Generelt om tykk- og endetarmskreft

Dette pakkeforløpet omfatter pasienter med mistanke om kreft i tykk- og endetarm. Kreftformen er den nest hyppigste i Norge. Det diagnostiseres a?rlig rundt 4000 nye tilfeller og ca. 1600 dør hvert a?r av sykdommen. Mens omtrent like mange kvinner som menn fa?r tykktarmskreft er endetarmskreft mer vanlig blant menn enn kvinner. Omtrent fem prosent av alle menn vil rammes av tykk- og endetarmskreft innen fylte 75 a?r. Tilsvarende tall for kvinner er fire prosent. Mer enn 29 000 personer er i live etter a? ha fa?tt pa?vist kreft i tykk- eller endetarm. Prognosen er god ved diagnose i tidlig stadium av sykdommen. Ved lokalisert sykdom er fema?rs relativ overlevelse rundt 90 prosent, ved lokalavansert sykdom 70 prosent og ved fjernspredning 10 prosent.

Nasjonalt handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykk- og endetarm utgis av Helsedirektoratet.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det tverrfaglige/ multidisiplinære team (MDT)

Alle sykehus som behandler tykk- og endetarmskreft bør ha etablert regelmessige tverrfaglige beslut- ningsmøter. Her deltar gastrokirurg, radiolog med kompetanse innen bekken/tumordiagnostikk, onkolog, forløpskoordinator og eventuelt patolog og gastroenterolog.

Informasjon og dialog med pasienten

Ma?let er at pasient og pa?rørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til a? medvirke, involveres pa?rørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pa?rørende skal i alle sammenhenger baseres pa? respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje pa? en hensynsfull ma?te og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, spra?k, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pa?rørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pa?rørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme pa? at pa?rørende ogsa? kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pa?rørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pa?rørende ønsker dette.

Flytskjema

 • sectionId: 1367
 • guidelineId: 1056
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:14:26.207
 • updatedDate: 2016-08-31T11:47:04.017
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Det er fa? kjente risikofaktorer for kreft i tykk- og endetarm, men noen personer har økt risiko:

 • Personer som har eller har hatt tarmkreft, tarm- polypper eller kronisk inflammatorisk tarmsykdom
 • Personer med tarmpolypper eller førstegrads slektninger som har hatt tykktarm-, endetarm- eller endometriekreft før 50- a?rsalder
 • recommendationId: 519
 • sectionId: 1368
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:24:57.77
 • updatedDate: 2014-12-27T11:24:57.77
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Det er begrunnet mistanke om kreft i tykk- og endetarm hos pasienter over 40 a?r med ett eller flere av følgende symptomer eller funn:

 • Uavklart blødning fra tarmen
 • Funn av tumor eller polypp ved ano-/rektoskopi
 • Endring av et ellers stabilt avføringsmønster i over fire uker

Pasienter med uspesifikke symptomer uten symptomer fra mage/tarm henvises til Diagnostisk pakkeforløp hvis det er begrunnet mistanke om alvorlig sykdom.

 • recommendationId: 520
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:26:13.837
 • updatedDate: 2014-12-27T11:26:13.837
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Henvisningen fra fastlege eller annen henvisende instans til spesialisthelsetjenesten skal inneholde opplysninger om:

 • Eventuell økt risiko for tarmkreft
 • Detaljerte symptomer og funn fra objektive undersøkelser som abdominal palpasjon, rektaleksplorasjon, eventuelt rektoskopi samt gynekologisk undersøkelse hos kvinner
 • Hemoglobinverdi
 • Undersøkelse pa? okkult blod i avføringen
 • Opplysning om pasientens almenntilstand, andre sykdommer og medisiner

Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft» og sendes elektronisk (klart a? foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning pa? papir (faks eller post).

 • recommendationId: 521
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:27:06.26
 • updatedDate: 2014-12-27T11:27:06.26
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

For dette forløpet finnes ingen filterfunksjon. Mistanke om tykk- eller endetarmskreft blir begrun- net mistanke na?r ett eller flere av punktene under Begrunnet mistanke – kriterier for henvisning til pakkeforløp foreligger. I sa? fall kan pasienten henvises til Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft uten at ytterligere undersøkelser (filterfunksjon) utføres.

 • recommendationId: 522
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:27:56.51
 • updatedDate: 2014-12-27T11:27:56.51
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Ved begrunnet mistanke om kreft i tykk- eller endetarm skal pasienten henvises til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft for videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Den behandlingsmessige konsekvens av videre undersøkelser ma? vurderes i samra?d med pasient og pa?rørende, spesielt ved betydelig komorbiditet. Hensynet til pasientens ønsker og livskvalitet skal tillegges stor vekt.

 • recommendationId: 523
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:28:31.01
 • updatedDate: 2014-12-27T11:28:31.01
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om tykk- eller endetarmskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 524
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:29:17.443
 • updatedDate: 2014-12-27T11:29:17.443
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Fastlege/primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet helse- foretak, nasjonale screeningprogram eller øvrige virksomheter kan henvise pasienter til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft i spesialisthelsetjenesten. Alle henvisninger skal sendes til offentlig sykehus i spesialisthelsetjenesten.

 • recommendationId: 525
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:29:59.367
 • updatedDate: 2016-07-22T12:25:25.33
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Kode for start av Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A12AStart pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 526
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:31:15.077
 • updatedDate: 2016-07-22T12:22:22.83
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling9 kalenderdager
 • recommendationId: 527
 • sectionId: 1368
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:32:01.94
 • updatedDate: 2015-04-30T15:02:15.573
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1368
 • guidelineId: 1056
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:14:49.827
 • updatedDate: 2016-07-22T12:22:30.8
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 1

Pasienter med begrunnet mistanke om kreft i tykk- eller endetarm skal undersøkes med endoskopi og eventuelt biopsi. For forløpstiden er tidlig biopsi viktig for a? sikre korrekt diagnose innen fastsatt tid.

Avhengig av risikogruppe og symptomer besta?r utredningen av:

Høyrisikopasienter med tidligere tarmkreft, polypper i tarm eller kronisk inflammatorisk tarmsykdom samt personer med førstegrads slektninger som har hatt tarm- eller endometriekreft før 50-a?rsalder)

 • Koloskopi

Alle andre undersøkes pa? bakgrunn av symptomer og funn:

 • Frisk blødning som eneste funn: Sigmoideoskopi og anoskopi
 • Ikke- frisk blødning med eller uten endret avføringsmønster: Koloskopi
 • Avføringsendring i over en ma?ned som eneste symptom: Koloskopi eller sigmoideoskopi

Ved normal sigmoideoskopi skal avføring undersøkes for okkult blod:

 • Dersom positivt funn ved avføringsundersøkelse bør koloskopi utføres
 • Dersom ikke funn ved avføringsundersøkelsen anbefales kontroll hos egen lege. Hvis symptomene fortsetter, henvises til koloskopi etter 3 ma?neder

Ved pa?vist svulst i tykk- eller endetarm skal det gjøres full koloskopi for utredning av eventuelle synkrone svulster og fjerning av polypper.

 • recommendationId: 528
 • sectionId: 1369
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:39:56.643
 • updatedDate: 2014-12-27T11:39:56.643
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Funn av kreft ved biopsi er basis for diagnostikk. Kreftdiagnose kan ogsa? stilles basert pa? overbevisende kliniske funn ved skopi og radiologi der biopsi er inkonklusiv eller ikke mulig a? fa? tatt. Pasienter med pa?vist svulst i endetarmen skal i tillegg undersøkes med rektoskopi (stivt skop) for a? fastsette niva?. Hvis mulig bør endorektal ultralyd gjøres.

Pasienter med pa?vist tykk- eller endetarmskreft skal fa? utført CT- thorax og abdomen. Ved endetarms- kreft skal det i tillegg utføres MR rektum/bekken for a? fastsette stadium og kartlegge tumorutbredelse. CEA skal tas.

Allmenntilstand, komorbiditet og funksjonsniva? skal kartlegges og journalføres. Pasienter skal diskuteres i tverrfaglig møte for vurdering av behandling.

 • recommendationId: 529
 • sectionId: 1369
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:40:46.467
 • updatedDate: 2014-12-27T11:40:46.467
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling tatt i tverrfaglig møte (MDT). Endelig avgjørelse om behandling tas i samra?d med pasienten.

 • recommendationId: 530
 • sectionId: 1369
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:41:12.323
 • updatedDate: 2014-12-27T11:41:12.323
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Etter endt utredning tas det klinisk beslutning om anbefalt behandling og om behandlingen har kurativt eller palliativt siktema?l. Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten. Beslutningen skal journalføres og registreres i pasientadministrativt system. Pasient, fastlege eller annen henvisende lege skal informeres om beslutningen.

For en del pasienter vil beslutningen innebære henvisning til annet sykehus, enten for behandling (stra?lebehandling, avansert kirurgi) eller for vurdering av sammensatt behandlingsforløp (kurativ behandling av ba?de primærtumor og resektable metastaser). En ma? da pa?regne ytterligere tid for vurdering ved sekundærsykehus før endelig beslutning om behandling tas.

For pasienter som ikke fa?r pa?vist kreft i tykk- eller endetarm avsluttes Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

Har pasienten betydelige uspesifikke symptomer som gir mistanke om alvorlig sykdom, skal pasienten henvises direkte til utredning i Diagnostisk pakkeforløp. Pasienten, fastlegen og eventuelt annen henvisende lege skal informeres om beslutningen som tas.

 • recommendationId: 531
 • sectionId: 1369
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:42:24.607
 • updatedDate: 2017-02-28T12:14:08.347
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Ansvaret for endelig beslutning om behandling tas av behandlende lege, som oftest i kirurgisk avdeling i samra?d med pasienten. I hele forløpet tilstrebes kontinuitet i kontakt med forløpskoordinator, lege og annet helsepersonell.

 • recommendationId: 532
 • sectionId: 1369
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:42:40.267
 • updatedDate: 2014-12-27T11:42:40.267
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A12SUtredning start – første fremmøte

Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A12OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A12CKKlinisk beslutning – Pa?vist kreft i tykk- og endetarm og behandling besluttet
A12CMKlinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A12CAKlinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A12CIKlinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 533
 • sectionId: 1369
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:43:39.237
 • updatedDate: 2017-02-28T09:19:18.417
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 12 kalenderdager
 • recommendationId: 534
 • sectionId: 1369
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:46:33.22
 • updatedDate: 2015-04-30T15:04:17.9
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1369
 • guidelineId: 1056
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:15:00.197
 • updatedDate: 2016-07-27T09:56:42.463
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Valg av behandlingsstrategi gjøres pa? bakgrunn av preoperativ utredning, vurdering av komorbiditet og samtale med pasienten. Det faglige grunnlaget finnes i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykk- og endetarm.

Kreft i tykktarmen

 • Primær operasjon, eventuelt med tillegg av adjuvant kjemoterapi ved stadium III og høyrisiko stadium II
 • Dersom radikal kirurgi ikke er mulig er palliativ kirurgi eller behandling med livsforlengende kjemoterapi alternativer
 • Ved synkron metastasering vurderes enten operasjon for primær tumor og metastaser etter- fulgt av adjuvant kjemoterapi, eller neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av kirurgi for primær tumor og metastaser, eventuelt med tillegg av adjuvant kjemoterapi

Kreft i endetarmen

 • Primær operasjon
 • Preoperativ kjemoradioterapi etterfulgt av opera- sjon for primær tumor
 • Ved synkron metastasering vurderes neoadjuvant kjemoterapi, preoperativ stra?lebehandling eller kjemoradioterapi, og deretter operasjon for primær tumor og metastaser
 • Hvis preoperativ utredning viser at radikal kirurgi ikke er mulig, er palliativ stentbehandling, palliativ kirurgi, kjemoterapi eller stra?lebehandling alternativ behandling

Forløp ved behov for neoadjuvant behandling

Rundt 40 prosent av pasienter med kreft i endetar- men fa?r preoperativ kjemoradioterapi (neoadjuvant behandling). Ikke alle sykehus som utreder og ope- rerer kreft i endetarmen har stra?leenhet. Pasienten skal henvises til sykehus med stra?leenhet (HF2) na?r utredningen gir indikasjon for neoadjuvant behand- ling. Pasienten skal ikke rettighetsbehandles pa? nytt, og starttidspunktet for Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft er tidspunkt for henvisning mottatt i første sykehus (HF1).

Forløp ved synkrone metastaser

Foreligger synkrone metastaser skal pasienten som hovedregel henvises til vurdering ved sykehus som har kompetanse pa? kirurgisk og onkologisk behand- ling av metastaser. Unntaket er dersom sykdomsutbredelse eller andre faktorer a?penbart tilsier at metastaserettet behandling ikke er aktuelt. En slik henvisning vil oftest medføre vurdering av tilsendte radiologiske undersøkelser og en videre tett dialog med henvisende sykehus dersom metastaserettet behandling er aktuelt. Dersom metastaserettet behandling ikke er aktuelt, forutsettes rask og godt begrunnet tilbakemelding til henvisende sykehus slik at resterende del av forløpet kan skje der innen tidsfristen.

Pasienten skal ikke rettighetsbehandles pa? nytt ved vurdering i nytt HF, og starttidspunktet for Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft er tidspunkt for henvisning mottatt i første sykehus (HF1).

 • recommendationId: 535
 • sectionId: 1370
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:47:22.5
 • updatedDate: 2014-12-27T13:13:01.247
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Alvorlige komplikasjoner ved kirurgisk behandling omfatter anastomosesvikt og sa?rruptur. Begge tilstander kan medføre reoperasjon, sepsis og organsvikt med behov for behandling pa? intensiv avdeling. Andre alvorlige komplikasjoner er pneumoni, hjertesvikt og dyp venetrombose (DVT).

De vanligste komplikasjoner etter kirurgisk behand- ling er brokk i operasjonssa?r og tarmslyng (ileus). Pasienter operert med kikkehullsteknikk har mindre hyppig slike senvirkninger. Pasienter operert for endetarmskreft ma? regne med funksjonelle plager i forbindelse med avføring, vannlating og/eller seksualfunksjon, spesielt hvis de ogsa? har gjennomga?tt stra?lebehandling.

De alvorligste bivirkninger av kjemoterapi er behandlingskrevende febril leukopeni, diare og pa?virkning av hjertet, som kan være livstruende. Det er risiko for andre bivirkninger med kvalme, oppkast og neurotoksisitet som de viktigste. Bivirkninger av stra?leterapi omfatter irritasjon av slimhinner, diare, blæreirritasjon, samt risiko for skade pa? tynntarm og stra?lereaksjon i hud. Det er ogsa? risiko for senskade som endret endetarmfunksjon (for eksempel urge og inkontinens), menopause og sterilitet for kvinner og risiko for sterilitet og impotens hos menn.

 • recommendationId: 536
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:14:01.573
 • updatedDate: 2014-12-27T13:14:01.573
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Den preoperative samtale mellom behandlende lege og pasient skal forberede pasienten pa? operasjon, innleggelsesforløpet, den polikliniske oppfølgning og det a? leve med en eventuell stomi. Samtalen gjøres ved behandlende kirurgisk avdeling. For pasienter med risiko for anleggelse av stomi skjer forberedelsen til operasjon i samarbeid med stomisykepleier eller stomikompetent sykepleier. Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.

 • recommendationId: 537
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:14:42.68
 • updatedDate: 2016-07-22T12:34:37
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/etterbehandling sa? tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen. Pasienter som har fa?tt stomi etter den kirurgiske behandlingen trenger ofte oppfølgning ved stomipoliklinikk eller av sykepleier med stomikompetanse.

Rehabilitering etter tarmreseksjon

Etter reseksjon av tykktarm eller endetarm kan det oppsta? funksjonsforstyrrelser som diare, inkontinens for avføring, blæretømningsproblemer og impotens.

Ansvarlig behandlende lege skal kartlegge og identifisere om pasienten har slike symptomer, og sørge for at pasienten fa?r nødvendig behandling, eller henvises til en avdeling med spesiell kompetanse pa? inkontinens og bekkenbunnplager.

 • recommendationId: 538
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:15:58.757
 • updatedDate: 2014-12-27T13:15:58.757
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Palliative tiltak som kirurgi, stenting, cellegift eller stra?lebehandling skal vurderes individuelt. Pasient og pa?rørende skal gis grundig informasjon om slik behandling, mulig nytte, og mulig risiko for kompli- kasjoner og bivirkninger, samt forventet livslengde. Palliativ behandling krever ofte tverrfaglig innsats ba?de i spesialist- og primærhelsetjenesten. Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle.

 • recommendationId: 539
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:16:15.063
 • updatedDate: 2014-12-27T13:16:15.063
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Na?r alle undersøkelsessvar foreligger og disse er vurdert pa? multidisiplinære teammøter (MDT- møter), skal det gjennomføres en samtale med pasienten og eventuelt pa?rørende om behandlingsmuligheter og behandlingstilbud. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, og pasientens livssituasjon, eventuell engstelse, ressurser, behov og ønsker avdekkes. Pasienten oppfordres til a? ha pa?rørende/ledsager med til samtalen.

 • recommendationId: 540
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:16:53.263
 • updatedDate: 2014-12-27T13:16:53.263
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Behandlende lege i den enkelte sykehusavdeling har ansvaret for pasienten i den perioden pasienten er til behandling i den aktuelle avdelingen.

Kirurgisk avdeling er ansvarlig for eventuell videre henvisning til onkologisk avdeling. Onkolog er ansvarlig for stra?lebehandling/kjemoterapi, og for henvisning tilbake til kirurgisk avdeling for operasjon.

Kirurgisk avdeling er ansvarlig for avtale om opp-følgning ved stomipoliklinikk eventuelt med stomisykepleier, hvis pasienten fa?r stomi.

 • recommendationId: 542
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:18:04.263
 • updatedDate: 2014-12-27T13:18:04.263
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Na?r beslutning om behandling er tatt etter gjennomført utredning, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A12FKBehandling start – Kirurgisk behandling
A12FMBehandling start – Medikamentell behandling
A12FSBehandling start – Stra?lebehandling
A12FLBehandling start – Symptomlindrende behandling
A12FOBehandling start – Overva?king uten behandling
A12FIBehandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A12XAvslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft avbrytes.

 • recommendationId: 543
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:20:51.25
 • updatedDate: 2017-02-28T09:20:15.337
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseBehandlingForløpstid
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling18 kalenderdager
 • recommendationId: 2363
 • sectionId: 1370
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-30T15:38:12.2
 • updatedDate: 2015-04-30T15:40:41.66
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1370
 • guidelineId: 1056
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:15:23.723
 • updatedDate: 2016-07-27T09:55:00.097
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Kontrollopplegget og indikasjonen for rutinemessig oppfølging etter kurativ behandling for tykk- og endetarmkreft er beskrevet i Nasjonalt handlings- program med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykk- og endetarm. Ved utskrivning av pasienten fra sykehus skal behandlende lege i epikrise til fastlege orientere om risiko for tilbakefall og senvirkninger av behandling med spesifikt kontrollopplegg for den enkelte pasient.

 • recommendationId: 544
 • sectionId: 1371
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:26:28.15
 • updatedDate: 2014-12-27T13:27:16.133
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Den avdeling som avslutter behandlingen, er ansvarlig for a? informere pasienten om kontrollopplegget og for at det iverksettes.

 • recommendationId: 545
 • sectionId: 1371
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:27:39.427
 • updatedDate: 2014-12-27T13:27:39.427
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Mistanke om tilbakefall av sykdom etter tidligere gjennomført kurativ behandling kan oppsta? ba?de ved kontroll pa? sykehus og ved oppfølging/kontakt hos fastlege.

Ved mistanke om tilbakefall etter tykk- og endetarmskreft henvises pasienten til nytt Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft. Er det svært usikkert om tilbakefall/metastaser kommer fra tidligere tykk- og endetarmskreft, kan pasienten henvises Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retningslinjer skissert i de nasjonale handlingsprogram og med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft.

 • recommendationId: 546
 • sectionId: 1371
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:28:11.937
 • updatedDate: 2016-08-01T07:53:05.78
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pa?rørende forberedes pasienten pa? hva han/hun kan forvente seg etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pa?rørende orienteres om kontrollopplegg (hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, tidsforløp).

Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske eventuelt psykiske reaksjoner som kan oppsta? etter kreftbehandling.

Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold.

Hvis man fa?r mistanke om residiv hos pasient som har gjennomga?tt kurativ behandling skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges.

Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten pa? dette tidspunkt.

 • recommendationId: 547
 • sectionId: 1371
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:28:59.307
 • updatedDate: 2016-07-29T12:15:16.053
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Tilbud om informasjon fra ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner vurderes individuelt.

Vurdere tilbud om fysisk aktivitet.

 • recommendationId: 14102
 • sectionId: 1371
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-22T12:37:26.82
 • updatedDate: 2016-08-01T07:51:52.317
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter.

Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.

 • recommendationId: 14103
 • sectionId: 1371
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-22T12:37:53.95
 • updatedDate: 2016-08-01T07:51:52.377
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Pasientens sykdomsspesi?kke problemer skal vurderes individuelt og tiltak iverksettes for å ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning pa? grunnleggende behov. Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.

 • recommendationId: 14122
 • sectionId: 1371
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-08-01T07:51:39.607
 • updatedDate: 2016-08-01T07:52:48.593
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1371
 • guidelineId: 1056
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:15:42.103
 • updatedDate: 2016-08-01T07:53:12.427
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling9 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)12 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling18 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling39 kalenderdager
 • sectionId: 1372
 • guidelineId: 1056
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:15:51.56
 • updatedDate: 2016-07-22T12:39:30.177
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A12AStart pakkeforløp – henvisning mottatt
 • recommendationId: 548
 • sectionId: 1373
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:52:15.857
 • updatedDate: 2016-07-22T12:22:49.08
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A12SUtredning start – første fremmøte
 • recommendationId: 549
 • sectionId: 1373
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:53:34.823
 • updatedDate: 2016-07-22T12:24:43.927
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller der det er påvist tykk- og endetarmskreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A12CKKlinisk beslutning – Pa?vist kreft i tykk- og endetarm og behandling besluttet
A12CMKlinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A12CAKlinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A12CIKlinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 551
 • sectionId: 1373
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:56:33.663
 • updatedDate: 2017-02-28T09:20:46.663
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Na?r beslutning om behandling er tatt etter gjennomført utredning, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A12FKBehandling start – Kirurgisk behandling
A12FMBehandling start – Medikamentell behandling
A12FSBehandling start – Stra?lebehandling
A12FLBehandling start – Symptomlindrende behandling
A12FOBehandling start – Overva?king uten behandling
A12FIBehandling start – Ingen behandling
 • recommendationId: 552
 • sectionId: 1373
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:58:43.527
 • updatedDate: 2016-07-22T12:45:49.42
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A12XTykk- og endetarmskreft: Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft avbrytes.

 • recommendationId: 553
 • sectionId: 1373
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T13:59:52.807
 • updatedDate: 2017-02-28T09:21:37.277
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A12OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

 • recommendationId: 2124
 • sectionId: 1373
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-16T08:41:29.593
 • updatedDate: 2016-07-22T12:42:04.617
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1373
 • guidelineId: 1056
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-27T11:16:04.177
 • updatedDate: 2016-07-22T12:45:56.893
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6