Diabetes (§§ 30-32 helsekrav til førerkort)

Førerkortgruppe 1, 2 og 3

Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3.

Informasjon under «Praktisk»

Under «Praktisk» finnes ytterligere informasjon om:

 • veiledning til regelverket for førerkortgruppe 1, 2 og 3
 • utstedelse av helseattest
 • relevante lenker

Førerkortgruppe 1, 2 og 3

Der det ikke benyttes legemidler som kan gi hypoglykemi, vil helsekrav til førerkort ofte være oppfylt. Legen må i sin vurdering være oppmerksom på forhold som kan gi bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn, og om diabetes har ført til funksjonssvikt i andre organer som gir økt trafikksikkerhetsrisiko.

Vurdering av søkere med diabetes bør inkludere:

 • En generell vurdering av søkers helsetilstand i relasjon til diabetes, herunder tilstander med økt forekomst blant personer med diabetes. Det anbefales at man ved vurdering og oppfølging av helsekrav til førerkort benytter Noklus diabetesskjema.
 • Synsfunksjon vurderes i tråd med egne bestemmelser for bl.a. synsstyrke og synsfelt.
 • Nevropati vurderes i tråd med egne bestemmelser for førlighetsnedsettelse.
 • Hyperglykemi ved dårlig regulert diabetes kan gi svekket oppmerksomhet og synsforstyrrelser. Grensene for når slike symptomer opptrer, er individuelle. Helsekrav er ikke oppfylt dersom søker ikke har tilfredsstillende blodsukkerkontroll for å unngå hyperglykemi med økt trafikksikkerhetsrisiko.
 • Dersom søker begynner å bruke legemidler som kan gi hypoglykemi, skal helsekravet vurderes i henhold til førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav, § 31.

Helseattest

Når søker har diabetes, skal helseattest fremlegges ved søknad om førerett i alle førerkortgrupper. Helseattest må også fremlegges ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning. Helseattesten gis da varighet som angitt i vedlegg 1 §§ 30-32.

For søkere/førerkortinnehavere i førerkortgruppe 2 og 3 skal det utstedes ny helseattest ved oppstart av behandling med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi.

Personer med diabetes som behandles med legemidler som kan gi hypoglykemi, kan ikke få helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. Selv om de fyller helsekravene i § 31 kolonne C bokstav a til e, er helsekravene for utrykningskjøring og kjøreseddel for buss ikke oppfylt.

I henhold til EU-direktiv 2009/113/EU skal førere med diabetes som behandles med legemidler, vurderes regelmessig av lege, og minst hvert femte år, for å ha førerett i førerkortgruppe 1. For førerkortgruppe 2 og 3 krever direktivet legeundersøkelse minst hvert tredje år.

Det norske regelverket for når det kan kreves ny helseattest, er under vurdering og vil bli presisert.

For utstedelse av helseattest gis inntil videre følgende retningslinjer:

Ved nyoppstått diabetes som behandles med legemidler, og ved oppstart av behandling med blodsukkersenkende legemidler ved kjent diabetes, bør det utstedes helseattest med varighet som angitt i §§ 30 og 31, selv om førerkortinnehaver har gyldig førerkort med vanlig varighet.

Ved diabetes som bare er kostholdsregulert, er det ikke nødvendig å utstede helseattest og skaffe nytt førerkort dersom førerkortinnehaver har gyldig førerkort med vanlig varighet, og fyller helsekravene. Det forutsettes at pasienten følges opp med jevnlige kontroller for å sikre at helsetilstanden ikke representerer en trafikksikkerhetsrisiko. Legen vurderer hvor ofte kontroller skal gjennomføres.

Helseattest fylles vanligvis ut av pasientens fastlege, eventuelt basert på uttalelse fra spesialisthelsetjenesten. Den legen som starter behandling med blodsukkersenkende legemidler, bør følge opp at det gis ny helseattest ved oppstart av behandling. Dersom lege ved diabetespoliklinikken har alle nødvendige opplysninger for å vurdere om helsekravene til førerett er oppfylt, kan vedkommende fylle ut helseattest. Ellers oversendes uttalelse til fastlegen. Meldeplikten etter helsepersonelloven § 34 gjelder for alle leger, optikere og psykologer som undersøker pasienten.

Veilederen vil bli oppdatert etter en presisering av regelverket.

Relevante lenker

 • recommendationId: 13891
 • sectionId: 10665
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-25T08:38:54.407
 • updatedDate: 2017-05-05T13:54:39.773
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: annelin.birkeland

Ved behandling med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder bestemmelsene som står under teksten for de enkelte førerkortgruppene.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom søkeren

 • ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene
 • har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og
 • følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.

Dersom pasienten ikke følger legens anbefalinger, må legen vurdere om dette representerer en trafikksikkerhetsrisiko. Helsekravet vil ikke være oppfylt hvis legen vurderer at pasientens egenoppfølging fører til at det er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet dersom det har vært ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene.

Dersom det ikke har vært et slikt anfall de siste 12 månedene, kan helseattest gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet.

Hvis pasienten har helseattest og førerkort med begrenset varighet, er det ikke nødvendig å utstede ny helseattest etter ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre. Dette forutsetter at pasienten følges opp av lege etter gjeldende retningslinjer. Se under «Praktisk».

Et nytt EU-direktiv – kommisjonsdirektiv 2016/1106 – åpner for at det på bestemte vilkår kan gis førerett i førerkortgruppe 1 også ved mer enn ett anfall av alvorlig hypoglykemi i løpet av en 12 måneders periode. Det vil bli gjennomført en endring av vedlegg 1 § 31 i tråd med direktivet. Det er uklart når endringen vil tre i kraft fordi direktivet enda ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Veilederen vil bli oppdatert når forskriften blir endret.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom søkeren

 • ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene
 • har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
 • følger legens råd og anbefalinger
 • kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
 • har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.

Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.

Informasjon under «Praktisk»

Under «Praktisk» finnes ytterligere informasjon om:

 • veiledning til hvilke legemidler som vurderes å kunne gi hypoglykemi
 • veiledning til vurderinger omkring hypoglykemi
 • veiledning til redusert evne til å merke hypoglykemi
 • veiledning til regelverket for førerkortgruppe 1
 • veiledning til regelverket for førekortgruppe 2 og 3 - kompetansebevis for utrykningskjøretøy og kjøreseddel

Legemidler som kan gi hypoglykemi – førerkortgruppe 1, 2 og 3

Ved behandling med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder kravene i § 31 i tillegg til § 30 første ledd. De legemidlene/legemiddelgruppene som omfattes i denne sammenhengen er:

 • insulin og insulinanaloger
 • sulfonylureapreparater , herunder glibenclamid, glipizid og glimeperid

Vurderinger omkring hypoglykemi – førerkortgruppe 1, 2 og 3

Anfall av hypoglykemi der vedkommende er avhengig av bistand fra andre, er definert som alvorlig hypoglykemi. Bistand fra andre betyr i denne sammenheng at vedkommende ikke er i stand til selv å komme over i en situasjon med normalt blodsukker, men trenger hjelp fra en annen person.

Det er viktig at søker med diabetes har evne til å føle symptomer på lavt blodsukker (blodsukker under 4 mmol/l). Legen som har ansvar for oppfølgingen, plikter å sikre at søker har full innsikt i hvordan hypoglykemi kan utvikle seg hos vedkommende, for eksempel ved symptomer som svetting, prikking i huden, hjerteklapp, skjelvinger, varmefølelse, kvalme. Dersom hypoglykemi oppstår under føring av motorvogn, kan ikke kjøringen fortsette før blodsukkeret er over 5 mmol/l.

Anfall av alvorlig hypoglykemi kan ha særlig store konsekvenser hos søkere i førerkortgruppe 2 og 3. Dersom søkere med førerett i disse førerkortgruppene har hatt et anfall av alvorlig hypoglykemi, er kontinuerlig vevsglukosemåling over 5 dager nødvendig.

Der det er spesielt vanskelig å få tilgang til kontinuerlig vevsglukosemåling, kan måling av blodsukker 9 ganger daglig i 10 påfølgende døgn være et alternativ. I § 32 er ett av vilkårene at det er gjennomført vevsglukosemåling før det etter en individuell vurdering kan gis helseattest. I tilfeller hvor slik vevsglukosemåling erstattes med annen måling av blodsukker, må det derfor søkes Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene i § 32.

Relevant spesialist som er ansvarlig for det nødvendige behandlings- og kontrollopplegget, er i denne sammenheng lege med særlig kompetanse innen diabetes (endokrinolog eller indremedisiner). Relevant spesialist skal også attestere at den nødvendige behandling er gjennomført og tilfredsstillende oppfølging og kontroll av søkers diabetessykdom er gjenoppnådd, jf. § 32.

Redusert evne til å merke hypoglykemi – førerkortgruppe 1, 2 og 3

Evnen til å merke hypoglykemi kan etter hvert svekkes, særlig hos de som har hatt diabetes i noen år eller har lav HBA1c. Redusert evne til å merke hypoglykemi opptrer hyppigst hos de som er svært iherdige med å holde blodsukkeret så lavt som mulig døgnet gjennom. Hyppige episoder med hypoglykemi gjør at kroppens egne mekanismer for å gjenopprette normalt blodsukker svekkes. Økende alder gir også ofte redusert evne til å merke hypoglykemi.

God egenomsorg og korrekt loggføring er sentralt. En økende andel diabetespasienter har kontinuerlig måling av vevsglukose. Det er etablert gode programmer for å trene opp pasienten til å reagere i tide når evnen til å merke hypoglykemi svekkes. For førerkortgruppe 2 og 3 er det også et krav om å framlegge logg med målinger for blodsukker de siste tre månedene i forbindelse med årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer. Dette kravet er sentralt for å avdekke en eventuell redusert evne til å merke hypoglykemi hos søker. Kravet til fremleggelse av logg er etterkommet der behandlingen skjer ved bruk av insulinpumpe med logg.

Førerkortgruppe 1

Etter et anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre skal det iverksettes tiltak for å forebygge flere anfall. Tiltakene skal sikre at søker har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre. Det forutsettes også at søker følger øvrige anbefalinger som blir gitt fra lege. Helsekravet vil ikke være oppfylt før lege vurderer at gjennomførte tiltak har vært tilstrekkelig for å sikre trafikksikker føring av motorvogn. Legen må opplyse pasienten om at han ikke har rett til å føre motorvogn så lenge helsekravet ikke er oppfylt.

Dersom det skjer et nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre innen et år etter forrige anfall, må det iverksettes ytterligere tiltak for å sikre at pasienten er i stand til å kontrollere sykdommen på tilfredsstillende måte. Det anbefales tilsvarende tiltak som for førere i førerkortgruppe 2 og 3 som har hatt et anfall med hypoglykemi med behov for bistand fra andre. Se veiledningstekst til § 32, Helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3 etter hypoglykemi med behov for bistand fra andre. Det anses imidlertid ikke nødvendig med kontinuerlig vevsglukosemåling for førerkortgruppe 1.

I den vurderingen lege skal gjøre, vil risiko for hendelser med bevissthetspåvirkning være særlig sentrale. Så lenge sykdommen medfører risiko for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn, er helsekravet ikke oppfylt.

Førere som har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av 12 måneder, oppfyller ikke helsekravet til førerett i førerkortgruppe 1 etter gjeldende bestemmelser.

Førerkortgruppe 2 og 3 – kompetansebevis for utrykningskjøretøy og kjøreseddel

Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøretøy og kjøreseddel for persontransport med buss for førere som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi. Det er ingen slik begrensning på utstedelse av helseattest for kjøreseddel for drosje inntil 8 passasjerer.

Dersom personer med diabetes begynner med legemidler som kan gi hypoglykemi, fyller de ikke helsekravene til kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. Dette skal fremgå av helseattesten. Det må derfor utstedes ny helseattest for førere i førerkortgruppe 2 og 3 ved oppstart av slik behandling, jf. § 31 kolonne C.

 • recommendationId: 13892
 • sectionId: 10665
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-25T09:12:49.487
 • updatedDate: 2018-09-27T09:16:51.263
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: annelin.birkeland

Førerkortgruppe 2 og 3

Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, og som i løpet av de siste 12 månedene har hatt et anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, kan etter en individuell vurdering gis helseattest med anbefaling om førerett for førerkortgruppe 2 og 3 dersom:

 • relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet
 • det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og
 • vilkårene i § 31 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.

Helseattest med anbefaling om førerett kan ikke gis for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.

Informasjon under «Praktisk»

Under «Praktisk» finnes ytterligere informasjon om:

 • veiledning til hvilke legemidler som vurderes å kunne gi hypoglykemi
 • veiledning til regelverket for førerkortgruppe 2 og 3

Legemidler som kan gi hypoglykemi

Ved behandling med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder kravene i § 31 i tillegg til § 30. De legemidlene/legemiddelgruppene som omfattes i denne sammenhengen er:

 • insulin og insulinanaloger
 • sulfonylureapreparater, herunder glibenclamid, glipizid og glimeperid

Vurderinger omkring hypoglykemi ved førerkortgruppe 2 og 3

Anfall av hypoglykemi der vedkommende er avhengig av bistand fra andre, er definert som alvorlig hypoglykemi. Bistand fra andre betyr i denne sammenheng at vedkommende ikke er i stand til selv å komme over i en situasjon med normalt blodsukker, men trenger hjelp fra en annen person.

Det er viktig at søker med diabetes har evne til å føle symptomer på lavt blodsukker (blodsukker under 4 mmol/l). Legen som har ansvar for oppfølgingen, plikter å sikre at søker har full innsikt i hvordan hypoglykemi kan utvikle seg hos vedkommende, for eksempel ved symptomer som svetting, prikking i huden, hjerteklapp, skjelvinger, varmefølelse, kvalme. Dersom hypoglykemi oppstår under føring av motorvogn, kan ikke kjøringen fortsette før blodsukkeret er over 5 mmol/l.

Anfall av alvorlig hypoglykemi kan ha særlig store konsekvenser hos søkere i førerkortgruppe 2 og 3. Dersom et anfall av alvorlig hypoglykemi har oppstått i disse førerkortgruppene, er kontinuerlig vevsglukosemåling over 5 dager nødvendig.

Der det er spesielt vanskelig å få tilgang til kontinuerlig vevsglukosemåling, kan måling av blodsukker 9 ganger daglig i 10 påfølgende døgn være et alternativ. I § 32 er det et vilkår at vevsglukosemåling er gjennomført før det etter en individuell vurdering kan gis helseattest. I tilfeller hvor slik vevsglukosemåling erstattes med annen måling av blodsukker, må det derfor søkes Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene i § 32.

Relevant spesialist som er ansvarlig for det nødvendige behandlings- og kontrollopplegget i denne sammenheng, er lege med særlig kompetanse innen diabetes (endokrinolog eller indremedisiner). Relevant spesialist skal også attestere at den nødvendige behandling er gjennomført og tilfredsstillende oppfølging og kontroll av søkers diabetessykdom er gjenoppnådd.

 • recommendationId: 15051
 • sectionId: 10665
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2017-04-28T13:33:38.047
 • updatedDate: 2017-04-29T15:10:02.06
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland
 • sectionId: 10665
 • guidelineId: 1070
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:42:35.077
 • updatedDate: 2017-04-29T15:29:14.03
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland
 • sortOrder: 11