Leukemi (B73)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved cellegiftbehandling eller strålebehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • De fleste pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid. Det kan derfor være positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Leukemier deles inn i akutte og kroniske, lymfatiske og myelogene.
 • Her omtales alle leukemityper under ett.
 • Leukemier har forskjellig presentasjon og utvikling alt etter type.
 • Symptomer ved leukemi er avhengig av type og alvorlighetsgrad, og kan spenne mellom lite/ingen til betydelig påvirket allmenntilstand.
 • Selve behandlingen, eksempelvis transplantasjon av beinmarg, stråling og /eller cellegift påvirker funksjonsevnen.
 • Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom.
 • Sykdommens forløp vil variere sterkt, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene.
 • Pasienter med leukemi under behandling er svært infeksjons- og blødningsutsatt pga. pancytopeni. Derfor må fordelene med arbeidsplasskontakt eksempelvis ved gradert sykmelding avveies i forhold til risiko for infeksjon

Råd om belastning/ avlastning

 • Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå.
 • Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon.
 • Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig.
 • Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn.
 • I denne gruppen pasienter vil det finnes noen som etter behandling er kreftfri, men som har et redusert immunsystem med økt tilbøyelighet for infeksjoner. Det kan være nødvendig å ta hensyn til dette.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved cellegiftbehandling eller strålebehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • De fleste pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid. Det kan derfor være positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid være avgjørende for sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Versjon

Dato 31.10.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 14309
 • sectionId: 9905
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-10-31T11:18:34.147
 • updatedDate: 2018-02-08T15:30:19.22
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten