Diabetes type 1 (T89)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil diabetes type I
 • Kortvarige egenmeldinger eller sykmeldinger kan være nødvendig ved symptomgivende blodsukkersvingninger.
 • Sykmelding kan være nødvendig i inntil 3 uker I forbindelse med diagnose og oppstart av behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Ved nyoppstått diabetes er pasienten som regel allment svekket og har redusert funksjon inntil behandling er iverksatt og symptomene under kontroll.
 • Ved stabil behandlet sykdom er pasienten funksjonsdyktig, og sykdommen i seg selv intet hinder for arbeid. Diabetes setter begrensninger i noen yrker.
 • Hypoglykemi er vanlig og vil kunne medføre kortvarig funksjonssvikt. Gjentatte hypoglykemiepisoder kan medføre mer varig funksjonssvikt.
 • Sykdommen er livsvarig når diagnosen først er stilt. I livsløpet vil det hos gjennomsnittspasienten oppstå flere periodevise forverringer med funksjonssvikt.
 • Sykdommen kan gi en rekke komplikasjoner, spesielt i sene stadier etter lang tid, alle disse komplikasjonene kan hver for seg eller til sammen redusere funksjonsevnen vesentlig. Flere av disse komplikasjonene vil fremstå som egne sykdommer beskrevet i andre kapitler.

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasienter med sukkersyke bør leve et regelmessig liv med regelmessighet i både aktivitet, hvile, søvn og måltider.
 • For mange vil uregelmessige døgnrytme være uheldig.
 • Variert og regelmessig fysisk aktivitet er bra.
 • Mulighet for regelmessighet er gunstig for prognosen.
 • Regelmessig mosjon eller trening er gunstig for kontroll av sykdom og for prognose.
 • Tilpasset kosthold er også av stor betydning.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil diabetes type I
 • Kortvarige egenmeldinger eller sykmeldinger kan være nødvendig ved symptomgivende blodsukkersvingninger.
 • Sykmelding kan være nødvendig i inntil 3 uker I forbindelse med diagnose og oppstart av behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13323
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:09:13.707
 • updatedDate: 2016-06-27T07:44:41.477
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge