• Det anbefales sykemelding i 4-6 uker etter kirurgens vurdering. Økt tretthet pga redusert næringsinntak gir vanligvis arbeidsuførhet. Sykmelding gir mulighet for tilpasning til redusert energinivå og mulighet for å fokusere på innlæring av nye ernærings-, livsstils- og aktivitetsrutiner. Dette er av betydning for sen resultater.
 • Noen pasienter vil ønske å starte arbeid etter 1-2 uker, noe som ikke anbefales av behandler. I slike tilfeller tilrådes minimum 2uker sykmelding.
 • Lengre sykmelding kan være aktuelt pga komorbiditet sekundært til overvekt.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning etter kirurgisk behandling.
 • Det anbefales sykmelding 2-4 uker etter operasjon for intern herniering, også dels pga diettforholdregler
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingene gjelder pasienter operert for sykelig overvekt med gastric bypass eller gastric sleeve som er de to standardmetodene som benyttes ved norske sykehus nå, vanligvis utført med laparoskopisk teknikk. (Duodenal switch og gastric banding, operasjoner mye brukt tidligere, gjøres så å si ikke lenger, verken i Norge eller i utlandet.)
 • Anbefalingen gjelder ikke konservativ behandling – fedme behandlet konservativt er beskrevet i egen anbefaling
 • Forløpet etter operasjonene er vesentlig preget av redusert næringsinntak samt arbeid med å etablere nye rutiner for ernæring og måltider. Dette betyr mye mer enn hvilken prosedyre som er gjort og om åpen eller laparoskopisk teknikk er benyttet
 • Anbefalingene er dermed uavhengige av åpen eller laparoskopisk operasjonsteknikk og av type inngrep.
 • Anbefalingene gjelder også revisjonsinngrep, som kan ha andre forløp, ev innebære større og mer komplisert kirurgi. Ernæringstilpasning er likevel ofte det mest belastende, slik at samme retningslinjer stort sett gjelder, med mindre behandler gir andre føringer.
 • Anbefaling gis også for en av de vanligste kirurgiske langtids-komplikasjonene til gastric bypass inngrep: Intern herniering, oftest behandlet med laparoskopisk inngrep.
 • Det må tas hensyn til komorbiditet som påvirker allmenntilstanden pre- og postoperativt i betydelig grad og som ev vil kunne betinge lenger rekonvalesens.
 • Komplikasjoner som kan gi forlenget forløp:
  • Vedvarende lekkasjer i anastomoser/på delingssteder
  • Sårinfeksjoner/sårruptur (etter åpne operasjoner)
  • Generelle komplikasjoner (eks, pneumoni, cardiale, DVT osv)

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasientene motiveres for å gjenoppta normal dagligdags aktivitet så raskt som mulig.
 • Postoperativ liggetid på sykehus kun 1 - 2 dager.
 • Det er i praksis ingen begrensninger når det gjelder belastning av bukveggen postoperativt utover forsiktighet med tung fysisk aktivitet og tunge løft i 2-3 uker.
 • Forløpet etter operasjonene er vesentlig preget av redusert næringsinntak med påfølgende økt trettbarhet. Retningslinjer fra behandler må følges nøye. Pasienten å ha tid og anledning til å etablere nye rutiner for ernæring, måltider og aktivitetsnivå.
 • Etter operasjon for intern herniering anbefales også diettforholdsregler, f eks flytende kost i 2 uker, dette kan i seg selv medføre økt trettbarhet.

Arbeid / sykmelding

 • Det anbefales sykemelding i 4-6 uker etter kirurgens vurdering. Økt tretthet pga redusert næringsinntak gir vanligvis arbeidsuførhet. Sykmelding gir mulighet for tilpasning til redusert energinivå og mulighet for å fokusere på innlæring av nye ernærings-, livsstils- og aktivitetsrutiner. Dette er av betydning for sen resultater.
 • Noen pasienter vil ønske å starte arbeid etter 1-2 uker, noe som ikke anbefales av behandler. I slike tilfeller tilrådes minimum 2 uker sykmelding.
 • Lengre sykmelding kan være aktuelt pga komorbiditet sekundært til overvekt.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning etter kirurgisk behandling.
 • Det anbefales sykmelding 2-4 uker etter operasjon for intern herniering, også dels pga diettforholdregler
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).

Versjon

Dato: 22.06.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 14022
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-06-22T09:04:40.617
 • updatedDate: 2017-05-18T15:10:07.513
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding kan være aktuelt ved alvorlig fedme grad II og III, men alle tilstander må vurderes individuelt. Fedme er forbundet med stor komorbiditet som i seg selv kan gi sykefravær.
 • Situasjoner som kan gi sykmeldingsbehov:
 • Krav til fysikk ved utførelse av arbeidsoppgaver som umuliggjøres av pasientens fedme. Dersom tilpassing eller omplassering ikke er mulig kan sykmelding være nødvendig, forutsatt at pasienten er arbeidsufør på grunn av overvekt. Da bør det raskt søkes å få organisert et intensivert opplegg poliklinisk eller ved innleggelse. De fleste slike tilbud varer i 4-12 uker og gir mulighet for en signifikant vektreduksjon. Der varig endring ikke oppnås, må arbeidsrettede tiltak mot annet arbeid vurderes.
 • Intensiv poliklinisk behandling eller opphold i godkjent helseinstitusjon for vektreduksjon og livsstilsendring. Normalt så lenge behandlingen varer, oftest 4-12 uker. (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn", anmerk hvilken behandling som pågår i tekstfeltet til NAV jfr FTL 8.4 tredje ledd)
 • Bariatrisk kirurgi. Se egen anbefaling

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver ikke følgetilstander av overvekt og fedme
 • Anbefalingen beskriver sykmelding ved tilstander som er direkte relatert til fedme.
 • Anbefalingen beskriver ikke sykmelding ved bariatrisk kirurgi – se egen anbefaling
 • Definisjoner: Overvekt defineres som KMI > 25, fedme grad I ved KMI > 30, fedme grad II ved KMI > 35 og fedme grad III (ekstrem fedme) ved KMI > 40.
 • Hver femte nordmann har en kroppsmasseindeks (BMI) > 30 (fedme)
 • Overvekt og fedme alene fører sjelden til arbeidsuførhet men følgetilstander utgjør en større del av fraværet i arbeidslivet og skyldes et spekter av tilstander, der de viktigste er Hypertensjon, HJerte/karsykdommer, Type II diabetes og Ledd- og ryggplager.
 • Overvekt er en kronisk sykdom.
 • Behandling retter seg i første rekke mot livsstilsendringer.

Råd om belastning/ avlastning

 • Livsstilsintervensjon.
 • Variert fysisk aktivitet er bra.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan være aktuelt ved alvorlig fedme grad II og III, men alle tilstander må vurderes individuelt. Fedme er forbundet med stor komorbiditet som i seg selv kan gi sykefravær.
 • Situasjoner som kan gi sykmeldingsbehov:
 • Krav til fysikk ved utførelse av arbeidsoppgaver som umuliggjøres av pasientens fedme. Dersom tilpassing eller omplassering ikke er mulig kan sykmelding være nødvendig, forutsatt at pasienten er arbeidsufør på grunn av overvekt. Da bør det raskt søkes å få organisert et intensivert opplegg poliklinisk eller ved innleggelse. De fleste slike tilbud varer i 4-12 uker og gir mulighet for en signifikant vektreduksjon. Der varig endring ikke oppnås, må arbeidsrettede tiltak mot annet arbeid vurderes.
 • Intensiv poliklinisk behandling eller opphold i godkjent helseinstitusjon for vektreduksjon og livsstilsendring. Normalt så lenge behandlingen varer, oftest 4-12 uker. (Ved sykmelding sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn", anmerk hvilken behandling som pågår i tekstfeltet til NAV jfr FTL 8.4 tredje ledd)
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 22.06.2016 Versjon 1.1

 • recommendationId: 13320
 • sectionId: 9909
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T14:59:32.29
 • updatedDate: 2016-09-13T11:40:45.45
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge