ADHD / ADD (P81 Hyperkinetisk forstyrrelse)

 • ADHD/ ADD-symptomer som konsentrasjonssvikt, impulsivitet og hyperaktivitet / indre uro må sees i sammenheng med arbeidskrav, og er i seg selv ikke sykmeldingsgrunn. Vurder alle sykmeldinger individuelt.
 • Ytre forhold, bruk av rusmidler, dårlig søvn og andre livsstilsfaktorer kan gi økt funksjonssvikt. Tilrettelegging av arbeid kan bidra til at pasienten kan opprettholde kontakt med arbeidsplassen. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Kortvarig full sykmelding kan være aktuelt ved økt funksjonssvikt. Denne kan bedres ved medisinjustering, livsstilsendring eller andre tiltak.
 • Ved behov for full sykmelding over 2 uker: revurder tilstand og situasjon, og vurdere å bruke andre sykmeldingsdiagnoser.
 • Risikovurdering: ved svekket dømmekraft, impulsivitet eller personlighetsmessige vansker knyttet til ADHD- tilstanden.
 • Husk helsekrav ved yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • P 81 Hyperkinetisk forstyrrelse omfatter ADHD – attention deficit hyperactivity disorder – og ADD- attention deficit disorder. Symptomer ved ADD er uoppmerksomhet / konsentrasjonsvansker. Symptomer ved ADHD er i tillegg impulsivitet og hyperaktivitet
 • ADHD og ADD er tilstander man har fra barnealder.
 • Symptomene er der kontinuerlig, men kan bli helt eller delvis borte med tiden.
 • Diagnosen ADHD/ ADD skal stilles av pediater, psykolog eller psykiater. Den nedsatte funksjonsevnen og symptomene kan bedre seg eller vare livet ut. Mange med ADHD / ADD har gode ressurser.
 • Vanligvis skyldes arbeidsuførhet ved ADHD / ADD ikke selve tilstanden, men at personen ikke fungerer innenfor rammene av det aktuelle arbeidet. Arbeidsuførhet uavhengig av type arbeid kan skyldes ADHD / ADD i alvorlig grad eller med tilleggsproblemer som personlighetsforstyrrelser, rusmiddelbruk eller andre psykiske og fysiske lidelser.
 • Tidlig og god yrkesveiledning kan bedre muligheten for at pasienten får et arbeid han/hun kan mestre.

Råd om belastning / avlastning

 • Personer med ADHD/ ADD kan være sårbare for tilleggsbelastninger og ha svekket stressmestring. Man må være oppmerksom på belastninger akkumulert over tid.
 • Generelle råd
  • Tilpasset fysisk aktivitet for å dempe uro og bedre konsentrasjon
  • pauser i lesing eller arbeid
  • variasjon i arbeidsoppgavene
  • lydbøker eller muntlige instrukser ved problemer med lesing
  • bruk av hjelpemidler for å huske og systematisere i egen hverdag

Arbeid/ sykmelding

 • ADHD/ ADD-symptomer som konsentrasjonssvikt, impulsivitet og hyperaktivitet / indre uro må sees i sammenheng med arbeidskrav, og er i seg selv ikke sykmeldingsgrunn. Vurder alle sykmeldinger individuelt.
 • Ytre forhold, bruk av rusmidler, dårlig søvn og andre livsstilsfaktorer kan gi økt funksjonssvikt. Tilrettelegging av arbeid kan bidra til at pasienten kan opprettholde kontakt med arbeidsplassen. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Kortvarig full sykmelding kan være aktuelt ved økt funksjonssvikt. Denne kan bedres ved medisinjustering, livsstilsendring eller andre tiltak.
 • Ved behov for full sykmelding over 2 uker: revurder tilstand og situasjon, og vurdere å bruke andre sykmeldingsdiagnoser.
 • Risikovurdering: ved svekket dømmekraft, impulsivitet eller personlighetsmessige vansker knyttet til ADHD- tilstanden.
 • Husk helsekrav ved yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 23.08.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 14046
 • sectionId: 5714
 • sortOrder: 24
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-06-22T12:07:54.62
 • updatedDate: 2017-05-18T15:08:40.743
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten