Stabile verdier for blodgasser (helsekrav til førerkort)

Kriteriene for oppfylte helsekrav er definert som stabile blodgassverdier i ro.

Når O2-metning er vedvarende under 90 %, eller når FEV1-verdi synker under 30 % av forventet verdi, skal det innhentes uttalelse fra relevant spesialist.

Legen bør vurdere:

 • Pasienter med alvorlig KOLS
 • Tilstander med redusert oksygenmetning
 • Svekket muskelkraft med redusert utholdenhet
 • Redusert kognitiv funksjon


Førerkortgruppe 1

Blodgassmåling ved havnivå Førerkortgruppe 1
Stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7kPa Helsekrav oppfylt.
Når stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3kPa og pCO2 < 6,7 kPa oppnås ved sikker tilførsel av oksygen under føring av motorvogn. Helsekrav oppfylt etter vurdering av spesialist dersom
a) tilstanden er stabil
b) det ikke foreligger kognitiv svekkelse og
c) det er tilstrekkelig muskelkraft til sikker kjøring. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Vurdering av helsekrav for disse førerkortgruppene må gjøres av spesialist.

For innehavere av førerkort i gruppe 2 og 3 er det større krav til stabilitet i sykdommen og funksjonsevne gjennom en hel arbeidsdag ved rattet.

Blodgassmåling ved havnivå Førerkortgruppe 2 og 3
Stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7kPa Helsekrav oppfylt dersom vurdering av spesialist bekrefter at det ikke er fare for episoder med lavere verdier for blodgasser.
Når stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3kPa og pCO2 < 6,7 kPa oppnås ved sikker tilførsel av oksygen under føring av motorvogn. Helsekrav ikke oppfylt.

Kjørevurdering

Ved kjørevurdering bør kjøringen vare så lenge at et eventuelt fall i oksygenmetningen avdekkes. Dette fallet kommer raskt der kjøringen er litt krevende.

KOLS: I vurdering av helsekrav til førerett i denne søkergruppen er det mest oppmerksomhet på eventuell svekket kjøreevne hos pasienter med KOLS.

Astma: Ellers godt fungerende astmatikere kan ha svekket kjøreevne i perioder med forverrelse av grunnlidelsen. Spesielt ved infeksjoner kan oksygenmetningen bli så lav at funksjonsnedsettelsen ikke er forenlig med føring av motorvogn. Behandlende lege må følge opp og gi disse søkerne råd om når funksjonsevnen ikke er forenlig med bilkjøring i kortere eller lengre perioder.

Fall i oksygenmetning under aktivitet: Noen pasienter faller i oksygenmetning under aktivitet. Erfaring viser at bilkjøring er en aktivitet som kan gi fall i oksygenmetning med påfølgende symptomer på respirasjonssvikt og de følgene dette gir på funksjonsnivået. Det er viktig med komparentopplysninger når dette kan være tilfellet.

Bærbare oksygen-apparater kan gjøre at akseptable verdier for blodgasser oppnås også ved kjøring, forutsatt at disse er riktig tilpasset til pasientens behov ved aktivitet. Langvarige sykdomsforløp med lav oksygenmetning kan ha konsekvens for kognitive funksjoner. Kognitive funksjoner skal i slike tilfeller vurderes etter kapittel 6 på helseattesten.

Svekkelse av muskelkraft/trettbarhet: Mange pasienter er preget av generell svekkelse av muskelkraft og økt trettbarhet. Legen må da vurdere om slik svikt er forenlig med sikker kjøring.

Ved behov for oksygen under kjøring for å oppnå helsekravene, noteres dette i helseattesten og førerkortet.

 • recommendationId: 13890
 • sectionId: 10668
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-24T07:28:13.167
 • updatedDate: 2016-10-07T11:57:29.18
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: anne.birgit.aga