Generelt om prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og utgjør rundt 30 prosent av all kreft blant menn. I 2012 fikk over 4900 menn prostatakreft. Omtrent hver a?ttende mann vil fa? prostatakreft før fylte 75 a?r i Norge i dag. I 2012 døde rundt 1000 menn av prostatakreft.

Nasjonalt handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft utgis av Helsedirektoratet.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløps- koordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det tverrfaglige/multidisiplinære team (MDT)

Klinisk beslutning tas som hovedregel i MDT besta?ende av urolog, onkolog, patolog, radiolog og forløpskoordinator. Andre spesialister kan være involvert ved behov. Det vil være naturlig at teamene knyttes opp mot prostatakreftsenter der det er etablert.

Informasjon og dialog med pasienten

Ma?let er at pasient og pa?rørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til a? medvirke, invol- veres pa?rørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pa?rørende skal i alle sammenhenger baseres pa? respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje pa? en hensynsfull ma?te og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, spra?k, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pa?rørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pa?rørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme pa? at pa?rørende ogsa? kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pa?rørende løpende involveres og infor- meres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasient- foreninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/ eller deres pa?rørende ønsker dette.

Flytskjema

 • sectionId: 1344
 • guidelineId: 1055
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-16T09:46:11.833
 • updatedDate: 2016-09-06T10:06:01.523
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Følgende grupper har økt risiko for prostatakreft:

 • Menn med pa?vist prostatakreft hos 2 førstegrad- slektninger under 60 a?r
 • Menn med tre nære familiemedlemmer uavhengig av alder med pa?vist prostatakreft
 • Menn med pa?vist mutasjon i BRCA2-genet
 • recommendationId: 482
 • sectionId: 1345
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:07:30.8
 • updatedDate: 2014-12-23T08:07:30.8
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Mistanke om prostatakreft oppsta?r primært na?r forhøyet PSA pa?vises ved generell helseundersøkelse hos allmennlege. Vannlatingsbesvær eller smerter som følge av prostatakreft skyldes oftest at sykdom- men er lokalt avansert eller har spredt seg til skjelettet.

Ved mistanke om prostatakreft gjøres følgende:

 • Generell klinisk undersøkelse
 • Digital rektal eksplorasjon (DRE)
 • Ved patologisk palpasjonsfunn skal pasienter henvises uavhengig av PSA
 • Ma?ling av PSA. Ved normal DRE ma?les PSA to ganger med 3 ukers mellomrom
 • Ved forhøyet PSA skal urinretensjon og infeksjon utelukkes. Ved infeksjon skal PSA-ma?ling gjentas etter 1-2 ma?neder

Filterfunksjon

Fastlegen henviser til urolog (avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk) for a? fa? vurdert om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. Urologisk poliklinikk/spesialist utfører følgende undersøkelser/ tester:

 • Klinisk undersøkelse, inkludert DRE
 • Vurdere PSA-ma?ling
 • Vurdere komorbiditet og pasientens generelle allmenntilstand


Pa? bakgrunn av ovensta?ende gjøres følgende vurdering sammen med pasienten:

a. Pasienten henvises til Pakkeforløp for prostatakreft når:

Det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. (Dette gjelder ved begrunnet mistanke om kurabel prostatakreft, ved lokalavansert prostatakreft og ved metastatisk prostatakreft).

b. Pasienten henvises IKKE videre til Pakkeforløp for prostatakreft na?r:

Det ikke er rimelig mistanke om prostatakreft. Det er grunn til a? mistenke prostatakreft, men komorbiditet eller høy alder gjør behandling uaktuell. Pasienten skal da kontrolleres hos fastlege som vurderer behov for tilleggsundersøkelser, eventuelt videre henvisning.

 • recommendationId: 483
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:09:20.263
 • updatedDate: 2016-07-22T08:03:48.343
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Urologisk poliklinikk/spesialist vurderer om det er begrunnet mistanke om prostatakreft av klinisk betydning, enten lokalisert, lokalt utbredt eller metastatisk prostatakreft. Vurderingen skjer pa? bakgrunn av:

 • Forhøyet PSA
 • Suspekt palpasjonsfunn
 • Mistanke om skjelettmetastaser eller andre metastaser
 • recommendationId: 484
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:10:33.567
 • updatedDate: 2014-12-23T08:10:33.567
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Det er fastlege som pa? bakgrunn av sykehistorie og kliniske undersøkelser blir enig med pasienten om det skal ma?les PSA. Deretter vurderer fastlege i samra?d med pasienten om det skal henvises til vurdering hos urolog som ledd i filterfunksjon. Urolog (avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk) vurderer om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft.

 • recommendationId: 485
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:14:36.98
 • updatedDate: 2014-12-23T08:14:36.98
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Vanligvis er det urolog i sykehuset som beslutter at pasienten skal starte i Pakkeforløpfor prostatakreft basert på kriterier for begrunnet mistanke. Henvisning kan komme fra fastlege eller avtalespesialist.

 • recommendationId: 486
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:15:19.94
 • updatedDate: 2016-07-22T08:04:57.33
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Urolog, eventuelt fastlege, skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om prostatakreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 487
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:16:48.683
 • updatedDate: 2014-12-23T08:16:48.683
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Avtalespesialist, enheter/avdelinger i helseforetak/ sykehus henviser vanligvis pasienter til Pakkeforløp for prostatakreft. Alle henvisninger skal sendes til offentlig sykehus i spesialisthelsetjenesten.

 • recommendationId: 488
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:17:21.397
 • updatedDate: 2014-12-23T08:17:21.397
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Kode for start av Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for prostatakreft.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A16AStart pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 490
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:19:20.52
 • updatedDate: 2016-07-22T07:32:33.373
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra start pakkeforløp/henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 10 kalenderdager
 • recommendationId: 491
 • sectionId: 1345
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:20:05.28
 • updatedDate: 2015-04-30T14:41:02.637
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1345
 • guidelineId: 1055
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-16T09:46:38.19
 • updatedDate: 2016-07-22T08:05:15.997
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 1

Undersøkelsene har som forma?l a? sikre diagnosen og kartlegge sykdomsutbredelse. Na?r behandlingsmuligheter vurderes skal det tas hensyn til alder, komorbiditet, forventet levetid samt komplikasjons- risiko.

Utredning og senere behandling bør ivaretas av et spesialistteam med særlig interesse for og kunnskap om prostatakreft.

Sentralt ved diagnose og utredning er:

 • PSA-ma?ling
 • Klinisk undersøkelse med rektal palpasjon av prostata
 • Biopsi i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer

Multiparametrisk MR (mpMR) bør fortrinnsvis tas før biopsi.

Bekreftes diagnosen histologisk, ma? det pa? bakgrunn av PSA-verdi, histologi (Gleason score) og vurdering av T-stadium suppleres med eventuell utredning for skjelettmetastaser og lokoregionale lymfeknute- metastaser for intermediære og høyrisikopasienter.

Bildediagnostikk hos høyrisikopasienter:

 • MR med metastaseprotokoll av bekken og skjelett
 • Eventuelt skjelettscintigrafi

Henvises pasienten til ekstern stra?leterapi skal det suppleres med:

 • Henvisning til gullkorninnsettelse
 • Neoadjuvant/adjuvant endokrin terapi, for høyrisikopasienter og eventuelt intermediær risikopasienter
 • recommendationId: 492
 • sectionId: 1346
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:23:45.453
 • updatedDate: 2016-07-22T07:51:21.623
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pa? bakgrunn av utredningen fastsettes pasientens diagnose. Foreligger prostatakreft fastsettes pasientens kliniske sykdomsstadium. Utredningen forega?r i tett samarbeid mellom urolog, onkolog, patolog og radiolog med særlig erfaring med prostatakreft. Det skal avholdes tverrfaglig møte/MDT-møte for de aktuelle pasientene før samtale med pasienten og eventuelt pa?rørende om diagnose og behandling.

 • recommendationId: 493
 • sectionId: 1346
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:24:27.99
 • updatedDate: 2014-12-23T08:24:27.99
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Pasienten skal informeres om prosedyrer i forbindelse med utredning av eventuell prostatakreft og eventuell komplikasjonsrisiko forbundet med disse.

Pasienten bør informeres om samvalgsverktøyet for prostatakreft som finnes på Helsenorge.no. Samvalgsverktøy kan gi pasienten støtte til å ta beslutning om rett behandling i samråd med helsepersonell.

Prostatakreft - lavrisiko

Prostatakreft - middels/høy risiko

Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling tatt i MDT-møte. Endelig avgjørelse om behandling tas i samra?d med pasienten. Pasient skal informeres om muligheten for second opinion.

Etter beslutning om aktiv behandling vil pasienten fa? fastsatt operasjonstidspunkt, oppstart stra?leterapi uten neoadjuvant/adjuvant endokrin behandling. Eventuelt startes neoadjuvant/adjuvant endokrin behandling.

Ved metastatisk sykdom forelegges behandlingsmuligheter for pasienten og eventuelt pa?rørende.

 • recommendationId: 494
 • sectionId: 1346
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:25:14.7
 • updatedDate: 2017-08-15T12:58:18.127
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell
Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.


 • recommendationId: 495
 • sectionId: 1346
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:25:39.277
 • updatedDate: 2017-02-28T12:20:29.353
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Urologisk poliklinikk er ansvarlig for pasientut- redningen. Endelig diagnose fastsettes og vurdering av behandlingsmuligheter gjøres i MDT-møtet. Etter møtet gjøres følgende:

 • Notat i pasientjournal oversendes fastlege
 • Pasienten informeres om den kliniske beslutning i MDT-møtet og om forslag til behandling
 • Hvis pasienten skal behandles ved annet helse- foretak, viderehenvises pasienten
 • recommendationId: 496
 • sectionId: 1346
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:26:44.967
 • updatedDate: 2016-07-22T07:49:49.297
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A16SUtredning start - første fremmøte


Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A16OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A16CKKlinisk beslutning – Pa?vist prostatakreft og behandling besluttet
A16CMKlinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A16CAKlinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A16CIKlinisk beslutning – Ikke påvist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 497
 • sectionId: 1346
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:31:28.803
 • updatedDate: 2017-02-28T13:38:57.707
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 24 kalenderdager
 • recommendationId: 498
 • sectionId: 1346
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:32:13.313
 • updatedDate: 2015-04-30T14:47:28.97
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1346
 • guidelineId: 1055
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-16T09:46:52.85
 • updatedDate: 2016-07-22T08:06:59.047
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Pa? bakgrunn av utredningsfunnene, pasientens alder og komorbiditet skal det tas stilling til om pasienten kan tilbys e?n av følgende behandlingsmuligheter:

 • Aktiv overva?kning/ monitorering
 • Kurativ behandling som radikal prostatectomi eller stra?lebehandling med eller uten endokrin behandling
 • Symptomrettet behandling med tanke pa? eventuell endokrin behandling
 • Endokrin og eller annen palliativ behandling

Validerte prognostiske biomarkører for tilbakefall etter helbredende behandling ved pa?vist prostatakreft er:

primærsvulstens utbredelse, T-stadium, aggressivitet (Gleason score) og niva? av s-PSA (Tabell 1).

Tabell 1 Risikogrupper ved pa?vist prostatakreft

RisikogrupperPSAGleason scoreKlinisk stadium
Lav risiko<10 mg/dL<6 ? T2a
Intermediær risiko>10 < 20 mg/dL = 7 T2b-T2c
Høy risikoPSA > 20 mg/dL 8-10?T3a

Hos menn med pa?vist prostatakreft uten spredning som er aktuelle for helbredende behandling vil slik risikostratifisering være bestemmende for behandlingsvalgene aktiv overva?king eller umiddelbar radikal behandling.

Primærbehandling

Aktiv overva?kning

Med aktiv overva?kning avventes oppstart av kurativ rettet behandling til det eventuelt pa?vises progresjon av sykdommen. Pasienten skal følges tett av urolog. Denne behandlingen overveies hos alle lavrisikopasienter. Det vises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft.

Radikal prostatektomi

Inngrepet innebærer fjerning av prostata og eventuelt vesiculae seminales. Teknikkene har forbedret seg betydelig de siste 10 a?rene.

Ekstern stra?lebehandling

Ekstern stra?lebehandling kan som operasjon tilbys pasienter med lokalisert sykdom. Behandlingen kan gis i kombinasjon med høydose innvendig stra?le- behandling.

Endokrin behandling

Pasienter med høy eventuelt intermediær risiko- profil gis endokrin behandling som neoadjuvant/adjuvant behandling i tillegg til stra?leterapi. Pasienter med lymfeknutespredning, fjernspredning, høy alder, alvorlig komorbiditet, eller pasienter som ikke ønsker lokalbehandling, kan tilbys oppstart av endokrin behandling eller symptomlindrende behandling.

Sekundær/adjuvant behandling

Ved ikke fri operasjonsrand og/eller ikke tilfredsstillende fall i PSA etter operasjon kan stra?lebehandling mot operasjonskaviteten bli aktuell.

 • recommendationId: 499
 • sectionId: 1347
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:34:04
 • updatedDate: 2016-07-22T08:19:03.293
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Radikal prostatektomi

 • Varierende grad av urininkontinens
 • Risiko for erektil dysfunksjon

Ekstern stra?lebehandling

 • Akutte bivirkninger fra urinblære- og tarmfunksjon
 • Senbivirkninger med moderat økt avføringsfrekvens og vannlatingsbesvær
 • Gradvis innsettende erektil dysfunksjon

Endokrin behandling

 • Antiandrogen behandling medfører gynekomasi og brystømhet hos 70 prosent, men profylaktisk bestra?ling av bryster reduserer risikoen
 • Hetetokter, hovedsakelig fora?rsaket av LHRH- analog
 • Impotens/bortfall av libido
 • Tap av muskelmasse
 • Redusert fysisk yteevne
 • recommendationId: 500
 • sectionId: 1347
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:38:38.683
 • updatedDate: 2014-12-23T08:50:16.273
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

En del pasienter fa?r innlagt kateter. Behandlende avdeling er ansvarlig for opplæring og vedlikehold. Avdelingen har ogsa? ansvar for at pasienten fa?r opplæring i bekkenbunnstrening og oppfølging av denne.

Det er behandlende avdelings ansvar a? informere om hjelpemidler og medikamenter vedrørende erektil dysfunksjon.

I forbindelse med stra?lebehandling kan det forekomme noe sa?rhet i huden. Det er den behandlende avdelings ansvar a? sørge for behandling av sa?rheten.

 • recommendationId: 501
 • sectionId: 1347
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:51:09.313
 • updatedDate: 2014-12-23T08:51:09.313
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/etterbehandling sa? tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen.

Pasienter som gjennomga?r radikal prostatektomi, vil allerede før inngrepet bli instruert i bekkenbunns- trening. Ved den polikliniske konsultasjonen ca. to uker postoperativt forsøker man a? fjerne blære- kateteret og det gis informasjon om histologisk funn og om eventuell nødvendig etterbehandling.

Svært plagsomme hetetokter i forbindelse med endokrin terapi kan forsøkes medisinsk behandlet.

Utprøving av medikamenter og hjelpemidler vedrørende erektil dysfunksjon er en del av rehabiliteringen.

 • recommendationId: 502
 • sectionId: 1347
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:51:55.72
 • updatedDate: 2014-12-23T08:51:55.72
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Na?r resultatene fra de ulike undersøkelser foreligger og disse er vurdert pa? tverrfaglig møte/MDT, skal det gjennomføres en samtale med pasienten og even- tuelt pa?rørende om de vurderinger som er gjort og aktuelle behandlingsmuligheter. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, pasientens livssituasjon og eventuelt pasientens behov av ulik art som psykososiale og andre behov. Pasienten oppfordres til a? ha en pa?rørende/ledsager med til samtalen.

 • recommendationId: 503
 • sectionId: 1347
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:52:30.553
 • updatedDate: 2014-12-23T08:52:30.553
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Den avdeling som behandler pasienten er ansvarlig for behandlingen og at kontrollprogram avtales med pasient og samarbeidende spesialiteter.

 • recommendationId: 505
 • sectionId: 1347
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:54:41.43
 • updatedDate: 2016-07-22T08:20:23.597
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Na?r beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling (f.eks. medikamentell behandling forut for strålebehandling). Hvis det dreier seg om overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A16FKBehandling start – Kirurgisk behandling
A16FMBehandling start – Medikamentell behandling
A16FSBehandling start – Stra?lebehandling
A16FLBehandling start – Symptomlindrende behandling
A16FOBehandling start – Overva?king uten behandling (aktiv overvåking)
A16FIBehandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

Kode Kodebeskrivelse
A16XAvslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for prostatakreft avbrytes.

 • recommendationId: 506
 • sectionId: 1347
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T08:57:51.75
 • updatedDate: 2017-02-28T13:39:56.513
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Stra?lebehandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingOvervåking uten behandling (aktiv overvåking) 3 kalenderdager
 • recommendationId: 507
 • sectionId: 1347
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:01:20.64
 • updatedDate: 2016-07-22T08:13:26.717
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1347
 • guidelineId: 1055
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-16T09:47:25.977
 • updatedDate: 2016-07-27T09:47:16.183
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Det vises til nasjonale retningslinjer.

Aktiv overva?kning/monitorering innebærer standar- disert oppfølging i regi av urolog i henhold til nasjonale retningslinjer.

Etter radikal behandling anbefales kontroll etter tre, seks og 12 ma?neder, deretter hvert halva?r til tredje a?r etter behandling, og deretter a?rlig.

Pasienter der kurativ behandling ikke er aktuelt og der man avventer aktiv behandling bør kontrolleres hver tredje – fjerde ma?ned. med klinisk undersøkelse, PSA og eventuelle andre undersøkelser dersom nødvendig. Dette ma? vurderes individuelt.

Etter oppstart endokrin behandling ved avansert sykdom bør behandlingseffekten evalueres etter tre ma?neder, og deretter kontroll minst to ganger a?rlig.

 • recommendationId: 508
 • sectionId: 1348
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:03:29.037
 • updatedDate: 2016-07-29T12:01:59.397
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Mistanke om tilbakefall av sykdom etter tidligere gjennomført kurativ behandling kan oppsta? ba?de ved kontroll pa? sykehus og ved oppfølging/kontakt hos fastlege. Dersom mistanken oppsta?r hos fastlege, skal denne straks henvise pasienten til nytt Pakkeforløp for prostatakreft ved den avdeling pasienten er behandlet ved tidligere, eller nærmeste kirurgiske avdeling dersom praktiske forhold tilsier det. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retningslinjer skissert i Handlingsprogrammet og innen de forløpstider som er beskrevet i Pakkeforløp for prostatakreft.

Pasienter med uhelbredelig prostatakreft og sykdomsprogresjon under pa?ga?ende endokrin behandling bør henvises til onkolog.

Er det svært usikkert om tilbakefall/metastaser kommer fra tidligere prostatakreft, kan pasienten henvises Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retningslinjer skissert i de nasjonale handlingsprogram og med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft.

Pasient og eventuelt pa?rørende informeres om mistanke om tilbakefall og eventuelle utredningstiltak.

Beslutning om videre oppfølging/behandling tas av urologisk poliklinikk/spesialist i samra?d med pasienten og eventuelt i samarbeid med fastlege avhengig av hvem som pa?viser PSA-stigning.

 • recommendationId: 509
 • sectionId: 1348
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:08:36.177
 • updatedDate: 2016-07-29T12:06:35.33
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Ved eventuell urininkontinens etter behandling følges pasienten opp av uroterapeut/fysioterapeut/ sykepleier eller av annet helsepersonell avhengig av bivirkninger som har oppsta?tt etter kurativ behandling. Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med fastlege. Pasienten tilbakehenvises til urolog/ onkolog dersom nødvendig.

Pasienten og eventuelt pa?rørende informeres om seneffekter som kan oppsta? og tiltak i relasjon til disse etter avsluttet behandling.

Beslutning tas av urologisk poliklinikk, eller annen behandlende avdeling, i dialog med pasienten.

 • recommendationId: 510
 • sectionId: 1348
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:13:58.65
 • updatedDate: 2016-07-29T12:05:37.58
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Rehabiliteringen er avhengig av hvilken behandling som er gitt.

Det vurderes individuelt om pasienten har behov for kontakt med ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog eller andre relevante fagpersoner.

Fra behandlingsstart bør urologisk/onkologisk poliklinikk informere pasient og eventuelt pa?rørende om hvordan sykdom og behandling kan pa?virke livskvaliteten.

Beslutning tas av behandlende poliklinikk i dialog med pasienten.


 • recommendationId: 511
 • sectionId: 1348
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:15:39.167
 • updatedDate: 2016-07-29T12:07:52.067
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasient og eventuelt pa?rørende ma? informeres om at endokrin behandling er hjørnesteinen i behandlingen ved metastatisk sykdom. Det kan ogsa? bli aktuelt med annen systembehandling eventuelt stra?leterapi.

Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter.

Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.

Beslutning tas av behandlende avdeling i dialog med pasienten.

 • recommendationId: 512
 • sectionId: 1348
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:16:58.347
 • updatedDate: 2016-07-29T12:08:56.62
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Beslutninger om pasienter som er under aktiv overva?kning/monitorering tas av urolog, i dialog med pasienten.

Hvis aktiv behandling iverksettes, tas videre beslutninger av behandlende avdeling.

Kontroll av øvrige pasienter bør være et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fastlegen skal få beskjed om hva som skal følges opp.

Etter kurativ behandling har urologisk poliklinikk/ spesialist ansvar for utredning ved mistanke om tilbakefall.

 • recommendationId: 14118
 • sectionId: 1348
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-29T12:00:44.22
 • updatedDate: 2016-08-01T08:29:54.303
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pa?rørende forberedes pasienten pa? hva han kan forvente seg etter utskrivelsen. Det informeres om hvor pasienten kan henvende seg ved eventuelle problemer. Pasient og pa?rørende orienteres om kontrollopplegg, hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, og tidsforløp. Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og psykiske reaksjoner som kan oppsta? etter kreftbehandling. Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold.

Hvis man fa?r mistanke om tilbakefall hos pasient som har gjennomga?tt kurativ behandling, skal pasienten informeres om dette, samt informeres om hvordan videre utredning planlegges. Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten pa? det aktuelle tidspunkt.

Pasienten informeres om at behandlingsresultatet i stor grad kan overva?kes med regelmessig ma?ling av PSA og enkel klinisk undersøkelse. Det bør informeres om behandlingsmuligheter ved eventuelt tilbakefall.

 • recommendationId: 14119
 • sectionId: 1348
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-07-29T12:01:08.333
 • updatedDate: 2016-08-01T08:30:15.86
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1348
 • guidelineId: 1055
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-16T09:47:49.627
 • updatedDate: 2016-08-01T08:30:28.677
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser de samlede forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget Pasient- og brukerrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpsbeskrivelse Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 10 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 24 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Overvåking uten behandling (aktiv overvåking) 3 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 66 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 37 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 66 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Overvåking uten behandling (aktiv overvåking) 37 kalenderdager
 • sectionId: 1349
 • guidelineId: 1055
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-16T09:50:22.2
 • updatedDate: 2016-07-22T08:39:35.42
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for prostatakreft.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A16AStart pakkeforløp – henvisning mottatt
 • recommendationId: 513
 • sectionId: 1350
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:25:18.127
 • updatedDate: 2016-07-22T08:40:48.817
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A16SUtredning start – første fremmøte
 • recommendationId: 514
 • sectionId: 1350
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:27:47.547
 • updatedDate: 2016-09-27T12:23:52.343
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Na?r utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller der det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

Kode Kodebeskrivelse
A16CKKlinisk beslutning – Pa?vist kreft i prostata og behandling besluttet
A16CMKlinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A16CAKlinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A16CIKlinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 516
 • sectionId: 1350
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:30:45.937
 • updatedDate: 2017-02-28T13:40:30.147
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Na?r beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløps- tider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:


Kode Kodebeskrivelse
A16FKBehandling start – Kirurgisk behandling
A16FMBehandling start – Medikamentell behandling
A16FSBehandling start – Stra?lebehandling
A16FLBehandling start – Symptomlindrende behandling
A16FOBehandling start – Overva?king uten behandling (aktiv overvåking)
A16FIBehandling start – Ingen behandling


 • recommendationId: 517
 • sectionId: 1350
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:33:47.803
 • updatedDate: 2016-07-22T08:45:59.053
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A16XProstatakreft: Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for prostatakreft avbrytes.

 • recommendationId: 518
 • sectionId: 1350
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-23T09:34:49.4
 • updatedDate: 2017-02-28T13:41:55.857
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

Kode Kodebeskrivelse
A16OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

 • recommendationId: 2122
 • sectionId: 1350
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-16T08:37:00.587
 • updatedDate: 2016-07-22T08:42:47.133
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1350
 • guidelineId: 1055
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-16T09:50:31.73
 • updatedDate: 2016-09-27T12:23:57.413
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6