• Unngå full sykmelding så langt det er mulig ved angstlidelser. Tilknytning til arbeidslivet kan gi en symptomlindrende ramme rundt hverdagen. Full sykmelding kan føre til at pasienten utvikler unngåelsesatferd overfor arbeidsplassen.
 • Tilrettelegging av arbeid kan være et tilstrekkelig tiltak ved økt symptomtrykk. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Egenmelding eller kortvarig full sykmelding kan unntaksvis være nødvendig når pasienten må tilpasse seg et stort symptomtrykk, ved komorbiditet eller når behandlingen krever det. Dette kan være aktuelt ved symptomer som konsentrasjonsvansker, utmattelse, sterke emosjonelle reaksjoner og søvnvansker.
 • Velg gradert sykmelding om mulig. Det sikrer kontakt med arbeidsplassen og kan forebygge unngåelsesatferd.
 • Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager kan være aktuelt. Behandling av panikklidelse vil medføre eksponering som kan være krevende.
 • Risikovurdering bør gjøres ved redusert konsentrasjonsevne, sterke emosjonelle reaksjoner og suicidalitet. Husk helsekrav ved en del yrker som sjåfør og flyger.
 • Ved sykmeldingsbehov ut over 2 uker: vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen dekker generell angstlidelse (GAD: General anxiety disorder) og panikklidelse.
 • Anbefalingen dekker ikke angst ved depresjon (P 76) eller fobisk angst/obsessiv lidelse (P79). Se egne anbefalinger for disse tilstandene.
 • Generell angstlidelse omfatter primært det vi kaller bekymringsangst, eksempelvis helseangst. Pasienten sliter med trusselmonitorering, unnvikende atferd og/eller trygghetsstrategier som forsterker lidelsen.
 • Pasienter med bekymringstilstander har en mindre dramatisk opplevelse av sin lidelse, men går i stadig beredskap. Dette er energikrevende og fører ofte til sammensatte tilstander med depresjon, muskelsmerter, hodepine og tretthet.
 • Pasienter med panikklidelse med eller uten agorafobi vil ofte katastrofetolke angstsymptomene som tegn på alvorlig somatisk lidelse. Sykmelders oppgave blir å trygge pasienten gjennom en fornuftig somatisk utredning og etter dette psykoedukasjon om angstens fysiologi. Sykmelding og utstrakt utredning vil forsterke pasientens tro på at dette er en alvorlig / farlig lidelse.

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasienter med angstlidelser skal generelt oppfordres til å konfrontere angsten. Angst er ubehagelig, men ved å søke sikkerhetsstrategier og unngåelse vedlikeholdes sykdommen.
 • Pasienten trenger psykoedukasjon om angstens fysiologi
 • Generelle tiltak ved angst:
  • opprettholde kontakt med arbeidsplassen
  • fysisk aktivitet
  • opprettholde normale daglige rutiner
  • god søvnhygiene
  • unngå rusmidler og vanedannende legemidler
  • unngå sosial isolasjon
  • sette seg oppnåelige mål
 • Reduksjon av bekymring og stress ved oppgaveanalyser og sortering
  • hva er nødvendig å fokusere på nå?
  • hva kan jeg vente med?

Arbeid / sykmelding

 • Unngå full sykmelding så langt det er mulig ved angstlidelser. Tilknytning til arbeidslivet kan gi en symptomlindrende ramme rundt hverdagen. Full sykmelding kan føre til at pasienten utvikler unngåelsesatferd overfor arbeidsplassen.
 • Tilrettelegging av arbeid kan være et tilstrekkelig tiltak ved økt symptomtrykk. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Egenmelding eller kortvarig full sykmelding kan unntaksvis være nødvendig når pasienten må tilpasse seg et stort symptomtrykk, ved komorbiditet eller når behandlingen krever det. Dette kan være aktuelt ved symptomer som konsentrasjonsvansker, utmattelse, sterke emosjonelle reaksjoner og søvnvansker.
 • Velg gradert sykmelding om mulig. Det sikrer kontakt med arbeidsplassen og kan forebygge unngåelsesatferd.
 • Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager kan være aktuelt. Behandling av panikklidelse vil medføre eksponering som kan være krevende.
 • Risikovurdering bør gjøres ved redusert konsentrasjonsevne, sterke emosjonelle reaksjoner og suicidalitet. Husk helsekrav ved en del yrker som sjåfør og flyger.
 • Ved sykmeldingsbehov ut over 2 uker: vurder tilstand og situasjon.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste
  og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 06.09.2016 Versjon 1.1

Referanser

 • recommendationId: 14050
 • sectionId: 5714
 • sortOrder: 15
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-06-22T12:22:52.903
 • updatedDate: 2016-09-06T07:59:36.903
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Nervøsitet er en normaltilstand.
 • Nervøsitet kan utvikle seg på en slik måte at den kan vurderes som sykdom, eller gi mistanke om sykdom, hvis det foreligger funksjonstap og arbeidsuførhet.
 • Unngå sykmelding så langt det er mulig, men vurder alle tilstander individuelt. Tilknytning til arbeidslivet kan være gunstig for selvbilde, mestringsfølelse og sosial kontakt. Full sykmelding kan bidra til at pasienten utvikler unngåelsesatferd.
 • Tilrettelegging av arbeid kan være et tilstrekkelig tiltak. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak; alternativt til vanlig sykmelding.
 • Egenmelding eller kortvarig sykmelding inntil 2 uker kan unntaksvis være nødvendig. Full sykmelding ut over denne perioden frarådes fordi det trolig kan øke risiko for funksjonstap.
 • Gradert sykmelding kan sikre kontakt med arbeidsplassen
 • Ved behov for sykmelding etter 2 uker: Vurder andre diagnoser som bedre beskriver tilstanden. Velg spesifikke sykdomsdiagnoser der det er mulig.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver milde, kortvarige symptomer som:
  • nervøsitet
  • angstfølelse
  • anspenthet
  • fryktfølelse
  • panikkfølelse

 • Teksten beskriver ikke diagnosene P74 (angstlidelse), P79 (fobi/obsessiv kompulsiv lidelse) eller P29 ( psykiske symptomer og plager). Disse har egne anbefalinger.
 • Det er viktig ikke å sykeliggjøre/medikalisere normale reaksjoner på livshendelser. Sykmelders utfordring er å hjelpe pasienten til å finne en balanse i livets aktiviteter uten å unnvike oppgaver helt.

Råd om belastning/ avlastning

 • Dette er en symptomdiagnose og tilsier et kortvarig forløp av plagene
 • Fysisk aktivitet kan være gunstig
 • Reduksjon av bekymring /stress gjennom oppgaveanalyser og sortering
  • hva er nødvendig å fokusere på nå?
  • hva kan jeg vente med?
 • regelmessig livsførsel, herunder måltider
 • god søvnhygiene
 • unngå rusmidler og vanedannende medikamenter
 • unngå isolasjon

Arbeid / sykmelding

 • Nervøsitet er en normaltilstand.
 • Nervøsitet kan utvikle seg på en slik måte at den kan vurderes som sykdom, eller gi mistanke om sykdom, hvis det foreligger funksjonstap og arbeidsuførhet.
 • Unngå sykmelding så langt det er mulig. Tilknytning til arbeidslivet kan være gunstig for selvbilde, mestringsfølelse og sosial kontakt. Full sykmelding kan bidra til at pasienten utvikler unngåelsesatferd.
 • Tilrettelegging av arbeid kan være et tilstrekkelig tiltak. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding inntil 2 uker kan unntaksvis være nødvendig. Full sykmelding ut over denne perioden frarådes fordi det trolig kan øke risiko for funksjonstap.
 • Gradert sykmelding kan sikre kontakt med arbeidsplassen.
 • Ved behov for sykmelding etter 2 uker: Vurder andre diagnoser som bedre beskriver tilstanden. Velg spesifikke sykdomsdiagnoser der det er mulig.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 25.08.16 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13040
 • sectionId: 5714
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-24T11:17:38.9
 • updatedDate: 2016-08-25T11:26:23.013
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge