Anorexia nervosa / bulimi (P86)

 • Anorexi/bulimi kan utvikle seg på en slik måte at det kan føre til funksjonstap og arbeidsuførhet.
 • Unngå sykmelding så langt det er mulig, men vurder alle tilstander individuelt. Tilknytning til arbeidslivet kan være gunstig for selvbilde, mestringsfølelse og sosial kontakt.
 • Tilrettelegging av arbeid kan være et tilstrekkelig tiltak. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Egenmelding eller kortvarig sykmelding inntil 2 uker kan unntaksvis være nødvendig. Full sykmelding ut over denne perioden frarådes fordi det kan øke risiko for funksjonstap.
 • Gradert sykmelding er å foretrekke der helsen er stabil, men der det er behov for avlastning.
 • Full sykmelding kan være nødvendig ved alvorlige somatiske komplikasjoner eller for å begrense energiforbruk.
 • Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager kan være aktuelt ved langvarige behandlingsserier.
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver spiseforstyrrelsene anorexi og bulimi, der pasienten har en forstyrrelse av eget kroppsbilde og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten sin.
 • Anbefalingen beskriver ikke fedme. Diagnosen skal ikke brukes dersom det er påvist somatisk sykdom.
 • Anorexi er ofte langvarig, med kronisk forløp med forverringer. Den er preget av selvpåført vekttap og forstyrret kroppsoppfatning. Behandlingstilbudet er stort sett poliklinisk basert og langvarig.
 • Bulimi kan også være langvarig. Pasienten kan ha normal vekt, tross fremprovosert oppkast.
 • Det er stor variasjon i styrke og varighet av symptomer:
  • Mange behandles i allmennpraksis og blir helt friske.
  • Ved eksaserbasjoner kan pasienten få elektrolyttforstyrrelser, økende vekttap, redusert kognitiv fungering eller utmattelse.
  • Det er også en betydelig psykisk komorbiditet (dystymi, depresjon, rusmiddelbruk og personlighetsforstyrrelser)

Råd om belastning/ avlastning

 • Personer med anorexi i en alvorlig fase, skal ikke utføre sterkt energikrevende øvelser.
 • Fysisk aktivitet tilpasset tilstanden og sykdomsfasen kan være gunstig.
 • Alternative aktiviteter som demper fokus på spiseatferd tilrådes.
 • Legen og pasienten bør bli enige om et behandlingsmål og hvilke tiltak som skal igangsettes hvis dette ikke oppfylles. Eks vektnedgang/tap av menstruasjon.
 • Øvrige generelle råd:
 • regelmessig livsførsel, herunder måltider
  • god søvnhygiene
  • unngå rusmidler og vanedannende medikamenter
  • unngå sosial isolasjon

Arbeid / sykmelding

 • Unngå sykmelding så langt det er mulig, men vurder alle tilstander individuelt. Tilknytning til arbeidslivet kan være gunstig for selvbilde, mestringsfølelse og sosial kontakt.
 • Tilrettelegging av arbeid kan være et tilstrekkelig tiltak. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Egenmelding eller kortvarig sykmelding inntil 2 uker kan unntaksvis være nødvendig. Full sykmelding ut over denne perioden frarådes fordi det kan øke risiko for funksjonstap.
 • Gradert sykmelding er å foretrekke der helsen er stabil, men der det er behov for avlastning.
 • Full sykmelding kan bidra til at pasienten får økt symptomtrykk og hindre tilfriskning, men kan være nødvendig ved alvorlige somatiske komplikasjoner eller for å begrense energiforbruk.
 • Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager kan være aktuelt ved langvarige behandlingsserier.
 • Fritak fra arbeidsgiverperioden kan lette relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Versjon

Dato: 23.08.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Alvorlige spiseforstyrrelser - retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten (PDF)
 • Statens helsetilsyn 2000
 • recommendationId: 14049
 • sectionId: 5714
 • sortOrder: 27
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-06-22T12:19:08.017
 • updatedDate: 2016-08-23T09:51:47.13
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge