Generelt om kreft i spiserør og magesekk

Kreft i spiserøret

Det diagnostiseres årlig rundt 290 nye tilfeller av kreft i spiserøret. I 2014 fikk henholdsvis 220 menn og 69 kvinner diagnosen. Kreft i spiserøret er relatert til refluks av syre fra magesekken, til tobakk og høyt alkoholforbruk. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 70 år.
Prognosen er ikke god. Fem års relativ overlevelse er 14 prosent for menn og 16 prosent for kvinner.

Kreft i magesekken

Det diagnostiseres årlig rundt 490 nye tilfeller av kreft i magesekken. I 2014 fikk henholdsvis 301 menn og 187 kvinner diagnosen. Forekomsten er halvert siden 1980. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 70 år.
Prognosen er ikke god. Fem års relativ overlevelse er 23 prosent for begge kjønn.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av spiserørskreft

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med spiserørskreft utgis av Helsedirektoratet.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken utgis av Helsedirektoratet.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Endelig beslutning om videre diagnostikk og behandling avgjøres etter møte i det multidisiplinære team. Teamet bør ideelt bestå av onkolog, kirurg, radiolog og forløpskoordinator. Patolog og medisinsk gastroenterolog møter ved behov. Teamet har regelmessige møter avhengig av behov, og minst hver uke. Møtet kan eventuelt arrangeres som videokonferanse med deltakelse av sykehus som henviser pasienter til behandlingssykehuset. De aktuelle pasienter presenteres av den som har pasientansvar, og møtets konklusjon vedrørende videre diagnostikk og behandling dokumenteres i pasientjournalen.

Informasjon og dialog med pasienten

Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pårørende ønsker dette.

Flytskjema

 • sectionId: 2773
 • guidelineId: 1085
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-23T14:25:42.96
 • updatedDate: 2016-07-15T07:44:16.46
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Personer med økt risiko for kreft i spiserør eller magesekk er:

 • Personer med familiær overrepresentasjon av kreft i spiserør og magesekk
 • Familiemedlemmer til pasienter med for eksempel mutasjon i E-Cadherin
 • Pasienter med kjent Barretts øsofagus og histologisk verifisert dysplasi

Det er i tillegg økt risiko for kreft i magesekk hos personer med:

 • To eller flere tilfeller av diffus kreft i magesekk i familien og minst ett av disse er diagnostisert før 50 års alder
 • Familie med ett tilfelle av kreft i magesekk før 35 års alder, eller familie med opphopning av tilfeller med kreft i magesekk
 • Familie med tilfeller av diffus kreft i magesekk og samtidig mammacancer eller signetringcellecarcinom i colon

Friske personer i disse kategoriene bør følges og undersøkes (utenfor pakkeforløp) på avdelinger med høyt spesialisert funksjon for tidlig diagnostisering av kreft.

Kjente risikofaktorer for utvikling av kreft i magesekken:

 • Infeksjon med Helicobacter pylori
 • Røyking
 • Tidligere gjennomgått operasjon for magesår
 • recommendationId: 1453
 • sectionId: 2774
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:10:18.093
 • updatedDate: 2015-04-28T15:28:48.203
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Kreft i spiserør

Det vanligste første symptom på kreft i spiserør er svelgebesvær. For noen få er de første symptomene slapphet og smerter. Ved slike symptomer bør gastroskopi med biopsi av eventuell tumor tas.
Et fåtall pasienter får diagnosen som ledd i oppfølgning av reflukssykdom hvor vanligst syre, men også galle, kommer opp i spiserøret og irriterer slimhinnen. Vedvarende slimhinneirritasjon kan føre til celleforandringer og senere kreftutvikling.

Kreft i magesekk

Ved kreft i magesekken er det ikke spesifikke symptomer tidlig i forløpet. De vanligste symptomene er vage øvre abdominalsmerter, nedsatt appetitt, tidlig metthet, vekttap, lav blodprosent og eventuelt kvalme og tretthet. Ved kreftmistanke skal pasienten snarest henvises til gastroskopi og biopsi.
Disse pasientene vil i enkelte tilfeller henvises til Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft.

 • recommendationId: 1454
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:14:06.873
 • updatedDate: 2016-07-15T07:45:43.07
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Se under Begrunnet mistanke - kriterier for henvisning til pakkeforløp.

 • recommendationId: 1455
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:15:46.413
 • updatedDate: 2015-04-07T12:19:07.097
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Følgende alarmsymptomer fører hver for seg eller sammen til begrunnet mistanke om kreft i spiserør eller magesekk:

 • Svelgebesvær/smerter med mer enn to ukers varighet
 • Vedvarende brekninger uten annen forklaring
 • Nyoppstått dyspepsi eller reflukssymptomer hos pasienter over 45 år
 • Gastrointestinal blødning
 • Nyoppstått oppfylling i abdomen

Ved mindre uttalte symptomer av samme karakter som nevnt ovenfor, men som ikke gir grunnlag for henvisning til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, kan pasienten henvises til praktiserende spesialist for øvre endoskopi som ledd i filterfunksjon.

Ved begrunnet mistanke om kreft, enten basert på symptomer eller funn ved øvre endoskopi, henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.

 • recommendationId: 1456
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:18:16.527
 • updatedDate: 2015-04-28T15:27:45.023
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

I henvisningen skal det fremgå tydelig hva som utløser begrunnet mistanke om kreft, samt eventuelt biopsisvar. Henvisningen skal tydelig merkes Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk og sendes elektronisk (klart å foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (faks eller post).

 • recommendationId: 1457
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:19:43.607
 • updatedDate: 2015-04-07T12:19:43.607
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved begrunnet mistanke om kreft i spiserør eller magesekk skal pasienten henvises til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk for videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Den behandlingsmessige konsekvens av videre undersøkelser må vurderes i samråd med pasient og pårørende, spesielt ved komorbiditet. Hensynet til pasientens ønsker og livskvalitet skal tillegges stor vekt.

 • recommendationId: 1458
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:21:14.273
 • updatedDate: 2015-04-07T12:21:14.273
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om kreft i spiserør eller magesekk
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 1459
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:21:41.03
 • updatedDate: 2015-04-28T15:29:28.483
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Fastlege/primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet helseforetak eller øvrige virksomheter kan henvise pasienter til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk i spesialisthelsetjenesten. Alle henvisninger skal sendes til offentlig sykehus.

 • recommendationId: 1460
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:23:32.757
 • updatedDate: 2015-04-28T07:39:01.88
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Kode for start av Pakkeforløp for kreft i spiserør eller magesekk skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for kreft i spiserør eller magesekk.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A23AStart pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 1461
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:25:41.353
 • updatedDate: 2016-07-15T07:47:25.75
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild


ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling
8 kalenderdager
 • recommendationId: 1462
 • sectionId: 2774
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:27:17.673
 • updatedDate: 2015-04-30T13:04:26.613
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 2774
 • guidelineId: 1085
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-23T14:26:34.41
 • updatedDate: 2016-07-14T11:40:25.237
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: rebecca.ravneberg
 • sortOrder: 1

Ved begrunnet mistanke om kreft i spiserør eller magesekk skal:

 • Diagnose avklares ved gastroskopi, inkludert biopsi
 • Påvises kreft, gjøres vurdering av:
  a) Klinisk stadie, TNM
  b) Operabilitet
  c) Resektabilitet

Ved funn av kreft i spiserør eller magesekk blir pasienten som oftest henvist videre til sykehus (HF2) med spesialisert funksjon for videre utredning og behandling. Den spesialiserte sykehusavdelingen gjør følgende undersøkelser:

 • Eventuelt ny gastroskopi med kirurgisk vurdering
 • CT og eventuelt PET-CT
 • Eventuelt endoskopisk
 • recommendationId: 1463
 • sectionId: 2775
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:28:34.51
 • updatedDate: 2015-04-28T15:32:48.243
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

I tråd med handlingsprogrammene samt etter vurdering av pasientens fysiske tilstand inndeles pasientene i følgende behandlingsrelaterte grupper:

 • Resektabel sykdom og egnet til kirurgi alene med kurativ intensjon (T1, N0, M0)
 • Resektabel sykdom og egnet til kirurgi kombinert med perioperativ kjemoterapi eller kjemo/radioterapi med kurativ intensjon (T2-T4, N0-N3, M0)
 • Lokalavansert og ikke resektabel sykdom hos pasienter i god allmenntilstand (ECOG status 0-2): Pasienten henvises til kjemo-/radioterapi. Ved god effekt kan pasienten eventuelt senere revurderes for reseksjon
 • Disseminert sykdom hos pasienter i god
  allmenntilstand (ECOG status 0-2): Pasienten henvises til palliativ kjemoterapi
 • Pasienter i dårlig allmenntilstand (ECOG status 3-4) henvises til symptomlindrende behandling
 • recommendationId: 1464
 • sectionId: 2775
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:29:54.377
 • updatedDate: 2015-04-28T15:33:12.103
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling er tatt, ofte i tverrfaglig møte (MDT-møte). Endelig avgjørelse om behandling tas i samråd med pasienten.
Det skal tilbys kontakt med likeperson og/eller aktuell pasientforening.

 • recommendationId: 1465
 • sectionId: 2775
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:31:27.117
 • updatedDate: 2016-07-15T07:56:14.193
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 1466
 • sectionId: 2775
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:34:23.327
 • updatedDate: 2017-02-28T12:38:14.093
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Ansvaret for endelig beslutning om behandling tas av behandlende lege i samråd med pasienten. I hele forløpet tilstrebes kontinuitet i kontakt med forløpskoordinator, lege og annet relevant helsepersonell.

 • recommendationId: 1467
 • sectionId: 2775
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:35:24.187
 • updatedDate: 2015-04-07T12:35:24.187
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp kreft i spiserør og magesekk skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse)

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A32SUtredning start - Første fremmøte

Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A32OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller der det er påvist kreft i spiserør eller magesekk), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A32CKKlinisk beslutning - Påvist kreft i spiserør eller magesekk, og behandling besluttet
A32CMKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke om annen kreft
A32CAKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A32CIKlinisk beslutning - Ikke påvist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 1468
 • sectionId: 2775
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:39:41.277
 • updatedDate: 2017-02-28T11:02:11.667
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
 • recommendationId: 1469
 • sectionId: 2775
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-07T12:47:23.337
 • updatedDate: 2015-04-30T13:07:11.627
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 2775
 • guidelineId: 1085
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:04:06.267
 • updatedDate: 2016-09-28T13:08:11.68
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Det henvises til gjeldende handlingsprogram, som kort oppsummeres her:

Kreft i spiserøret
Anbefalt behandling av kreft i spiserøret er avhengig av sykdommens stadium.

 • Høygradig dysplasi samt kreft i stadium T1,N0,M0: Pasienten bør tilbys lokal behandling i form av ablasjon eller endoskopisk reseksjon, men kirurgi med reseksjon er også aktuelt, avhengig av flere faktorer inkludert tumorstørrelse og penetrasjonsdybde
 • T2-T4, NX, M0: Pasienter med operabel og resektabel svulst bør tilbys neoadjuvant radiokjemoterapi etterfulgt av øsofagektomi
 • Inoperable pasienter med lokalisert sykdom bør vurderes for definitiv radiokjemoterapi
 • T1-T4, NX, M1: Svulsten er ikke resektabel og pasienten kan tilbys palliativ behandling
  Neoadjuvant radiokjemoterapi gjennomføres gjerne med strålebehandling daglig i 5 uker samtidig med ukentlig cellegift.

Kreft i magesekken
Anbefalt behandling av kreft i magesekken er avhengig av sykdommens stadium.

 • Høygradig dysplasi samt T1-tumor: Endoskopisk reseksjon kan vurderes
 • T2-T3, Nx, M0: Pasienter under 75 år bør vurderes for neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av ventrikkelreseksjon/total gastrektomi, avhengig av hvor tumor er lokalisert
 • Tx, Nx, M0: Tumor er ikke-resektabel og pasienten kan tilbys palliativ behandling i form av kjemoterapi
  Neoadjuvant kjemoterapi: Pasienter med kreft i magesekken behandles som regel med perioperativ kjemoterapi
 • recommendationId: 2012
 • sectionId: 2776
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-10T12:12:25.31
 • updatedDate: 2016-07-15T08:13:20.14
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

De hyppigste alvorlige komplikasjoner ved operasjon er anastomoselekkasje og postoperative kardiopulmonale komplikasjoner.
Komplikasjoner til kjemoterapi er tretthet, kvalme, infeksjoner, sensibilitets-forstyrrelser, diaré og slimhinneaffeksjon.

 • recommendationId: 2013
 • sectionId: 2776
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-10T13:20:15.217
 • updatedDate: 2015-04-10T13:20:15.217
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • Ernæringsfunksjonen er spesielt viktig ved disse kreftformene. Flere vil også ha redusert allmenntilstand
 • Det må etableres kontakt med andre aktuelle avdelinger. Ved behov må hjemmesykepleie involveres og gis tilstrekkelig informasjon og veiledning til å kunne ivareta pasientens behov. Når pasienten skal bo hjemme må fastlegen også informeres, og det må gjøres klare avtaler om ansvarsfordeling
 • Smertebehandling
 • Psykososial støtte

Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.

 • recommendationId: 2014
 • sectionId: 2776
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-10T13:21:28.383
 • updatedDate: 2016-07-15T08:14:10.293
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/etterbehandling så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen.

Ernæringsfunksjon er spesielt viktig for denne pasientgruppen.

 • recommendationId: 2015
 • sectionId: 2776
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-10T13:24:26.683
 • updatedDate: 2015-04-10T13:25:08.237
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Når alle undersøkelsessvar foreligger og disse er vurdert på multidisiplinære team-møter (MDT-møter), skal det gjennomføres en samtale med pasienten og eventuelt pårørende om behandlingsmuligheter og behandlingstilbud. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, og pasientens livssituasjon, eventuell engstelse, ressurser, behov og ønsker avdekkes. Pasienten oppfordres til å ha en pårørende/ledsager med til samtalen.

 • recommendationId: 2028
 • sectionId: 2776
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:27:00.257
 • updatedDate: 2016-07-15T08:15:06.517
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Behandlende enhet.

 • recommendationId: 2030
 • sectionId: 2776
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:36:16.52
 • updatedDate: 2015-04-13T10:36:16.52
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Ved overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A32FKBehandling start – Kirurgisk behandling
A32FMBehandling start – Medikamentell behandling
A32FS Behandling start – Stra?lebehandling
A32FLBehandling start – Symptomlindrende behandling
A32FOBehandling start – Overva?king uten behandling
A32FIBehandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A32XAvslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk avbrytes.

 • recommendationId: 2031
 • sectionId: 2776
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:41:30.71
 • updatedDate: 2017-02-28T11:03:00.157
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseBehandlingForløpstid
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Stra?lebehandling 14 kalenderdager
 • recommendationId: 2033
 • sectionId: 2776
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:46:37.417
 • updatedDate: 2015-04-30T13:10:08.477
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 2776
 • guidelineId: 1085
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:04:40.427
 • updatedDate: 2016-07-27T07:48:33.44
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Det er vesentlig å kontrollere at pasienten opprettholder adekvat ernæringsfunksjon. Med henblikk på tilbakefall av sykdommen er det ikke dokumentert nytte av planmessig kontroll.

 • recommendationId: 2034
 • sectionId: 2777
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:47:53.7
 • updatedDate: 2015-04-13T10:48:14.653
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Den avdeling som avslutter behandlingen, er ansvarlig for å informere pasienten om kontrollopplegget og for at det iverksettes. Første kontroll av ernæring skal skje ved behandlende sykehusavdeling. Videre oppfølging hos fastlegen.

 • recommendationId: 2035
 • sectionId: 2777
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:48:31.887
 • updatedDate: 2015-04-13T10:48:57.757
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Mistanke om tilbakefall av sykdom etter tidligere gjennomført kurativ behandling kan oppstå både ved kontroll på sykehus og ved oppfølging/ kontakt hos fastlege. Dersom mistanken oppstår hos fastlege skal denne straks henvise pasienten til nytt Pakkeforløp for kreft i spiserør eller magesekk. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retningslinjer skissert i handlingsprogrammene og med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft.

Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retningslinjer skissert i de nasjonale handlingsprogrammene og med tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft. Er det svært usikkert om tilbakefall/metastaser kommer fra tidligere kreft i magesekk og spiserør, kan pasienten henvises Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

 • recommendationId: 2036
 • sectionId: 2777
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:49:28.973
 • updatedDate: 2016-07-29T08:21:38.08
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pårørende forberedes pasienten på hva han/hun kan forvente seg etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pårørende orienteres om kontrollopplegg (hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, tidsforløp).

Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og eventuelt psykiske reaksjoner som kan oppstå etter kreftbehandling. Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold.

Oppstår mistanke om residiv hos pasient som har gjennomgått kurativ behandling skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges. Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning er den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten på dette tidspunkt.

 • recommendationId: 2037
 • sectionId: 2777
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:50:55.347
 • updatedDate: 2016-07-29T08:21:37.923
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • Ernæring og symptomatisk behandling
 • Kontakt med pasientforeninger
 • Likeperson. En likeperson er en pasient med tilsvarende sykdom som har gjennomgått kurs før godkjenning. Likeperson har taushetsplikt
 • recommendationId: 2038
 • sectionId: 2777
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:52:54.053
 • updatedDate: 2016-07-29T08:22:11.563
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Tilbud om informasjon fra ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner vurderes individuelt.

Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen.

Ernæringsfunksjon er spesielt viktig for denne pasientgruppen.

 • recommendationId: 2039
 • sectionId: 2777
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:54:02.013
 • updatedDate: 2016-07-15T08:23:51
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter. Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling. Symptomlindrende behandling kan skje i form av:

 • Kirurgi
 • Radiokjemoterapi
 • Endoskopisk behandling

Henvisning til palliativt team vurderes, samt støttebehandling og pleie.

 • recommendationId: 2040
 • sectionId: 2777
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-13T10:57:13.693
 • updatedDate: 2016-07-15T08:24:53.547
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 2777
 • guidelineId: 1085
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:05:02.917
 • updatedDate: 2016-07-29T08:22:42.33
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling8 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling43 kalenderdager
 • sectionId: 2778
 • guidelineId: 1085
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:05:22.597
 • updatedDate: 2015-07-09T12:59:31.163
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for kreft i spiserør eller magesekk skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for kreft i spiserør eller magesekk.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A32AStart pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 829
 • sectionId: 2779
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:14:09.6
 • updatedDate: 2016-07-15T07:48:01.12
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp kreft i spiserør og magesekk skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse)

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A32SUtredning start - første fremmøte
 • recommendationId: 830
 • sectionId: 2779
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:15:30.687
 • updatedDate: 2016-07-15T08:27:07.727
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller der det er påvist kreft i spiserør eller magesekk), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A32CKKlinisk beslutning - Påvist kreft i spiserør eller magesekk, og behandling besluttet
A32CMKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke om annen kreft
A32CAKlinisk beslutning - Påvist eller mistanke annen sykdom enn kreft
A32CIKlinisk beslutning - Ikke påvist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 832
 • sectionId: 2779
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:17:41.807
 • updatedDate: 2017-02-28T11:03:30.373
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A32FKBehandling start - Kirurgisk behandling
A32FMBehandling start - Medikamentell behandling
A32FSBehandling start - Strålebehandling
A32FLBehandling start - Symptomlindrende behandling
A32FOBehandling start - Overvåking uten behandling
A32FIBehandling start - Ingen behandling
 • recommendationId: 833
 • sectionId: 2779
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:20:17.32
 • updatedDate: 2016-07-15T08:30:56.987
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A32XAvslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk avbrytes.

 • recommendationId: 834
 • sectionId: 2779
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:22:00.73
 • updatedDate: 2017-02-28T11:05:09.597
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: Kajafjell

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A32OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

 • recommendationId: 2118
 • sectionId: 2779
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-16T08:30:18.833
 • updatedDate: 2016-07-15T08:28:53.297
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 2779
 • guidelineId: 1085
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-24T10:05:35.077
 • updatedDate: 2016-07-22T11:08:04.123
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6