Svekket førlighet (helsekrav til førerkort)

Helsekravet til førlighet er at søker må ha tilstrekkelig førlighet til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, inkludert nedsatt gripeevne.

Dersom legen har grunn til å tro at en førlighetssvekkelse vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest med anbefaling om førerett for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet er oppfylt, kan legen oversende saken til fylkesmannen som kan be om kjørevurdering hos regionvegkontoret før det gis helseattest.

Relevant spesialist kan i denne sammenheng være nevrolog, jf. vedlegg 1 § 17 nr. 6 til 8, spesialist i fysikalsk medisin og indremedisiner.

Slik § 41 første og annet ledd er formulert, har det skapt usikkerhet om det ved progressiv førlighetssvekkelse skal gjøres en vurdering av om søker har tilstrekkelig førlighet ved bruk av støtteskinne (ortose), protese eller eventuell kjøretøytilpasning. Helsedirektoratet vil legge fram forslag til en endring av bestemmelsen, slik at det presiseres at helseattest kan gis etter en vurdering av om det er tilstrekkelig førlighet, eventuelt ved bruk av personlig hjelpemiddel som skinne og/eller protese eller ved bruk av automatgir. Forslag til endringer vil bli utarbeidet i samarbeid med Vegdirektoratet.

Midlertidig ordning

I påvente av forskriftsendring er Helsedirektoratet og Vegdirektoratet enig om at legen kan gi helseattest for inntil ett år dersom en søker med antatt progressiv førlighetssvekkelse har tilstrekkelig førlighet til trafikksikker kjøring ved bruk av ortose (skinne ) og/eller protese. I slike tilfelle vil det ikke være nødvendig å søke dispensasjon fra fylkesmannen.

Ved tvil om helsekravet er oppfylt ved progressiv førlighetssvekkelse, vil kjørevurdering kunne gjennomføres med bruk av ortose/protese. Resultatet av kjørevurderingen sendes til legen som avgjør om det kan gis helseattest med anbefaling om førerett.

Hvis legen vurderer at søker med progressiv førlighetssvekkelse har tilstrekkelig førlighet til trafikksikkerføring av motorvogn ved bruk av ortose og/eller protese, skal det krysses av for at søker fyller helsekravet, jf. helseattesten spørsmål 14. Der det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, angis begrenset varighet under konklusjonen i helseattesten, og det krysses av i feltet for protese/ortose under vilkår i revidert helseattest. Inntil revidert helseattest er klar, gis opplysninger under «Særlige vilkår».

Dersom førligheten ikke er tilstrekkelig i armer og ben uten tilpasninger av kjøretøyet, herunder automatgir, må vedkommende inntil videre ha en dispensasjon for å få førerett. Enten en dispensasjon fra regionvegkontoret (ved stabile tilstander) eller fra fylkesmannen (ved progressive tilstander). Det kreves også dispensasjon fra regionvegkontoret når helsekravet ikke er oppfylt, men tilstanden er stabil ved bruk av protese eller ortose.

Ved stabil førlighetssvekkelse skal legen som tidligere vurdere om helsekravet er oppfylt uten bruk av personlige hjelpemidler som protese/ortose. Dersom det ikke er tilstrekkelig førlighet til trafikksikkerføring av motorvogn uten bruk av protese/ortose, skal legen da krysse av for at søker mangler tilstrekkelig førlighet.

Føreretten kan begrenses til motorkjøretøy som er spesielt tilpasset eller har personlig ekstrautstyr.

Ved vurderingen av om helsekravet er oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3 etter § 41 første ledd, og om førerett kan gis etter andre og tredje ledd, skal det tas hensyn til de ytterligere risikoer og farer som er forbundet med å føre motorvogn i disse førerkortgruppene.

Vurdering av helsekravene

Ved vurdering av personens førlighet skal legen blant annet vurdere kraft og bevegelsesmønster. Personer med ulike førlighetssvekkelser vil oftest ha oppfølging av spesialister. Spesialistene bør i sine vurderinger også inkludere en vurdering av kjøreevne og en prognose for sykdomsutviklingen. Dette er også omtalt under den enkelte tilstand i eget kapittel.

Ved enkelte tilstander kan kraften være tilfredsstillende. Likevel vil et bevegelsesmønster preget av langsomme bevegelser (bradykinesi) og eventuell redusert koordinasjon innebære en risiko i trafikken. Innskrenket førlighet må ses i sammenheng med øvrig helsetilstand.
Den samlede kliniske vurderingen vil være avgjørende for legens vurdering ved førlighetsnedsettelser. I denne vurderingen kan det være aktuelt å involvere fysioterapeut eller ergoterapeut i vurderingene.

Ved progressive tilstander skal førerkortet normalt utstedes med tidsbegrensing. Gyldighetstiden skal være tilpasset forventet progresjon av tilstanden. Ved vurdering av førlighetsnedsettelse for førerkort i førerkortgruppe 2 og 3 skal legens (og vegmyndighetens) skjønnsutøvelse være særlig restriktiv.

Der protese og/eller ortose er nødvendig for kjøringen, skal dette krysses av under konklusjonen på helseattesten i feltet for protese/ortose under vilkår.

Momenter ved legens vurdering:

 • Foreligger det tilstander som kan påvirke førligheten?
 • Hvordan påvirker førlighetssvekkelsen personen i daglige aktiviteter?
 • Er tilstanden stasjonær eller progressiv?
 • Er det andre helsemessige forhold som kan svekke personens evne til å kompensere for førlighetsnedsettelsen?

Kjørevurdering og tilpasning av kjøretøyet

Ved vesentlige førlighetsnedsettelser skal den praktiske kjøreevnen vurderes av vegmyndigheten. Også der det er tvil om personens førlighet er tilstrekkelig for sikker kjøring, bør kjørevurdering benyttes.

For at vegmyndigheten skal kunne gjennomføre en adekvat og målrettet kjørevurdering, er det viktig å gi informasjon om:

 • hvordan førlighetsnedsettelsen gir seg utslag
 • hvordan denne vil kunne forventes å påvirke kjøreevnen
 • om tilstanden er stabil

Det er avgjørende at vegmyndigheten mottar slik informasjon fra legen før kjørevurdering gjennomføres.

Vegmyndigheten kan stille krav om tilpasninger av kjøretøy, ekstrautstyr eller personlige hjelpemidler.

Der det foreligger en antatt progressiv svekkelse av førligheten, er det krav til uttalelse fra relevant spesialist når helseattesten gis mer enn ett års varighet. Ved tvil om helsekravet er oppfylt, sender attestutstedende lege anmodning om kjørevurdering til Fylkesmannen som kan be om kjørevurdering hos regionvegkontoret. Resultatet av kjørevurderingen meddeles attestutstedende lege før legen avgjør om det kan gis helseattest.

Se ytterligere informasjon om kjørevurdering.

Trygg kjøring er betinget av at føreren har evne til både å oppfatte situasjoner og å utføre de riktige handlingene raskt med nødvendig kraft og presisjon.

Lovdata.no: Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 41 Helsekrav ved svekket førlighet
 • recommendationId: 13847
 • sectionId: 10670
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-20T10:55:00.853
 • updatedDate: 2017-05-05T13:03:22.563
 • createdBy: annelin.birkeland
 • updatedBy: annelin.birkeland