Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes (§§ 21-22 helsekrav til førerkort)

Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander. Se også helsekrav for tilstander som epilepsi, hjerte- og karsykdom og diabetes.

 • Fare for tap av bevissthet (synkope) er uforenlig med kjøring.
 • Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko.

De fleste anfall av denne type blir vurdert i primærhelsetjenesten i fastlegenes praksis eller ved legevakt. Ved alle slike anfall er anamnesen viktig for å få fram eventuelle prodromalsymptomer (varslingsymptomer) og utløsende faktorer.

Der det foreligger et klart behov for avklaring om risiko for nye anfall under føring av motorvogn, kan vurdering fra en eller flere relevante spesialister være nødvendig.

Definisjon:

Synkope er et forbigående tap av bevissthet og muskeltonus på grunn av sirkulasjonssvikt til hjernen med plutselig start, kort varighet og spontan og fullstendig restitusjon.

Momenter ved legens vurdering:

 • Utelukke spesifikke sykdommer som kan gi bevissthetsforstyrrelse
 • Utløsende forhold
 • Klarest mulig anfallsbekrivelse
 • Uklar årsak kan bety risiko for nye anfall
 • Anfall under utøvelse av risikoaktivitet som f.eks. bilkjøring
 • recommendationId: 13821
 • sectionId: 10662
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:33:00.657
 • updatedDate: 2016-10-07T10:47:48.083
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Etter ett bevissthetstap uten avklart årsak, skal videre kjøring opphøre inntil forsvarlig utredning er gjort. Synkope under risikoaktivitet som ved kjøring, gjør en streng vurdering nødvendig. Risiko for nye anfall avtar over tid. Grundig vurdering av risiko for nye anfall er lagt til grunn for de tider som er angitt for kjørekarens og varighet av førerett.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lavårlig risiko for nytt anfall.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

 • recommendationId: 13822
 • sectionId: 10662
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:33:45.017
 • updatedDate: 2016-10-07T10:48:26.333
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Etter bevissthetstap uten avklart årsak, skal videre kjøring opphøre inntil forsvarlig utredning er gjort. Synkope under risikoaktivitet som ved kjøring, gjør en streng vurdering nødvendig. Risiko for nye anfall avtar over tid. Grundig vurdering av risiko for nye anfall er lagt til grunn for de tider som er angitt for kjørekarens og varighet av helseattest.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall .

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

 • recommendationId: 13823
 • sectionId: 10662
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:34:25.477
 • updatedDate: 2016-10-07T10:49:05.567
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Disse synkopene opptrer normalt ikke i sittende stilling eller under bilkjøring og medfører dermed liten trafikksikkerhetsrisiko. Enkelte individer kan i perioder av livet ha denne typen synkoper relativt ofte. Ved hyperventilering kan bevissthetstap oppstå, ofte med kortvarige kramper. De andre kjennetegnene ved epilepsilignende anfall mangler. Utredning av anfallet kan ofte avdekke utløsende faktorer. Der prodromer, utløsende faktorer eller posturale faktorer mangler, skal vurdering skje etter reglene for synkope uten avklart årsak.

Når diagnosen er sikker, gis helseattest med anbefaling om førerett av vanlig varighet i alle førerkortgrupper.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for ny synkope.


For førerkortgruppe 2 og 3 er utredning hos relevant spesialist – som regel kardiolog – et ubetinget vilkår. Der anfallet kan tydes å ha nevrologiske elementer, er nevrolog relevant spesialist.

 • recommendationId: 13824
 • sectionId: 10662
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:35:19.333
 • updatedDate: 2016-10-07T10:49:26.28
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: anne.birgit.aga

Dette er bevissthetsforstyrrelser som hyppigst forekommer ved kroniske lungesykdommer og ved gastrisk refluks. Ved slike tilfeller bør effekt av relevant behandling avventes.

Førerkort gruppe 1

Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for ny synkope.

For førerkortgruppe 1 kan helseattest gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet når vellykket behandling er gjennomført.

Førerkort gruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall.

For førerkortgruppe 2 og 3 kan det deretter gis helseattest med inntil fem års varighet.

 • recommendationId: 13825
 • sectionId: 10662
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:35:40.743
 • updatedDate: 2017-06-02T07:47:26.63
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland

Bevissthetsforstyrrelser ved migrene oppstår meget sjelden så brått og uten varsel at fører ikke kan ta hensyn til sine anfall og avbryte kjøringen. Der anfallene utvikler seg spesielt raskt, bør nevrolog bistå i behandlingen for å oppnå et mer forutsigbart anfallsmønster.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter seks måneder dersom relevant spesialist vurderer at det er stabilt anfallsmønster med forvarsel.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.

 • recommendationId: 13826
 • sectionId: 10662
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:36:45.24
 • updatedDate: 2016-10-07T10:50:14.077
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: anne.birgit.aga
 • sectionId: 10662
 • guidelineId: 1070
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-12T15:32:14.323
 • updatedDate: 2016-09-13T11:34:08.583
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland
 • sortOrder: 8