Generelt om brystkreft

Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med brystkreft. Brystkreft utgjør 22 prosent av all kreft hos kvinner. Det diagnostiseres a?rlig rundt 3000 nye tilfeller.

Prognosen er god ved diagnose i tidlig stadium av sykdommen. Ved lokalisert sykdom er fema?rs relativ overlevelse rundt 89 prosent, ved lokalavansert sykdom 75 prosent og ved fjernspredning 27 prosent.

Nasjonalt handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av brystkreft utgis av Helsedirektoratet.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløps- koordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det tverrfaglige/multidisiplinære team (MDT)

Det multidisiplinære teamet pa? sykehus hvor brystkreft utredes og behandles besta?r av representanter fra Brystkirurgisk avdeling/seksjon, Avdeling for radiologi (Brystdiagnostisk senter), Avdeling for patologi, Onkologisk avdeling og Avdeling for plastikkirurgi. Representanter for legetjenesten ved Nukleærmedisinsk avdeling og Avdeling for medisinsk genetikk kan med fordel være med i MDT. Forløpskoordinator skal delta pa? møtet. MDT-møter bør avholdes 1 til 5 ganger per uke. Møtene sikrer kvalitetskontroll av utredning og kirurgisk behandling samt planlegging av videre etterbehandling.

Informasjon og dialog med pasienten

Ma?let er at pasient og pa?rørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til a? medvirke, involveres pa?rørende eller utpekt verge.

Kommunikasjon med pasient og pa?rørende skal i alle sammenhenger baseres pa? respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje pa? en hensynsfull ma?te og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, spra?k, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pa?rørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det, skal pa?rørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme pa? at pa?rørende ogsa? kan ha egne behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pa?rørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasient- foreninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/ eller deres pa?rørende ønsker dette.

Flytskjema

 • sectionId: 1324
 • guidelineId: 1053
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:46:29.567
 • updatedDate: 2016-09-01T10:38:29.297
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Risiko for utvikling av brystkreft er avhengig av en rekke faktorer.

Man kan dele disse i to: arvelige og ikke-arvelige.
Av arvelige a?rsaker som er kjent i dag, er feil/ mutasjoner i BRCA 1 og 2-genene de viktigste. Dette er a?rsak til 3 – 5 prosent av brystkrefttilfellene. Men det er ogsa? arvelige faktorer man ikke kjenner sa? godt til i dag.

Arvelig brystkreft kan mistenkes hvis:

 • Brystkreft før fylte 40 a?r
 • Ba?de bryst og eggstokkreft
 • To førstegradsslektninger med bryst- eller eggstokkreft før fylte 50 a?r
 • Tre førstegradsslektninger med brystkreft over minst to generasjoner og minst en før fylte 50 a?r
 • Brystkreft hos menn
 • Pa?vist mutasjon av brystkreftgener i familien
 • Bilateral brystkreft

Ved mistanke kan fastlege henvise til genetisk veiledning og eventuell prøvetakning.

Ikke-arvelige faktorer, som øker risikoen for utvikling av brystkreft er blant annet:

 • Tidlig alder for første menstruasjon
 • Ingen eller sene barnefødsler
 • Overvekt
 • Sen overgangsalder
 • Hormonbehandling i overgangsalderen
 • Alkohol

Tilstedeværelse av e?n eller flere av ikke-arvelige faktorer utløser ikke spesielle kontrolltiltak eller tilbud om ekstra undersøkelser som for eksempel mammografi. Fysisk aktivitet ser ut til a? redusere risikoen.

 • recommendationId: 388
 • sectionId: 1325
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:58:38.917
 • updatedDate: 2016-07-22T09:04:00.19
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Ethvert nyoppsta?tt symptom eller kjennbart funn i et bryst kan være tegn pa? brystkreft og skal lede til nærmere undersøkelse hos fastlege. Fastlegen foretar en klinisk vurdering og avgjør om det er grunn til ytterligere utredning med bildediagnostikk. Enhver nyoppdaget kul i bryst hos en kvinne over 50 år må oppfattes som suspekt malign.

Screeningundersøkelse

Organisert, populasjonsbasert mammografiscreening er et landsdekkende tilbud til kvinner uten symptomer fra brystene i aldersgruppen 50 - 69 a?r. Det er rundt 700 000 kvinner i denne ma?lgruppen. Mammografiscreening er ikke en diagnostisk undersøkelse og kan ikke erstatte klinisk mammografi hos kvinner med symptomer fra brystene. Screeningprogrammet har en sekundær forebyggende funksjon og bidrar til a? forebygge utvikling av fremskreden sykdom. Funn ved mammografiscreening kan gi begrunnet mistanke om kreft og lede til at pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft.

Filterfunksjon

Fastlegen skal gjøre en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller før henvisning til pakkeforløp.

Fra privat røntgeninstitutt skal mammografi og ultralyd med nåleprøve, fortrinnsvis grovnål, være utført.

 • recommendationId: 389
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:00:35.223
 • updatedDate: 2016-07-22T09:08:46.817
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasienten skal henvises til utredning i pakkeforløp dersom ett eller flere av disse symptomer eller funn er tilstede:

 • Palpatorisk suspekt tumor
 • Nytilkommet inndratt, ikke retraherbar brystvorte
 • Nytilkommet hudinndragning
 • Sa?r eller eksem pa? brystvorte eller areola
 • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen
 • Bildediagnostisk suspekt forandring funnet pa? mammografiscreening selektert som tyderesultat 4 eller 5, og der konsensusmøtet bekrefter slik mistanke eller ved undersøkelse pa? privat røntgeninstitutt.

Ved funn av aksillemetastase uten kjent utgangspunkt, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft.

Ved påvist brystkreft, i de tilfeller pasienten ikke er henvist til Pakkeforløp for brystkreft, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft.

 • recommendationId: 390
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:01:41.673
 • updatedDate: 2016-07-22T09:11:37.987
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

En forutsetning for raskt pakkeforløp er at henvisning fra fastlege eller privat røntgeninstitutt inneholder opplysninger om begrunnet mistanke om brystkreft.

Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for brystkreft» og sendes elektronisk (klart a? foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning pa? papir (faks eller post).

 • recommendationId: 391
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:02:13.52
 • updatedDate: 2016-08-24T13:04:57.15
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasienten skal henvises til utredning og eventuell behandling i Pakkeforløp for brystkreft hvis ett av symptomene eller funnene under punkt om begrunnet mistanke er tilstede.


 • recommendationId: 392
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:02:45.143
 • updatedDate: 2016-07-22T09:13:07.94
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Fastlege eller annen henvisende instans er ansvarlig for a? informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om brystkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 393
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:03:14.187
 • updatedDate: 2014-12-15T22:03:14.187
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Fastlege/primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet helseforetak, nasjonale screeningprogram eller øvrige virksomheter kan henvise pasienter til Pakkeforløp for brystkreft i spesialisthelsetjenesten. Henvisning skal sendes offentlig sykehus.

 • recommendationId: 394
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:03:35.183
 • updatedDate: 2016-07-22T09:13:48.63
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Kode for start av Pakkeforløp for brystkreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.
 4. Bildediagnostisk suspekt forandring funnet pa? mammogra?screening, selektert som tyderesultat 4 eller 5, og der konsensusmøtet bekrefter slik mistanke.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for brystkreft.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A01AStart pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 395
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:04:44.437
 • updatedDate: 2016-07-22T08:52:58.353
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
 • recommendationId: 396
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:07:49.977
 • updatedDate: 2015-04-30T12:25:23.697
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1325
 • guidelineId: 1053
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:46:57.187
 • updatedDate: 2016-08-24T13:05:03.503
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 1

Det bærende prinsippet i den diagnostiske utredning ved begrunnet mistanke om brystkreft er trippeldiagnostikk.

 1. Klinisk undersøkelse av brystet
 2. Mammografi og/eller ultralydundersøkelse av brystet
 3. Na?lebiopsi - fortrinnsvis grovna?l, eventuelt finna?l

Utredningen gjøres og overva?kes av leger med spesialkompetanse innenfor diagnostikk og behandling av brystkreft.

 • recommendationId: 397
 • sectionId: 1326
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:09:32.52
 • updatedDate: 2014-12-16T17:01:34.597
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Tverrfaglig møte/multidisiplinær konferanse(MDT) avholder konsensuskonferanser vedrørende utfallet av trippeldiagnostikken og vurderer behov for even- tuelle tilleggsundersøkelser. Konsensusbeslutningen journalføres.

 • recommendationId: 398
 • sectionId: 1326
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:11:05.363
 • updatedDate: 2014-12-15T22:11:05.363
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders
 • recommendationId: 399
 • sectionId: 1326
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:11:29.48
 • updatedDate: 2016-07-22T10:20:41.853
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling tatt i tverrfaglig kreftmøte (MDT). Endelig avgjørelse om behandling tas i samra?d med pasienten.

Pasienten blir informert om diagnose, operasjon og om de preoperative forberedelser. Pasienten mottar skriftlig informasjon samt telefonnummer til forløpskoordinator.

Ansvarlig for informasjon og dialog er pasientansvarlig kirurg og kontaktsykepleier/forløpskoordinator.

 • recommendationId: 400
 • sectionId: 1326
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:12:04.583
 • updatedDate: 2014-12-15T22:12:04.583
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Etter endt utredning tas det beslutning om sykdomstilstand, om anbefalt behandling og om behandlingen har kurativt eller palliativt siktema?l. Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten. Beslutningen skal journalføres, registreres i pasientadministrativt system, og pasient, fastlege eller annen henvisende lege skal informeres om beslutningen.

For pasienter som ikke fa?r pa?vist brystkreft avsluttes Pakkeforløp for brystkreft.

 • recommendationId: 401
 • sectionId: 1326
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:12:45.047
 • updatedDate: 2017-02-28T08:54:43.757
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Forløpsansvaret ligger hos det brystdiagnostiske senter inntil pasienten er radiologisk ferdig utredet. Hvis det blir klart at det dreier seg om godartede forandringer, kan forløpet avsluttes.

Hvis det fortsatt er begrunnet mistanke om malig- nitet, ga?r forløpsansvaret over til brystkirurgisk avdeling.
I hele forløpet tilstrebes kontinuitet i kontakt med forløpskoordinator, lege og annet helsepersonell.

 • recommendationId: 402
 • sectionId: 1326
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:12:59.27
 • updatedDate: 2014-12-15T22:12:59.27
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Utredning start

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for brystkreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være:

a) oppmøte i sykehus (poliklinikk, innleggelse eller bildediagnostisk undersøkelse) eller

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A01SUtredning start – første fremmøte


Overføring til annet helseforetak/sykehus

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling kodes overføring til annet helseforetak/sykehus.

KodeKodebeskrivelse
A01OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A01CK Klinisk beslutning – Pa?vist brystkreft og behandling besluttet
A01CM Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A01CA Klinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A01CI Klinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 403
 • sectionId: 1326
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:15:48.703
 • updatedDate: 2017-02-28T08:55:26.457
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 7 kalenderdager
 • recommendationId: 404
 • sectionId: 1326
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:16:38.877
 • updatedDate: 2015-04-30T12:30:44.777
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1326
 • guidelineId: 1053
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:47:15.307
 • updatedDate: 2016-07-27T09:49:51.98
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 2

Valg av behandlingsstrategi gjøres pa? bakgrunn av preoperativ utredning, vurdering av komorbiditet og samtale med pasienten. Det faglige grunnlaget finnes i Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft.

Hovedgruppene i behandlingsforløpet er kirurgi, neoadjuvant og adjuvant behandling med kjemoterapi, endokrin behandling, antistoffer, bisfosfonat, samt stra?lebehandling.

Primær behandling

 • A: Operasjon for brystkreft innebærer enten bryst- bevarende operasjon eller fjerning av brystet (mastektomi) og en operasjon i armhulen med fjerning av en vaktpostlymfeknute (sentinel node) eller fjerning av lymfekjertler i armhulen (aksilledisseksjon). Det kan være aktuelt med lokal remodellering ved brystbevarende operasjon (onkoplastikk) og primær rekonstruk- sjon ved fjerning av bryst. Disse inngrepene gjøres oftest i samarbeid med plastikkirurg.
 • B: Neoadjuvant kjemoterapi før kirurgi og stra?le- behandling.

Sekundær/adjuvant behandling

90 prosent av alle som blir operert for brystkreft, anbefales tilleggsbehandling (adjuvant behandling) med kjemoterapi og/eller endokrin behandling. Mange pasienter skal ogsa? ha stra?lebehandling. Det er utarbeidet en detaljert algoritme for anbefalt adjuvant behandling og denne revideres to ganger a?rlig av Norsk bryst cancer gruppe. Se Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

Stra?lebehandling gis til alle med brystbevarende operasjon. Er hele brystet fjernet gis ikke stra?lebehandling hvis det er frie render og ingen spredning til armhulen.

Er det spredning til armhulen gis stra?lebehandling mot brystvegg og lymfeknuteomra?dene.
Skal pasienten ha ba?de kjemoterapi og stra?le- behandling, gis kjemoterapien først. Stra?lebehandlingen starter 3 - 4 uker etter siste kur med kjemoterapi.

Pasienter som har fa?tt neoadjuvant behandling (kjemoterapi før operasjon), bør vanligvis opereres innen 2-3 uker etter siste kur. Postoperativ stra?le- behandling starter 4-5 uker etter operasjonen.
Mer detaljert beskrivelse av dette finnes i Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

 • recommendationId: 405
 • sectionId: 1327
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:17:37.157
 • updatedDate: 2014-12-15T22:20:53.537
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Komplikasjoner etter kirurgiske inngrep:

 • Blødning (1-4 prosent) som krever reoperasjon
 • Infeksjon (1-5 prosent)
 • Ansamling av sa?rvæske (seromdannelse)

Komplikasjoner etter kjemoterapi:

 • Benmargsdepresjon med pa?følgende behandlingskrevende febril neutropeni (feber pa? grunn av lavt antall hvite blodlegemer)
 • Neuropatier (taxaner)

Behandling med aromatasehemmer:

 • Utvikling av benskjørhet (osteopeni/osteoporose)

Behandling med tamoxifen:

 • Blodpropp (tromboembolier)

Behandling med trastuzumab:

 • Hjertesvikt

Strålebehandling:

 • Hudreaksjoner
 • Arrdannelser (fibrosering)
 • Hevelse
 • Pigmentforandringer
 • recommendationId: 406
 • sectionId: 1327
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:24:55.283
 • updatedDate: 2016-07-22T10:30:28.907
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Ved spesialavdelinger for brystkreft skal det gis sykepleie for a? imøtekomme pasientens sykdoms- spesifikke problemer og ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning pa? grunnleggende behov. Pa?rørende behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes. Eksempelvis kan slike tiltak bidra til at pasient og eventuell partner og barn bedre forsta?r sykdommens innvirkning pa? pasientens funksjonsniva? og behandlingens innvirkning pa? kroppsbilde og seksualitet.

 • recommendationId: 407
 • sectionId: 1327
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:27:45.137
 • updatedDate: 2016-07-22T10:32:27.16
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/etterbehandling sa? tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen. Det er den behandlende avdelings ansvar at pasienten vurderes og fa?r opplæring av fysiotera- peut ved primær behandling i henhold til nasjonale retningslinjer.

 • recommendationId: 408
 • sectionId: 1327
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:28:04.57
 • updatedDate: 2014-12-15T22:28:04.57
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Na?r alle undersøkelsessvar foreligger og disse er vurdert pa? MDT-møter, skal det gjennomføres en samtale med pasienten og eventuelt pa?rørende om behandlingsmuligheter og behandlingstilbud. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet. Pasientens livssituasjon, eventuell engstelse, ressurser, behov og ønsker avdekkes. Pasienten oppfordres til a? ha med pa?rørende/ledsager til samtalen.

 • recommendationId: 409
 • sectionId: 1327
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:28:41.61
 • updatedDate: 2014-12-15T22:28:41.61
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

I det kirurgiske behandlingsforløpet har bryst- kirurgisk avdeling det overordnede ansvaret for behandlingsforløpet. Tilsvarende har onkologisk avdeling dette na?r den adjuvante behandlingen startes og for stra?lebehandlingen.

 • recommendationId: 411
 • sectionId: 1327
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:29:20.377
 • updatedDate: 2014-12-15T22:29:20.377
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Na?r beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløps- tider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Ved overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes:

KodeKodebeskrivelse
A01FK Behandling start – Kirurgisk behandling
A01FM Behandling start – Medikamentell behandling
A01FS Behandling start – Stra?lebehandling
A01FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A01FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A01FI Behandling start – Ingen behandling

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A01X Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for brystkreft avbrytes.

 • recommendationId: 412
 • sectionId: 1327
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:31:45.44
 • updatedDate: 2017-02-28T08:56:54.737
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell
ForløpsbeskrivelseBehandlingForløpstid
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 13 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling 10 kalenderdager
 • recommendationId: 413
 • sectionId: 1327
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:33:35.217
 • updatedDate: 2015-04-30T12:27:38.527
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1327
 • guidelineId: 1053
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:47:35.987
 • updatedDate: 2016-07-27T09:48:18.69
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 3

Kontrollopplegget og indikasjonen for rutinemessig oppfølging etter kurativ behandling for brystkreft er beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Ved utskrivning av pasienten fra sykehus skal behandlende lege i epikrise til fastlege orientere om risiko for tilbakefall og senvirkninger av behandling med spesifikt kontrollopplegg for den enkelte pasient.

Kontrollprogrammet er avhengig av hvilken behandlingsprotokoll (ingen tilleggsbehandling/ adjuvant kjemoterapi/adjuvant endokrin behandling/stra?lebehandling eller annet) som følges. Det tas hensyn til pasientens komorbiditet.

 • recommendationId: 414
 • sectionId: 1328
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:36:44.283
 • updatedDate: 2016-08-01T07:37:57.33
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Mistanke om tilbakefall av sykdom etter tidligere kurativ behandling kan oppsta? ba?de ved kontroll pa? sykehus og ved oppfølging/kontakt hos fastlege. Ved mistanke om tilbakefall etter brystkreft henvises pasienten til nytt Pakkeforløp for brystkreft. Er det svært usikkert om tilbakefall/metastaser kommer fra tidligere brystkreft, kan pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retningslinjer skissert i Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft og med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft.

For lokoregionale residiv henvises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for med brystkreft.

For behandling av metastatisk sykdom henvises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

MDT tar beslutning om overføring til behandling for lokoregionalt residiv. Behandlingstilbud drøftes i MDT-møtet.

Onkologisk avdeling er ansvarlig for det videre forløp.

 • recommendationId: 415
 • sectionId: 1328
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:37:25.087
 • updatedDate: 2016-08-01T07:41:38.43
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasientens sykdomsspesi?kke problemer skal vurderes individuelt og tiltak iverksettes for å ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning pa? grunnleggende behov. Pa?rørendes behov for informasjon skal ogsa? imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes.


 • recommendationId: 416
 • sectionId: 1328
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:39:11.1
 • updatedDate: 2016-08-01T07:35:43.867
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Det vurderes individuelt om pasienten har behov for kontakt med ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog eller andre relevante fagpersoner.

Etablere tilbud om fysisk aktivitet og eventuell vektkontroll. Dette er en viktig del av behandlingen av brystkreft. Fysisk aktivitet kan muligens redusere risiko for tilbakefall av brystkreft.

Pasienten skal under hele behandlingsforløpet fa? informasjon om rehabiliteringsprogrammer og mulighet for støtte ba?de medisinsk og psykososialt etter endt behandling.

Vurdering av lymfødembehandling gjøres av onkolog/brystkirurg og fysioterapeut.

Ansvarlig er Onkologisk avdeling.

 • recommendationId: 417
 • sectionId: 1328
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:39:49.747
 • updatedDate: 2016-08-01T07:42:47.357
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter.

Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.

Pasienten skal være informert om behandlingsmuligheter som foreligger ba?de na?r det gjelder onkologisk behandling og tiltak for a? lindre plager.

Na?r det foreligger fjernspredning, skal onkologisk avdeling kontaktes. Behandling iverksettes der i henhold til nasjonale retningslinjer.

Ansvaret ligger pa? onkologisk avdeling. Na?r det ikke lenger finnes behandlingsmuligheter, avtaler Onkologisk avdeling, fastlege, palliativt team og eventuelt spesialenheter i sykehus eller kommune hvem som skal ha ansvaret for pasienten.

 • recommendationId: 418
 • sectionId: 1328
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:40:37.157
 • updatedDate: 2016-08-01T07:43:30.027
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Avdeling/seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi og/ eller onkologi i samarbeid med fastlege.

 • recommendationId: 14120
 • sectionId: 1328
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-08-01T07:34:41.653
 • updatedDate: 2016-08-01T07:41:50.137
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelle pa?rørende forberedes pasienten pa? hva hun/han kan forvente etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pa?rørende orienteres om kontrollopplegg (hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, tidsforløp). Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og eventuelle psykiske reaksjoner som kan oppsta? etter kreftbehandling.

Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold.

Hvis man fa?r mistanke om tilbakefall hos pasient etter kurativ behandling skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges.

Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten pa? dette tidspunkt.

 • recommendationId: 14121
 • sectionId: 1328
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-08-01T07:35:14.917
 • updatedDate: 2016-08-01T07:40:36.72
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1328
 • guidelineId: 1053
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:47:48.657
 • updatedDate: 2016-08-01T07:44:36.293
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 4

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 13 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling 10 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling 27 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 24 kalenderdager
 • sectionId: 1329
 • guidelineId: 1053
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:47:59.603
 • updatedDate: 2016-07-22T10:41:05.017
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 5

Kode for start av Pakkeforløp for brystkreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.
 4. Bildediagnostisk suspekt forandring funnet pa? mammogra?screening, selektert som tyderesultat 4 eller 5, og der konsensusmøtet bekrefter slik mistanke.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for brystkreft.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A01A Start pakkeforløp – henvisning mottatt
 • recommendationId: 419
 • sectionId: 1330
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:45:51.577
 • updatedDate: 2016-07-22T08:52:28.99
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for brystkreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være

a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling

b) oppmøte hos avtalespesialist

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakke-forløpet, må tilsvarende og rapporteing til NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer.

Det skal registreres:

Kode Kodebeskrivelse
A01SUtredning start – første fremmøte
 • recommendationId: 420
 • sectionId: 1330
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:46:47.147
 • updatedDate: 2016-07-22T10:44:36.807
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller der det er påvist brystkreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse
A01CKKlinisk beslutning – Pa?vist brystkreft og behandling besluttet
A01CMKlinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom
A01CAKlinisk beslutning – Pa?vist eller mistanke om annen sykdom enn kreft
A01CIKlinisk beslutning – Ikke pa?vist sykdom

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

 • recommendationId: 421
 • sectionId: 1330
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:48:35.527
 • updatedDate: 2017-02-28T08:58:22.837
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Na?r beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløps- tider. Pa? første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder ba?de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva?king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa? dato for samtale med pasienten.

Følgende koder skal benyttes:

Kode Kodebeskrivelse
A01FK Behandling start – Kirurgisk behandling
A01FM Behandling start – Medikamentell behandling
A01FS Behandling start – Stra?lebehandling
A01FL Behandling start – Symptomlindrende behandling
A01FO Behandling start – Overva?king uten behandling
A01FI Behandling start – Ingen behandling
 • recommendationId: 422
 • sectionId: 1330
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:51:21.767
 • updatedDate: 2015-04-30T12:21:58.84
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse
A01XAvslutning av pakkeforløp

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for brystkreft avbrytes.

 • recommendationId: 423
 • sectionId: 1330
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:52:27.463
 • updatedDate: 2017-02-28T09:01:35.703
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: Kajafjell

Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse
A01OOverført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

 • recommendationId: 2117
 • sectionId: 1330
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-04-16T08:26:27.903
 • updatedDate: 2016-07-22T10:43:46.277
 • createdBy: borghild
 • updatedBy: borghild
 • sectionId: 1330
 • guidelineId: 1053
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:48:10.387
 • updatedDate: 2016-07-22T10:47:50.133
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
 • sortOrder: 6