• Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • De fleste pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid. Det kan derfor være positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Det finnes forskjellige lymfomtyper (se eksempelvis Legehåndboken). Her omtales alle under ett.
 • Symptomer ved lymfom er avhengig av utbredelse og type, og kan spenne mellom lite/ingen til betydelig påvirket allmenntilstand.
 • Selve behandlingen, eksempelvis stråling og /eller cellegift påvirker funksjonsevnen.
 • Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander påvirker funksjonen.
 • Sykdommens forløp vil variere sterkt, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene.
 • Pasienter i lymfomgruppen er under behandling svært infeksjons- og blødningsutsatt pga. pancytopeni. Derfor må fordelene med arbeidsplasskontakt eksempelvis ved gradert sykmelding avveies i forhold til risiko for infeksjon

Råd om belastning/ avlastning

 • Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå.
 • Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon.
 • Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig.
 • Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn.
 • I denne gruppen pasienter vil det finnes noen som etter behandling er kreftfri, men som har et redusert immunsystem med økt tilbøyelighet for infeksjoner. Det kan være nødvendig å ta hensyn til dette.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • De fleste pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid, det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Versjon

Dato 31.10.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 14308
 • sectionId: 9905
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-10-31T11:13:03.12
 • updatedDate: 2018-02-08T15:30:05.017
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved sykdom uten allmennsymptomer, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sykdom med allmennsymptomer som feber og nedsatt allmenntilstand.
 • Sykmelding lengre enn 2 uker kan bli nødvendig avhengig av lokalisering, mulig etiologi og behandlingstiltak.
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke lymfangitt eller akutt/kronisk ikke-spesifikk lymfadenitt i mesenteriet.
 • Beskriver akutt lymfadenitt hvor man finner en eller flere ømme/forstørrede lymfekjertler lokalisert i samme anatomiske område, med mindre enn 6 ukers varighet og med ukjent infeksjonsårsak.
 • Utredning og behandling vil foregå i spesialisthelsetjenesten.
 • Forventet sykdomsvarighet og symptomatologi avhenger av lokalisering og underliggende etiologi.
 • Det vil ofte foreligge feber og påvirket allmenntilstand. Smerter kan forekomme.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det kan være nødvendig med hvile og avlastning ved smerter og feber.
 • Inntil eventuell etiologi er avklart, kan smittevernhensyn komme i betraktning.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved sykdom uten allmennsymptomer, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sykdom med allmennsymptomer som feber og nedsatt allmenntilstand.
 • Sykmelding lengre enn 2 uker kan bli nødvendig avhengig av lokalisering, mulig etiologi og behandlingstiltak.
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling og komorbiditet

Versjon

Dato: 23.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13330
 • sectionId: 9905
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-23T08:36:13.9
 • updatedDate: 2016-04-20T11:06:34.17
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge