Ved moderat og alvorlig obstruktiv søvnapné (OSAS), når apné/hypopnéindeks er over 15 (se informasjon under Praktisk): Helsekrav er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger.

Førerkortgruppe 1

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.


Apné/hypopnéindeks (AHI) er antall pustestopp eller nesten pustestopp per time. I gjeldende EU-direktiv er dette den viktigste indikator ved moderat og alvorlig obstruktiv søvnapné (OSAS).

 • AHI mellom 15 og 29 defineres som moderat OSAS
 • AHI over 30 er i direktivet definert som alvorlig OSAS

AHI over 15 gir ikke alltid påtrengende søvnighet på dagtid. Det er viktig at fastlegen avklarer slik påtrengende søvnighet før tiltak eller henvisning gjøres.

Dersom en søker/innehaver av førerkort har symptomer på moderat eller alvorlig obstruktiv søvnapné og opplever påtrengende søvnighet på dagtid, må dette utredes i spesialisthelsetjenesten for å fastslå om apné/hypopnéindeks (antall pustestopp eller nesten pustestopp pr. time) er over 15. Spesialisthelsetjenesten må vurdere om det er behov for tekniske hjelpemidler eller operative inngrep.

 • Er apné/hypopnéindeks (AHI) over 15, er helsekravene ikke oppfylt før relevant spesialist attesterer at det er oppnådd tilfredsstillende symptomkontroll og søker følger legens råd og anbefalinger.
 • Dersom tilfredsstillende symptomkontroll oppnås uten operative inngrep, men ved bruk av CPAP eller andre tekniske hjelpemidler, kan slik attest gis av fastlege som er spesialist i allmennmedisin.
 • Ved behov for operative inngrep må relevant spesialist i spesialisthelsetjenesten attestere på at helsekravene i vedlegg 1 § 24 er oppfylt.

Legemidler brukt i behandlingen må ikke gi økt trafikksikkerhetsrisiko.

Dersom en fører med obstruktivt søvnapnésyndrom har vært involvert i et trafikkuhell, bør tilstanden utredes før kjøringen gjenopptas.

 • recommendationId: 13839
 • sectionId: 10663
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-18T12:41:18.817
 • updatedDate: 2017-04-29T09:53:56.093
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: annelin.birkeland

Under samlebetegnelsen hypersomnier faller også andre søvnforstyrrelser som skal undersøkes av leger med spesiell kompetanse på å vurdere om helsekravene til førerett i førerkortgruppe 1 er oppfylt.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

Behandling av narkolepsi med og uten katapleksi skal startes opp hos relevant spesialist og følges opp inntil tilfredsstillende effekt er oppnådd. Som regel oppnås tilfredsstillende effekt av behandling ved de ulike narkolepsiformene etter 3–6 måneder.

 • recommendationId: 13840
 • sectionId: 10663
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-18T12:45:10.213
 • updatedDate: 2017-04-28T14:32:50.4
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: annelin.birkeland

Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn. I tillegg gjelder egne bestemmelser for spesifikke søvnsykdommer, jf. vedlegg 1 § 24.

Ukontrollerbar søvnighet og søvn er en hyppig forekommende årsak til trafikkuhell og er uforenlig med føring av motorvogn.

Momenter ved legens vurdering:

 • Kartlegging av søvnighet
 • Apné/hypopné-indeks (AHI) ved obstruktiv søvnapné
 • Kjøreuhell

Legens vurdering skal først og fremst avdekke om søvnighet eller ukontrollerbar søvn hos søker kan opptre under kjøring. Når fører ikke har spesifikk søvnsykdom som nevnt i helsekrav i § 24, men har en kjent tendens til søvnighetsperioder under kjøring, skal legen vurdere passende tiltak for å avhjelpe dette.

Helsekravet til førerett er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn. Pasienten må da informeres om at han eller hun ikke har førerett før tilstanden er utredet og det er oppnådd tilfredsstillende symptomkontroll.

Dersom en fører blir involvert i kjøreuhell der søvnighet er medvirkende årsak, bør føreren henvises til avdeling med kompetanse på behandling og oppfølging av slike tilstander.

Epworth søvnighetsskala (helse-bergen.no) er et subjektivt mål for screening på søvnighet. Skjemaet kan brukes ved henvisning til avdeling eller spesialist som vurderer søvnproblemer. Det besvares subjektivt og er ikke godt egnet til kartlegging av om helsekrav er oppfylt.

 • recommendationId: 13838
 • sectionId: 10663
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-05-18T12:18:58.407
 • updatedDate: 2018-02-02T13:19:05.34
 • createdBy: ldv
 • updatedBy: Trine.Hessevik.Paulsen