Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål (helsekrav til førerkort)

Rusmidler: Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer, eksempelvis:

 • Cannabis
 • Amfetamin/Metamfetamin
 • Heroin
 • Kokain
 • Ecstasy
 • LSD og hallusinogener

Legemidler: Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.

Helseattesten kan deretter gis med med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet.

Hva er helsekravet ved bruk av illegale midler til rusformål?

For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.

Karolinska Institutet og Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet har utarbeidet et kartleggingsskjema for identifisering av mulig helseskadelig rusmiddelmisbruk. En norsk versjon av testen finner du på snakkomrus.no.

Samtidig bruk av vanedannende legemidler og rusmidler gir en vesentlig økt trafikkrisiko, og bør veie tungt når meldeplikten vurderes.

Listen over rusmidler er ikke uttømmende, noe som innebærer at mange flere typer illegale rusgivende stoffer vil være omfattet av bestemmelsen.

Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål

Med «gjentatt eller vedvarende» menes et bruksmønster der bruken av legemidler til rusformål har skjedd ved flere anledninger, eller at det har vært en bruk som har pågått over tid der den totale bruken anses å påvirke trafikksikkerheten også når søkeren ikke er påvirket av legemiddelet.

Ved bruk av legemidler som kan påvirke kjøreevnen, er det viktig å skille mellom bruk innenfor indikasjon i tråd med forskrivende leges anbefalinger, og bruk av supraterapeutiske doser til rusformål. Sistnevnte omfatter eksempelvis bruk av legemidler forskrevet til andre, bruk av legemidler kjøpt på det illegale markedet, legemidler kjøpt eller forskrevet i utlandet, eller bruk av forskrevne legemidler i høyere doser eller over lengre tid enn det legen har forordnet.

Spesifikke helsekrav for noen legemidler som kan påvirke kjøreevnen, der legemiddelet tas i samråd med legens forskrivning, fremgår av § 36 Legemidler.

Krav til observasjonstid med rusfrihet

Der bruk av rusmidler eller legemidler omfattes av helsekravene skal søkeren dokumentere rusfrihet i seks måneder for førerkortgruppe 1 og tre år for førerkortgruppe 2 og 3 før helsekravet igjen er oppfylt.

Med rusfrihet menes totalavhold fra illegale stoffer og/eller bruk av vanedannende legemidler ut over legemiddelbruk som eventuelt måtte være etter avtale med behandlende lege.

Ved brudd på oppfølgingsregimet eller dokumentert sprekk sendes melding til fylkesmannen, og observasjonstiden starter på nytt.

Dokumentasjon av rusfrihet ved «egnede prøver»

Rusfrihet skal verifiseres ved egnede biologiske prøver som påviser eventuelt misbruk. Prøvene må initialt tas med tilstrekkelig korte intervaller slik at eventuelt misbruk blir avdekket. Etter hvert kan behandlende lege justere hyppigheten av prøvetaking når han har tillitt til at søkeren overholder avholdsavtalen.

Urinprøve 3 ganger per uke (eks. mandag, onsdag og fredag) til bred rusmiddelscreening vil utelukke inntak av de fleste rusmidler med stor grad av sikkerhet.

For benzodiazepiner er urinprøve 1-2 ganger per uke tilstrekkelig, mens for cannabis vil urinprøve 1 gang per uke være adekvat. Dersom det avtales prøvetaking 1 gang per uke bør det gjennomføres stikkprøver i tillegg.

Alternativt kan man bruke et kontrollopplegg som kun baseres på stikkprøver. Ved stikkprøver må prøvegiver forplikte seg til å avlevere urinprøve til rusmiddelscreening på 24 timers varsel eksempelvis 10-20 ganger i løpet av et år.

Hurtigtester vil ikke være en egnet prøve for å dokumentere rusfrihet på grunn av usikkerhet knyttet til resultatet og fortolkningsproblemer.

Hvis man vil vurdere størrelsen på inntaket, anbefales stikkprøve for serumkonsentrasjonsmåling. Det er generelt bedre korrelasjon mellom dose og serumkonsentrasjon enn mellom dose og urinkonsentrasjon. For mer informasjon om prosedyrer for rusmiddeltesting, se veileder IS-2231.

For mer utfyllende beskrivelse av regimer og forslag til oppfølging av rusmiddelmisbruk, se Forslag til kontrollopplegg i førerkortsaker oktober 2016 (stolav.no, PDF). Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at dokumentet er utformet som forslag til oppfølgingsregimer, og representerer nødvendigvis ikke noe minstekrav til prøvetype og -hyppighet.

 • recommendationId: 13897
 • sectionId: 10667
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-26T11:41:30.02
 • updatedDate: 2017-11-07T11:33:49.273
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: Trine.Hessevik.Paulsen