Generelt om eggstokkreft

Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med eggstokkreft. Forløpet inkluderer kreft i eggleder og kreft i bukhinnen.

I 2013 fikk 388 kvinner diagnosen eggstokkreft i Norge. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år.

Prognosen er ikke god. 5-a?rs overlevelse er 44 prosent.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med gynekologisk kreft

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med gynekologisk kreft er under arbeid og skal publiseres av Helsedirektoratet i løpet av 2016. Handlingsprogrammet vil bli publisert pa? helsedirektoratet.no og pa? helsebiblioteket.no

Norsk forum for gynekologisk onkologi (NFGO) har publisert en veileder i gynekologisk onkologi. Veilederen finnes også pa? Den norske legeforening sine nettsider.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Alle sykehus som utreder og behandler eggstokkreft skal ha regelmessige tverrfaglige beslutningsmøter. Det multidisiplinære teamet besta?r av gynekologer med spesialutdanning i gynekologisk onkologi, koordinator, radiolog, dedikert gastrokirurg og eventuelt patolog. Representanter fra andre avdelinger kan delta ved behov. Møtene sikrer kvalitetskontroll av utredning og behandling samt planlegging av videre etterbehandling.

Informasjon og dialog med pasienten

Ma?let er at pasient og pa?rørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til a? medvirke, involveres pa?rørende eller utpekt verge. Kommunikasjonen med pasient og pa?rørende skal i alle sammenhenger baseres pa? respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje pa? en hensynsfull ma?te og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel sykdomsgrad, alder, sosiale situasjon, spra?k, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pa?rørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pa?rørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme pa? at pa?rørende ogsa? kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pa?rørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pa?rørende ønsker dette.

Flytskjema


 • sectionId: 4024
 • guidelineId: 1139
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T10:56:18.237
 • updatedDate: 2016-07-19T07:31:31.917
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

A?rsaker til eggstokkreft er delvis ukjent og sannsynlig multifaktoriell. Alder er viktigste risikofaktor, kun 20 prosent forekommer før menopausen. Bruk av p-piller, multiparitet (flere graviditeter) og lang ammeperiode har beskyttende effekt.

Rundt 15 prosent skyldes mutasjoner i BRCA1 og BRCA2 genene: «Arvelig bryst- eggestokkreft syndrom» og mutasjoner i genene MLH1, MSH2, MSH6 og PMS2 ved «Lynch Syndrom».

 • recommendationId: 2168
 • sectionId: 4025
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:47:52.15
 • updatedDate: 2015-04-17T11:47:52.15
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Symptomene er ofte ukarakteristiske:

 • Følelse av trykk og oppfylthet i magen
 • Økt abdominalomfang
 • Endret avførings- eller vannlatingsmønster som diare?, obstipasjon eller hyppig vannlatning
 • Uforklarlig vekttap eller vektøkning
 • Appetittløshet
 • Allmennsymptomer
 • Kortpustethet
 • Vaginalblødning - av og til
 • Akutte smerter - kan oppsta? ved torkvering eller ruptur/blødning av eggstokksvulsten
 • Symptom pa? dyp venetrombose i underekstremitet
 • Paraneoplastiske fenomener
 • recommendationId: 2169
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:49:14.957
 • updatedDate: 2015-04-17T11:49:14.957
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Ved mistanke om eggstokkreft henviser fastlegen eller annen henvisende instans til gynekologisk avdeling eller privatpraktiserende gynekolog som har «filterfunksjon».

Gynekologen konkluderer om det er begrunnet mistanke om kreft pa? bakgrunn av:

 • Gynekologisk undersøkelse og ultralyd av ovariene og livmor for a? vurdere om svulsten har godartet eller ondartet utseende
 • Markører i blod: CA125, HE4
 • En algoritme som predikerer høy risiko for kreft, beregnes for a? skille godartet fra ondartet eggstokksvulst: RMI=Risk of Malignancy Index, som er basert pa? ultralydfunn, CA125, menopausal status
 • recommendationId: 2170
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:53:42.083
 • updatedDate: 2015-04-17T11:55:19.133
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Det er begrunnet mistanke om kreft ved:

 • RMI> = 200 Algoritme som predikerer høy risiko for kreft (Risk of Malignancy Index). Den er basert pa?:

1) gynekologisk undersøkelse og ultralyd med funn av ondartet utseende tumor i bekken eller ovarier

2) ma?ling av svulstmarkøren CA125 og

3) menopause status, eller:

 • en samlet klinisk bedømmelse av gynekolog

Ved begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises til «Pakkeforløp for eggstokkreft».

 • recommendationId: 2171
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:54:40.583
 • updatedDate: 2015-07-09T08:20:29.32
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Det skal tydelig fremga? i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft. Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for eggstokkreft» og sendes elektronisk (klart a? foretrekke) eller formidles telefonisk (unntaksvis) etterfulgt av henvisning pa? papir (faks eller post). Henvisningen sendes til gynekologisk avdeling.

 • recommendationId: 2172
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:55:53.98
 • updatedDate: 2015-07-09T08:17:30.22
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Ved begrunnet mistanke om eggstokkreft skal pasienten henvises til «Pakkeforløp for eggstokkreft» for videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Den behandlingsmessige konsekvens av videre undersøkelser ma? vurderes i samra?d med pasient og pa?rørende, spesielt ved betydelig komorbiditet.

 • recommendationId: 2173
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:56:10.94
 • updatedDate: 2015-07-09T08:21:34.163
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Gynekolog eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for eggstokkreft informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om eggstokkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 2174
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:56:41.963
 • updatedDate: 2015-04-17T11:56:41.963
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Henvisning til Pakkeforløp for eggstokkreft gjøres vanligvis av gynekolog eller gynekologisk avdeling ved lokalsykehus som har filterfunksjon. Leger/annet fagpersonell som tilfeldig pa?viser eggstokkreft kan henvise til pakkeforløpet direkte. Det gjelder ogsa? radiolog som gjør funn som gir begrunnet mistanke. Alle henvisninger skal sendes til regionalt gynekologisk kreftsenter.

 • recommendationId: 2175
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:57:11.023
 • updatedDate: 2015-04-17T11:57:11.023
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Kode for start av Pakkeforløp for eggstokkreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for eggstokkreft.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A21A Start pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 2176
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:58:51.793
 • updatedDate: 2016-07-19T07:33:03.773
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild


Forløpsbeskrivelse Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling
6 kalenderdager
 • recommendationId: 2178
 • sectionId: 4025
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:04:20.33
 • updatedDate: 2015-04-30T12:35:43.917
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 4025
 • guidelineId: 1139
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T10:59:45.61
 • updatedDate: 2016-07-19T07:33:22.703
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 1
 • Eventuelt revurdere vevsprøver vurdert ved lokalsykehus/privat laboratorium
 • CT thorax/abdomen/bekken eller innhente og beskrive CT-bilder tatt i lokalsykehus/ privat laboratorium
 • Orienterende blodprøver inkludert svulstmarkører
 • Biopsi/cytologi ved metastatisk sykdom
 • Eventuelt ascites og pleuravæske tapping for cytologi og stadieinndeling
 • Preoperativ vurdering og utredning og behandling av komorbiditet
 • Eventuelt koloskopi for a? utelukke mage-tarm- kreft ved høy CEA
 • recommendationId: 2179
 • sectionId: 4026
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:05:17.03
 • updatedDate: 2015-04-17T12:05:17.03
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Fastsettelse av tentativ diagnose og behandlingsplan skal gjøres i MDT-møte. Bildediagnostikk og svulstmarkører gir basis for diagnose før operasjon. Ved mistanke om spredning, tas biopsi fra svulstvev, eventuelt tappes og undersøkes ascites og pleuravæske. Endelig diagnose og stadieinndeling fastsettes etter operasjon, eller basert pa? CT- beskrivelse og biopsier hos pasienter med avansert sykdom som ikke skal opereres, men tilbys palliativ behandling.

 • recommendationId: 2180
 • sectionId: 4026
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:06:14.48
 • updatedDate: 2015-04-17T12:06:14.48
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og behandlings-plan er lagt i tverrfaglig møte (MDT- møte). Endelig avgjørelse om behandling tas i samra?d med pasienten. Pasienten fa?r forløpskoordinators telefonnummer.

 • recommendationId: 2181
 • sectionId: 4026
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:06:35.017
 • updatedDate: 2015-04-17T12:06:35.017
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.


 • recommendationId: 2182
 • sectionId: 4026
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:06:59.123
 • updatedDate: 2017-02-28T12:28:22.53
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: Kajafjell

Ansvaret for endelig beslutning om behandling tas av behandlende lege, som oftest i gynekologisk kreftsenter, i samra?d med pasienten. I hele forløpet tilstrebes kontinuitet i kontakt med forløpskoordinator, lege og annet helsepersonell.

 • recommendationId: 2183
 • sectionId: 4026
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:08:02.43
 • updatedDate: 2015-04-17T12:08:02.43
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for eggstokkreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse)

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A21S Utredning start – første fremmøte

Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A21OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist eggstokkreft eller overveiende sannsynlig eggstokkreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A21CK Klinisk beslutning – Pa?vist eggstokkreft eller overveiende sannsynlig eggstokkreft, og behandling besluttet
A21CM Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A21CA Klinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A21CI Klinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 2184
 • sectionId: 4026
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:11:41.093
 • updatedDate: 2017-02-28T09:29:45.657
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: Kajafjell
Forløpsbeskrivelse Forløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 16 kalenderdager
 • recommendationId: 2185
 • sectionId: 4026
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:12:18.473
 • updatedDate: 2015-05-04T12:15:29.66
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 4026
 • guidelineId: 1139
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:00:03.02
 • updatedDate: 2016-07-21T08:43:42.747
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Valg av behandlingsstrategi gjøres pa? bakgrunn av preoperativ utredning inkludert radiologiske undersøkelser, biopsi /cytologi hvis avansert sykdom, vurdering av komorbiditet og samtale med pasienten.

Primæroperasjon:

Ma?let er ingen synlig resttumor. Hvis det ikke er mulig a? oppna?, bør resttumor <1 cm tilstrebes.

Ved operasjonen fjernes:

 • livmor, eggstokker og oment
 • metastaser
 • lymfeknuter langs de store bloda?rer i bekkenet og para-aortalt der det er aktuelt
 • retroperitoneal disseksjon i bekkenet og tarminngrep er ofte nødvendig
 • kirurgiske prosedyrer i øvre abdomen er indisert hvis de resulterer i optimal tumorreduksjon (splenektomi, leverreseksjon, diafragma/ peritoneumreseksjon)

Cellegiftbehandling:

Tilleggsbehandling med cellegift gis til de aller fleste, bortsett fra noen i tidlig stadium.

MDT-møtet lager behandlingsplan:

 • Primær operasjon med eller uten assistanse av gastrokirurg
 • Adjuvant cellegiftbehandling
 • Forsinket primæroperasjon etter neoadjuvant cellegiftbehandling
 • Symptomlindrende behandling
 • Eventuelt stra?lebehandling av metastaser
 • For enkelte pasienter er fertilitetsbevarende kirurgi aktuelt
 • recommendationId: 2186
 • sectionId: 4027
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:17:19.78
 • updatedDate: 2015-04-17T12:19:24.92
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Kirurgi:

 • Blødning
 • Infeksjon eller andre komplikasjoner i sa?ret
 • Komplikasjoner fra urinveier eller lunger
 • Komplikasjoner fra buken ved tarmkirurgi
 • Blodpropp

Cellegift:

 • Tretthet, kognitive problemer som konsentrasjonsproblemer, hormonelle problemer, nerveproblemer som nummenhet og prikking i hender og føtter, ledd- og bensmerter

Redusert arbeidskapasitet, emosjonelle problemer, angst og depresjon kan forekomme.

 • recommendationId: 2187
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T12:21:48.107
 • updatedDate: 2015-04-17T13:24:25.653
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland
 • Kartlegge familiesituasjon og behov for henvisning til for eksempel sosionom
 • Bista? med næringstilskudd, fysioterapi, smertestillende behandling, lindrende behandling og psykososial støtte
 • Eventuelt henvisning til psykiater/psykolog
Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes
 • recommendationId: 2214
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T13:25:47.957
 • updatedDate: 2016-07-19T08:34:00.643
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering sa? tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen.
Mange fa?r psykososiale problemer og redusert arbeidskapasitet etter avsluttet behandling. Fastlegen skal følge opp dette. En plan for rehabilitering bør utarbeides na?r det er aktuelt.

 • recommendationId: 2215
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T13:26:15.087
 • updatedDate: 2015-04-17T13:26:15.087
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Palliative tiltak skal vurderes individuelt. Pasient og pa?rørende skal gis grundig informasjon om slik behandling, mulig nytte, og mulig risiko for komplikasjoner og bivirkninger, samt sannsynlige leveutsikter. Palliativ behandling krever ofte tverrfaglig innsats ba?de i spesialist- og primær- helsetjenesten. Fastlegen har en sentral rolle.

 • recommendationId: 2217
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T13:30:59.99
 • updatedDate: 2015-04-17T13:30:59.99
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Na?r alle undersøkelsessvar foreligger og disse er vurdert i multidisiplinært team-møte (MDT-møte), skal det gjennomføres en samtale med pasienten og eventuelt pa?rørende om behandlingsplanen. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, og pasientens livssituasjon, ressurser, behov og ønsker kartlegges. Pasienten oppfordres til a? ha pa?rørende eller ledsager med til samtalen.

 • recommendationId: 2218
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T13:31:20.777
 • updatedDate: 2015-04-17T13:31:20.777
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Behandlende lege i den enkelte sykehusavdeling har ansvaret for pasienten i den perioden pasienten er til behandling i den aktuelle avdelingen.

 • recommendationId: 2220
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T13:31:57.297
 • updatedDate: 2015-04-17T13:31:57.297
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Na?r beslutning om behandling er tatt etter gjennomført utredning, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

Kode Kodebeskrivelse
A21FK Behandling start – Kirurgisk behandling
A21FM Behandling start – Medikamentell behandling
A21FS Behandling start – Stra?lebehandling
A21FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A21FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A21FI Behandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A21X Avslutning pakkeforløp eggstokkreft

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for eggstokkreft avbrytes.

 • recommendationId: 2221
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T13:34:33.177
 • updatedDate: 2017-02-28T09:30:33.26
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: Kajafjell
Forløpsbeskrivelse Behandling Forløpstid
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Medikamentell behandling 8 kalenderdager
Strålebehandling 14 kalenderdager
 • recommendationId: 2222
 • sectionId: 4027
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T13:36:18.477
 • updatedDate: 2015-07-07T10:45:31.6
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 4027
 • guidelineId: 1139
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-17T11:00:25.287
 • updatedDate: 2016-07-27T08:30:10.41
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Kontrollopplegget er nærmere beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft.

Ved utskriving av pasienten fra sykehus skal behandlende lege i epikrise til fastlege orientere om risiko for tilbakefall, seneffekter av behandling, samt spesifikt kontrollopplegg for den enkelte pasient.

Tradisjonelt anbefales kontroller hver tredje til sjette ma?ned i to a?r. Deretter hver sjette ma?ned i totalt fem a?r. Kontroller skal individualiseres avhengig av type kreft og risiko for tilbakefall, alder og allmenntilstand.

Rutinekontroller har ikke entydig vist bedre overlevelse.

Hensikten med kontroller er a?:

 • Kartlegge og behandle seneffekter/bivirkninger etter behandlingen
 • Pa?vise tilbakefall, særlig na?r det foreligger god behandling
 • Symptomlindring
 • recommendationId: 2223
 • sectionId: 4033
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T06:50:28.547
 • updatedDate: 2015-04-20T06:50:28.547
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Den avdeling som avslutter behandlingen, er ansvarlig for a? informere pasient om kontrollopplegget og for at det iverksettes.

 • recommendationId: 2224
 • sectionId: 4033
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T06:50:45.84
 • updatedDate: 2015-04-20T06:50:45.84
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: vidar.seland

Mistanke om tilbakefall av sykdom etter tidligere gjennomført kurativ behandling kan oppsta? ba?de ved kontroll pa? sykehus og ved oppfølging/kontakt hos fastlege. Ved mistanke om tilbakefall etter eggstokkreft henvises pasienten til nytt Pakkeforløp for eggstokkreft. Er det svært usikkert om tilbakefall/metastaser kommer fra tidligere eggstokkreft, kan pasienten henvises Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retnings- linjer skissert i de nasjonale handlingsprogram og med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft.

De fleste tilbakefall skjer i løpet av de første tre a?rene. Ved tilbakefall kan ba?de kirurgi og cellegift- behandling være aktuelt.

Lokale tilbakefall som ligger til rette for kirurgi, særlig etter et a?r, kan ofte opereres med godt resultat og med kurativ intensjon.

Ved tilbakefall med multiple lesjoner eller ved gjentatte tilbakefall vil behandlingen oftest være lindrende, vanligst i form av cellegiftbehandling, hormonbehandling eller stra?lebehandling ved gynekologisk kreftsenter. Ofte vil det være aktuelt med vurdering i MDT-møte, særlig na?r kirurgi og stra?lebehandling er aktuelt.

 • recommendationId: 2225
 • sectionId: 4033
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T06:52:41.78
 • updatedDate: 2016-07-29T08:49:01.227
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Mange seneffekter kan ha?ndteres av fastlegen, eventuelt i samarbeid med gynekologisk kreftsenter, gynekologisk avdeling eller privatpraktiserende gynekolog. Noen seneffekter er omfattende og krever lang oppfølging eller behandling. Da bør pasienten henvises til avdeling med spesialkompetanse innen feltet, i første rekke gynekologisk kreftsenter som kan involvere annen spesialist som fysioterapeut, psykolog, sexolog, indremedisiner, urolog, eller gastrokirurg med erfaring med kreftbehandling. Enkelte seneffekter kan føre til redusert eller tapt arbeidsevne og i mange tilfeller ha stor betydning for helse og livskvalitet. Kartlegging og
oppfølging av seneffekter bør innga? i kontrollene.

Seneffekter kan forekomme i større og mindre grad avhengig av pasientens alder og behandlingen de har fa?tt:

 • Kirurgi: arrforandinger, lymfødem, mage-tarm-problemer, vannlatningsproblemer, smerter, seksuelle problemer, for tidlig menopause med hormonelle problemer, barnløshet
 • Cellegift: tretthet, kognitive problemer som konsentrasjonsproblemer, hormonelle problemer, nerveproblemer som nummenhet og prikking i hender og føtter, ledd- og bensmerter, hørselsproblemer
 • Redusert arbeidskapasitet, emosjonelle problemer, angst og depresjon kan forekomme
 • recommendationId: 2226
 • sectionId: 4033
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T06:53:38.377
 • updatedDate: 2016-07-29T08:49:01.457
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pa?rørende forberedes pasienten pa? hva hun kan forvente seg etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pa?rørende orienteres om kontrollopplegg, hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, samt tidsforløp.

Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og eventuelt psykiske reaksjoner som kan oppsta? etter kreftbehandling.

Pasienten informeres om symptomer hun skal være oppmerksom pa? med tanke pa? seneffekter. Dersom disse oppsta?r, bør hun kontakte sin fastlege eller behandlende avdeling.

Fastlegen har en sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold.

Ved mistanke om tilbakefall med symptomer som for eksempel økende abdominalomfang, tungpustethet, mage-/underlivssmerter, endret vannlatnings- eller avføringsmønster hos pasient som har gjennomga?tt kurativ behandling skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges. Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten pa? dette tidspunkt.

 • recommendationId: 2227
 • sectionId: 4033
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T06:54:29.377
 • updatedDate: 2016-07-29T08:49:01.043
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Pasientens sykdomsspesi?kke problemer skal vurderes individuelt og tiltak iverksettes for å ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning pa? grunnleggende behov. Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.

 • recommendationId: 14071
 • sectionId: 4033
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-19T08:38:32.78
 • updatedDate: 2016-07-29T08:49:01.487
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Tilbud om informasjon fra ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog eller andre relevante fagpersoner vurderes individuelt.

 • recommendationId: 14072
 • sectionId: 4033
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-19T08:39:26.327
 • updatedDate: 2016-07-20T06:03:52.843
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild


Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter.

Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.

 • recommendationId: 14073
 • sectionId: 4033
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-19T08:40:10.24
 • updatedDate: 2016-07-20T06:04:02.527
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 4033
 • guidelineId: 1139
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T06:49:58.113
 • updatedDate: 2016-07-29T08:49:53.667
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor og normgivende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.


Forløpsbeskrivelse Behandling Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas 16 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 8 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 36 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 30 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 36 kalenderdager
 • sectionId: 4035
 • guidelineId: 1139
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T07:03:15.017
 • updatedDate: 2016-07-19T08:41:04.003
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for eggstokkreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for eggstokkreft.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A21AStart pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 2228
 • sectionId: 4036
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T07:15:36.953
 • updatedDate: 2016-07-19T07:33:55.72
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for eggstokkreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse)

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:


Kode Kodebeskrivelse
A21S Utredning start - første fremmøte
 • recommendationId: 2229
 • sectionId: 4036
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T07:17:34.647
 • updatedDate: 2016-07-21T08:48:33.37
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist eggstokkreft eller overveiende sannsynlig eggstokkreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A21CK Klinisk beslutning – Pa?vist eggstokkreft eller overveiende sannsynlig eggstokkreft, og behandling besluttet
A21CM Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A21CA Klinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A21CI Klinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 2231
 • sectionId: 4036
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T07:21:30.493
 • updatedDate: 2017-02-28T09:31:05.407
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: Kajafjell

Na?r beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A21FK Behandling start – Kirurgisk behandling
A21FM Behandling start – Medikamentell behandling
A21FS Behandling start – Stra?lebehandling
A21FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A21FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A21FI Behandling start – Ingen behandling
 • recommendationId: 2232
 • sectionId: 4036
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T07:22:36.55
 • updatedDate: 2016-07-19T08:53:24.84
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A21X Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for eggstokkreft avbrytes.

 • recommendationId: 2233
 • sectionId: 4036
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T07:51:07.84
 • updatedDate: 2017-02-28T09:31:42.45
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: Kajafjell

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A21OOverført til et annet helseforetak/sykehus
Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.
 • recommendationId: 2350
 • sectionId: 4036
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-28T12:34:32.683
 • updatedDate: 2016-07-19T08:51:33.307
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 4036
 • guidelineId: 1139
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-20T07:03:29.587
 • updatedDate: 2016-07-22T11:14:29.397
 • createdBy: vidar.seland
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6