidsrisiko nær 100 prosent. Disse pasienter henvises til genetisk veiledning
 • Store medfødte føflekker
 • Særlig mange eller abnorme føflekker, dysplastisk nævus syndrom/atypiske føflekker
 • Hudtype 1
 • Tidligere behandlet for føflekkreft
 • Eksponert for store mengder sol- eller solarielys, spesielt korte intense eksponeringer som medfører solbrenthet
 • recommendationId: 5195
 • sectionId: 7034
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:52:13.603
 • updatedDate: 2015-07-14T12:10:56.357
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Mistanke om føflekkreft oppstår hos personer med ett av følgende symptomer:

 • Nyoppstått pigmentert lesjon med avvikende morfologi, ellers endring, farge, vekst, avgrensning i allerede eksisterende pigmentert lesjon. Spesielle faretegn er kløe og blødning
 • Knuter eller andre avgrensede lesjoner i huden med og uten pigmentering som ikke lar seg klassifisere som benign ut fra det kliniske bildet

Lege som mistenker føflekkreft, tar beslutning om henvisning til filterfunksjon

 • recommendationId: 5196
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:52:35.57
 • updatedDate: 2015-07-14T12:14:04.873
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Filterfunksjon ivaretas av:

 • fastlege
 • hudlege
 • plastikkirurg
 • kirurg

Ved mistanke om føflekkreft foretas eksisjon i tråd med retningslinjene fra NMG. Ved lokalisasjon i ansikt/nese, øyelokk og ytre øre kan det være hensiktsmessig at eksisjonsbiopsi foretas av lege med erfaring med slike inngrep. Dermatoskopi er standardmetode til undersøkelse av suspekte pigmenterte hudforandringer. Metoden kan med stor sikkerhet skille føflekkreft fra hudforandringer som ikke har sitt opphav i pigmentceller, som for eksempel seborrhoiske (gammelmanns-)vorter, karsvulster og basalcellekreft.

 • recommendationId: 5197
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:52:55.307
 • updatedDate: 2016-07-18T13:17:57.733
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Begrunnet mistanke om føflekkreft oppstår hos personer med:

 • Opplagt føflekkreft i henhold til ABCDE-regelen, klinisk og/eller dermatoskopisk. Klinisk undersøkelse av lege er en forutsetning

A: Assymetri

B: Begrensning, uregelmessig

C: Color, fargevariasjon, sorte partier

D: Diameter, som regel større enn 6 mm

E: Endring, pasienten merker vekst, kløe, blødning ol

 • Histologisk undersøkelse som viser føflekkreft eller mistanke om dette
 • recommendationId: 5198
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:53:30.46
 • updatedDate: 2016-08-19T11:21:08.053
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved begrunnet mistanke om kreft henvises pasienten til Pakkeforløp for føflekkreft ved plastikkirurgisk avdeling eller kirurgisk avdeling med særlig kompetanse i å håndtere føflekkreft.

Henvisningen bør inneholde opplysninger om:

 • Symptomer og funn som gir begrunnet mistanke om føflekkreft
 • Dato for eventuell eksisjonsbiopsi og kopi av operasjonsbeskrivelse
 • Histologisk beskrivelse dersom eksisjonsbiopsi er foretatt
 • Informasjon om komorbiditet
 • Aktuell medisinering, spesielt antikoagulasjonsbehandling
 • recommendationId: 5199
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:53:55.127
 • updatedDate: 2015-08-28T08:54:31.58
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Legen som finner begrunnet mistanke om føflekkreft, tar i samråd med pasienten beslutning om å henvise til pakkeforløp ved plastikkirurgisk avdeling eller kirurgisk avdeling med særlig kompetanse i å håndtere føflekkreft.

 • recommendationId: 5200
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:54:23.1
 • updatedDate: 2015-07-14T12:29:37.913
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege eller annen lege har ved henvisning til pakkeforløp ansvar for at pasienten informeres om:

 • Den begrunnede mistanke om føflekkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 5201
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:54:46.573
 • updatedDate: 2015-07-14T12:36:54
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Kode for start av Pakkeforløp for føflekkreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for føflekkreft.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A38A Start pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 5202
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:55:08.217
 • updatedDate: 2016-07-18T13:19:46.737
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
 • recommendationId: 5203
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T11:55:21.277
 • updatedDate: 2015-07-14T12:47:47.63
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege eller annen lege som påviser begrunnet mistanke om kreft er ansvarlig for henvisning til Pakkeforløp for føflekkreft.

 • recommendationId: 5204
 • sectionId: 7034
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-14T12:38:09.38
 • updatedDate: 2015-07-14T12:38:23.133
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 7034
 • guidelineId: 1153
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-13T09:28:28.017
 • updatedDate: 2016-08-19T11:21:11.773
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 1

Målet med utredningen er å fastsette sikker diagnose og stadium for å kunne planlegge videre behandling.

Når behandlingsmuligheter vurderes skal det tas hensyn til

 • alder
 • komorbiditet
 • forventet levetid
 • komplikasjonsrisiko
 • recommendationId: 5205
 • sectionId: 7035
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T07:59:52.923
 • updatedDate: 2015-08-28T08:56:25.25
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Diagnosen fastsettes ved anamnese, klinisk undersøkelse, korrekt utført biopsi og histopatologisk- eller cytologisk diagnostikk. Radiologisk-/nukleærmedisinsk utredning og/eller vaktpostlymfeknutediagnostikk kan være påkrevd.

 • recommendationId: 5206
 • sectionId: 7035
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:01:53.967
 • updatedDate: 2015-07-15T08:01:53.967
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Sykepleie ved alle typer operasjoner omfatter observasjon og pleie av pasienten og eksisjonsområdet. Ved lymfeknutetoalett omfatter sykepleien observasjon av pasienten, operasjonssår og vakumdren. Pasienten får veiledning i fysisk aktivitet. Regime for mobilisering avhenger av type inngrep. Kartlegging av smerter og smertelindring. Sykepleien omfatter tiltak for å forebygge lymfeødem, som for eksempel kompresjonsbehandling.

I sykepleien inngår informasjon om gode solevaner. Opplæring i selvundersøkelse av huden for å oppdage nye tilfeller tidlig, eller tilbakefall av føflekkreft.

Pasienten bør få tilbud om oppfølgende samtale eller mulighet for telefonisk kontakt med sykepleier for å håndtere mulige komplikasjoner som lymfeødem eller psykososiale problemer med kreftsykdommen.

 • recommendationId: 5207
 • sectionId: 7035
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:02:43.957
 • updatedDate: 2015-07-16T08:14:00.64
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling tatt, eventuelt i tverrfaglig møte (MDT). Endelig avgjørelse om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5208
 • sectionId: 7035
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:03:25.917
 • updatedDate: 2015-07-15T08:03:25.917
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

Spesialist i plastikkirurgi/ generell kirurgi skal lede dette arbeidet. Arbeidet bør støttes av evaluering i MDT-møte.

Ved negativ vaktpostlymfeknute går pasienten over i et kontrollopplegg. Ved positiv vaktpostlymfeknute besluttes lymfeknutetoilette.

Ved påvist ikke-resektabel stadium III eller stadium IV sykdom, vurderes pasienten for systemisk onkologisk behandling i MDT-møte. Metastasektomi vurderes ved resektable metastaser.

 • recommendationId: 5209
 • sectionId: 7035
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:04:09.667
 • updatedDate: 2017-02-28T12:42:45.783
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Plastikkirurgisk avdeling/Kirurgisk avdeling er ansvarlig for utredning og behandling. Blir tilstanden klassifisert som Stadium IV sykdom og det er tverrfaglig enighet i MDT-møte om at det ikke er indikasjon for kurativ kirurgisk behandling, og pasienten er informert om dette, overføres behandlingsansvaret til nærmeste kreftavdeling med spesialistkompetanse på behandling av føflekkreft. Pasienter i ikke kurativ fase skal behandles ved nærmeste avdeling/kreftavdeling med spesialkompetanse på palliasjon.

 • recommendationId: 5210
 • sectionId: 7035
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:04:39.7
 • updatedDate: 2015-07-15T08:04:39.7
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for føflekkreft skal registreres i pasient administrativt system. Første fremmøte kan være:

 1. oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller
 2. oppmøte hos avtalespesialist

Er avtalespesialister gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

A38S Utredning start – første fremmøte

Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

A38O Overført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.


Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

A38CK Klinisk beslutning – Pa?vist føflekkreft og behandling besluttet
A38CM Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A38CA Klinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke annen sykdom enn kreft
A38CI Klinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5211
 • sectionId: 7035
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:06:33.88
 • updatedDate: 2017-02-28T11:25:38.21
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpMaksimal forløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)14 kalenderdager
 • recommendationId: 5212
 • sectionId: 7035
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:10:34.62
 • updatedDate: 2015-07-15T08:10:34.62
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 7035
 • guidelineId: 1153
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-13T09:28:48.693
 • updatedDate: 2016-07-21T08:38:37.347
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Det vises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer.

Primærbehandling

 • Primær eksisjon/utvidet eksisjon
 • Vaktpostlymfeknuteprosedyre
 • Radikalt lymfeknutetoilette/blokkdisseksjon av lymfeknuter
 • Kirurgisk fjerning av metastase, metastasektomi
 • Onkologisk behandling

Sekundær/adjuvant behandling

Det gis ikke adjuvant systemisk behandling i Norge utenom kliniske studier.

 • recommendationId: 5213
 • sectionId: 7036
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:11:57.237
 • updatedDate: 2015-08-28T09:01:52.887
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Lymfeødem etter fjerning av lymfeknuter og/eller strålebehandling.

 • recommendationId: 5214
 • sectionId: 7036
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:12:24.667
 • updatedDate: 2015-08-28T09:02:37.857
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: anne.birgit.aga


Det vil være individuelle behov for støttebehandling og sykepleie for a? imøtekomme pasientens sykdoms-spesi?kke problemer og ivareta konsekvenser av sykdom og behandling.
Se for øvrig avsnitt om støttebehandling og sykepleie i kapitlet om utredning.

 • recommendationId: 5215
 • sectionId: 7036
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:12:44.703
 • updatedDate: 2016-07-18T13:31:07.64
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Rehabilitering bør vurderes tidlig i behandlingsløpet slik at nødvendige tiltak kan iverksettes ved behov for å opprettholde funksjon og begrense tap av funksjon. Hva pasienten selv kan gjøre bør belyses. Sykehuset skal informere om ulike rehabiliteringstilbud, og hvis mulig gi pasienten skriftlig informasjon om dette. Rehabiliteringstiltak som ivaretar pasientens fysiske og psykososiale behov bør være en planlagt og mest mulig integrert del av behandlingsløpet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

 • recommendationId: 5216
 • sectionId: 7036
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:13:02.69
 • updatedDate: 2015-07-15T08:24:24.83
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Når alle undersøkelsessvar foreligger og disse er vurdert i MDT-møte, skal det gjennomføres samtale med pasient og eventuelt pårørende om behandlingsmuligheter og behandlingstilbud. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, pasientens livssituasjon, eventuell engstelse, ressurser, behov og ønsker avdekkes. Ved negativ vaktpostlymfeknute går pasienten over i et kontrollopplegg. Ved positiv vaktpostlymfeknute besluttes lymfeknutetoilette. Ved påvist ikke-resektabel stadium III eller stadium IV sykdom, vurderes pasienten for systemisk onkologisk behandling i MDT-møte. Metastasektomi vurderes ved resektable metastaser.

 • recommendationId: 5217
 • sectionId: 7036
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:13:18.087
 • updatedDate: 2015-07-16T08:18:50.167
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Plastikkirurgisk avdeling eller Kirurgisk avdeling med særlig kompetanse i å håndtere føflekkreft er ansvarlig for pasienten i utredningsfasen og under kirurgisk behandling frem til MDT-møte beslutter endring av ansvarsforhold.

 • recommendationId: 5219
 • sectionId: 7036
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:13:48.363
 • updatedDate: 2015-07-15T08:27:26.533
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Na?r beslutning om behandling er tatt etter gjennomført utredning, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Ved overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes:

Kode Kodebeskrivelse
A38FK Behandling start – Kirurgisk behandling
A38FM Behandling start – Medikamentell behandling
A38FS Behandling start – Stra?lebehandling
A38FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A38FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A38FI Behandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A38X Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for føflekkreft avbrytes.

 • recommendationId: 5220
 • sectionId: 7036
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:14:07.433
 • updatedDate: 2017-02-28T11:26:35.53
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseBehandlingForløpstid
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
 • recommendationId: 5221
 • sectionId: 7036
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:14:21.96
 • updatedDate: 2015-07-15T08:17:15.93
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 7036
 • guidelineId: 1153
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-13T09:29:10.467
 • updatedDate: 2016-07-27T08:23:37.473
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Formålet med kontrollene etter primærbehandling for føflekkreft er å:

 • Gi trygghet til pasienten
 • Gi opplæring i egenundersøkelse av hud (ABCDEregelen) og lymfeknutestasjoner
 • Gi informasjon om solevett
 • Diagnostisere eventuelt ny føflekkreft, lokalt tilbakefall og metastaser
 • Avdekke familiær forekomst/behov for oppfølging av slektninger

Kontrollene skal inneholde grundig anamnese, full hudundersøkelse, palpasjon av lymfeknutestasjoner og grundig undersøkelse av arrområdet.

Oppfølgingshyppighet/innhold er beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for maligne melanomer.

Den første kontrollen etter føflekkreft bør foregå hos hudlege som kan skissere videre kontrollopplegg ut fra gjeldende retningslinjer, og gi en samlet vurdering. Hvem som tar videre kontroller varierer. Det er avgjørende om huden er lett å kontrollere med homogene nevi eller om det er stor variasjon som krever dermatoskopi for kontroll. Mange pasienter kan fortsette kontrollene hos fastlege, mens noen kontrolleres helt eller delvis hos hudlege.

Etter blokkdisseksjon ved metastaser til lymfeknuter, bør pasienten delvis følges opp i spesialisthelsetjenesten, hos kirurg eller onkolog, alternerende med kontroller hos fastlege. Ved mange/inhomogene pigmenterte lesjoner i hud, kan hudlege ta noen av kontrollene.

Er fastlege involvert i kontrollene må spesialisthelsetjenesten gi informasjon om oppfølgingsprogram.

Pasienter med kjent genmutasjon knyttet til økt risiko for føflekkreft bør følges helt eller delvis av hudlege. Det kan også være aktuelt ved familiær opphopning uten kjent mutasjon.

Ved føflekkreft i slimhinne bør pasienten kontrolleres av spesialisthelsetjenesten.

Ved uvealt melanom er det et eget kontrollopplegg i regi av øyeavdelingen.

 • recommendationId: 5222
 • sectionId: 7037
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:55:10.42
 • updatedDate: 2015-07-15T13:08:43.607
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienten må få grundig informasjon om diagnosen, selvundersøkelse og forhåndsregler, samt videre plan for oppfølging.

Det skal gis informasjon om hvor pasienten kan henvende seg ved mistanke om ny føflekkreft, tilbakefall eller metastaser utenom faste kontroller.

 • recommendationId: 5223
 • sectionId: 7037
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:55:29.133
 • updatedDate: 2016-07-29T08:43:44.947
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved kutane melanomer er hudlege ansvarlig for å skissere videre kontrollopplegg. Deretter er kontrollerende lege ansvarlig for oppfølging og eventuelt henvisning tilbake til spesialisthelsetjenesten.

Ved tilbakefall har kirurg og/eller onkolog overordnet ansvar for utredning og behandling.

 • recommendationId: 5224
 • sectionId: 7037
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:55:44.247
 • updatedDate: 2016-07-29T08:47:57.993
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Oppstår mistanke om tilbakefall, må diagnosen sikres ved histologisk undersøkelse, og utbredelsen avdekkes med radiologisk utredning. Den lege som mistenker tilbakefall er enten selv ansvarlig for å utrede dette eller henvise pasienten til kompetent instans for slik utredning.

Ved konstatert tilbakefall, må pasienten ivaretas i spesialisthelsetjenesten. Det vil ofte være et samarbeid mellom plastikkirurg, eventuelt ØNH/øye/ gyn/gastrokirurg, radiolog og onkolog. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta kontakt med Enhet for utprøvende kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Ved tilbakefall vurderes videre tumorrettet behandling i form av kirurgi, stråling, kjemoterapi, immunterapi, ILP/ILI i MDT-møte, eller eventuelt henvisning til Enhet for utprøvende kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus.

Ved mistanke om tilbakefall etter føflekkreft henvises pasienten til nytt Pakkeforløp for føflekkreft. Er det svært usikkert om tilbakefall/metastaser kommer fra tidligere føflekkreft, kan pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

 • recommendationId: 5225
 • sectionId: 7037
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:56:00.803
 • updatedDate: 2016-07-29T08:47:19.69
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasientens sykdomsspesi?kke problemer skal vurderes individuelt og tiltak iverksettes for å ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning pa? grunnleggende behov. Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.

 • recommendationId: 5229
 • sectionId: 7037
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T08:57:33.673
 • updatedDate: 2016-07-29T08:40:45.843
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Det vurderes individuelt om pasienten har behov for kontakt med ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner.

 • recommendationId: 14069
 • sectionId: 7037
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-18T13:37:25.89
 • updatedDate: 2016-07-20T06:02:12.193
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter. Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.

 • recommendationId: 14070
 • sectionId: 7037
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • createdDate: 2016-07-18T13:38:45.963
 • updatedDate: 2016-07-20T06:02:21.197
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 7037
 • guidelineId: 1153
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-13T09:29:34.37
 • updatedDate: 2016-07-29T08:48:16.81
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling35 kalenderdager

Ved klinisk eller radiologisk lymfeknutemetastase bør det gå kortere tid til kirurgisk behandling.

 • sectionId: 7038
 • guidelineId: 1153
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-13T09:30:15.417
 • updatedDate: 2016-07-18T13:49:51.13
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for føflekkreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for føflekkreft.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A38A Start pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 5230
 • sectionId: 7039
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T09:02:54.923
 • updatedDate: 2016-07-18T13:21:34.117
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp føflekkreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

 1. oppmøte i klinisk sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller
 2. oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A38S Utredning start - første fremmøte
 • recommendationId: 5231
 • sectionId: 7039
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T11:18:00.563
 • updatedDate: 2016-07-18T13:41:40.763
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

Kode Kodebeskrivelse
A38OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

 • recommendationId: 5233
 • sectionId: 7039
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T11:18:32.747
 • updatedDate: 2016-07-18T13:45:26.663
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller der det er påvist føflekkreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:


Kode Kodebeskrivelse
A38CKKlinisk beslutning - Påvist føflekkreft og behandling besluttet
A38CMKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A38CAKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A38CIKlinisk beslutning - Ikke påvist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 5234
 • sectionId: 7039
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T11:18:50.77
 • updatedDate: 2017-02-28T11:27:08.793
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

Kode Kodebeskrivelse
A38FKBehandling start - Kirurgisk behandling
A38FMBehandling start - Medikamentell behandling
A38FSBehandling start - Strålebehandling
A38FLBehandling start - Symptomlindrende behandling
A38FOBehandling start - Overvåking uten behandling
A38FIBehandling start - Ingen behandling
 • recommendationId: 5235
 • sectionId: 7039
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T11:19:19.037
 • updatedDate: 2015-07-15T12:54:14.22
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A38XAvslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for føflekkreft avbrytes.

 • recommendationId: 5236
 • sectionId: 7039
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-15T11:19:36.9
 • updatedDate: 2017-02-28T11:28:01.107
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
 • sectionId: 7039
 • guidelineId: 1153
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-07-13T09:30:44.23
 • updatedDate: 2016-07-22T11:11:06.41
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6