Nyrekreft (U75 Ondartet svulst i nyre)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Halvparten oppdages tilfeldig og kan derfor være uten symptomer, mens en fjerdedel har sykdom med spredning
 • Symptomer ved nyrekreft er særlig avhengig av stadiet og særlig om det foreligger metastaser. Ved avansert sykdom er det gjerne betydelig påvirket allmenntilstand.
 • Behandlingen er primært kirurgi og kan være kurativ for opptil 90% ved tidlig sykdom. Ved avansert sykdom er i dag tradisjonell cellegift erstattet med målrettet behandling med forskjellige kinasehemmere. Strålebehandling kan benyttes som lindrende behandling.
 • Prognosen er god ved tidlig sykdom som kan opereres radikalt, men 1/3 som får utført reseksjon av lokalisert sykdom får recidiv. Ved metastaser er prognosen svært variabel.
 • Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom.
 • Selv om prognosen er god vil behandlingsforløpet variere, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene.

Råd om belastning/ avlastning

 • Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå.
 • Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon.
 • Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig.
 • Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn.
 • Økt infeksjonstilbøyelighet under cellegiftbehandling

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Versjon

Dato: 31.10.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 14300
 • sectionId: 9910
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-10-31T10:14:11.273
 • updatedDate: 2018-02-08T15:31:41.723
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten