• Kort egenmelding eller sykmelding er aktuelt ved akutte anfall. Ved akutte anfall hvor egenmeldinger er brukt opp, anbefales avtale om telefonisk kontakt på anfallsdagen, og senere oppfølging med utskriving av sykmelding.
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig mellom anfall, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Det kan være behov for kort sykmelding ved hyppige anfall der det er behov for restitusjon og forebygging av kronifisering.
 • Migreneanfall er uforutsigbare, og tilrettelegging med fleksibel arbeidstid, hjemmekontorløsning og oppgavebasert arbeid kan bedre mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Turnusarbeid kan være ugunstig.
 • Ved hyppige anfall og/eller høyt fravær kan pasient eller arbeidsgiver søke om fritak for arbeidsgiveransvar ved kronisk sykdom
 • Kronisk migrene gir betydelig redusert funksjonsnivå, med stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder arbeidsdeltagelse.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Migrene er en kronisk , nevrologisk anfallslidelse. Sykdommen karakteriseres av anfallsvis hodepine ledsaget av lyd- og lysskyhet, evt kvalme og /eller oppkast. Varighet av anfall hos voksne er fra 4 timer til 3 døgn.
 • I tillegg til smerter er pasienten også kognitivt påvirket under anfall.
 • De fleste har migrene uten aura. Ca 20 % har migrene med aura (synsforstyrrelser, føleforstyrrelser og taleforstyrrelser) før eller under hodepine, eventuelt uten hodepine.
 • Episodisk migrene er migrene og hodepine < 15 dager pr måned.
 • Kronisk migrene er definert som minst tre måneder med >15 dager pr måned med hodepine av mer enn 4 timers varighet, og minst 8 av disse dagene skal hodepine ha migrenepreg.
 • Statistisk er det stor forskjell i funksjonsnivå og sykelighet mellom episodisk og kronisk migrene.

Råd om belastning/ avlastning

 • Mange migrenepasienter er sengeliggende under anfall. Akutte anfall må behandles medikamentelt med tid til restitusjon i etterkant.
 • Regelmessig livsførsel, god søvnhygiene og fysisk aktivitet kan forebygge anfall og bedre funksjonsnivå og livskvalitet.
 • Migreneutløsende faktorer som stress, døgnrytmeforskyvning og sterke sensoriske stimuli bør unngås.

Arbeid / sykmelding

 • Kort egenmelding eller sykmelding er aktuelt ved akutte anfall. Ved akutte anfall hvor egenmeldinger er brukt opp, anbefales avtale om telefonisk kontakt på anfallsdagen, og senere oppfølging med utskriving av sykmelding.
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig mellom anfall, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Det kan være behov for kort sykmelding ved hyppige anfall der det er behov for restitusjon og forebygging av kronifisering.
 • Migreneanfall er uforutsigbare, og tilrettelegging med fleksibel arbeidstid, hjemmekontorløsning og oppgavebasert arbeid kan bedre mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Turnusarbeid kan være ugunstig.
 • Ved hyppige anfall og/eller høyt fravær kan pasient eller arbeidsgiver søke om fritak for arbeidsgiveransvar ved kronisk sykdom
 • Kronisk migrene gir betydelig redusert funksjonsnivå, med stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder arbeidsdeltagelse.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • International Classification of Headache Disorders, version beta 3, 2013; Konsensus
 • recommendationId: 13149
 • sectionId: 2483
 • sortOrder: 13
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-01-25T09:40:02.907
 • updatedDate: 2016-08-04T13:16:06.86
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Egenmelding eller full sykmelding under anfall
 • Sykmelding kan være nødvendig gjennom en periode av anfall. Under perioder med hyppige klasehodepineanfall er mulighet for å fungere i fullt arbeid begrenset. Tilrettelegging med fleksibel arbeidstid og/eller hjemmekontorløsning kan redusere behov for sykmelding.
 • Sykdommen er uavhengig av type arbeid og arbeidsbelastning, men arbeidsbelastning har betydning for mestring av sykdommen.
 • Kronisk klasehodepine kan redusere funksjonsevne slik at varig arbeidsuførhet ikke kan unngås.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Cluster hodepine (klasehodepine, Hortons hodepine) er en anfallshodepine karakterisert av intense, ensidige hodepineanfall lokalisert i tinning/rundt øyet med varighet fra ca 15 min til 2-3 timer. Smerten er så kraftig at pasienten ikke klarer å være i ro. Hodepinen ledsages av miose, tåreflod og/eller nesetetthet.
 • Klasehodepine kommer i perioder (clusters, klaser) på uker til et par måneder med 1-2 opptil 8 anfall per døgn. Anfallsfrie perioder kan vare i måneder til år.
 • Ved kronisk klasehodepine er anfallsfrie perioder kortere enn en måned pr år.
 • Smerteintensiteten ved klasehodepine er en av de sterkeste smertene mennesket kan oppleve ("selvmordshodepine").

Råd om belastning/ avlastning

 • Sykdommen er oftest uavhengig av ytre faktorer, men røyking og alkohol kan hos noen trigge anfall.
 • I anfallsperioder er det behov for restitusjon og hvile.

Arbeid / sykmelding

 • Egenmelding eller full sykmelding under anfall
 • Sykmelding kan være nødvendig gjennom en periode av anfall. Under perioder med hyppige klasehodepineanfall er mulighet for å fungere i fullt arbeid begrenset. Tilrettelegging med fleksibel arbeidstid og/eller hjemmekontorløsning kan redusere behov for sykmelding.
 • Sykdommen er uavhengig av type arbeid og arbeidsbelastning, men arbeidsbelastning har betydning for mestring av sykdommen.
 • Kronisk klasehodepine kan redusere funksjonsevne slik at varig arbeidsuførhet ikke kan unngås.
 • Ved hyppige anfall og/eller høyt fravær kan pasient eller arbeidsgiver søke om fritak for arbeidsgiveransvar ved kronisk sykdom
 • Kronisk migrene gir betydelig redusert funksjonsnivå, med stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder arbeidsdeltagelse.

Versjon

Dato: 23.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • International Classification of Headache Disorders, version beta 3, 2013; Konsensus
 • recommendationId: 13150
 • sectionId: 2483
 • sortOrder: 14
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-01-25T09:43:00.17
 • updatedDate: 2016-08-04T13:16:43.877
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved mild hodepine, men alle tilstander må behandles individuelt.
 • Fleksible løsninger for arbeidsaktivitet er en viktig tilrettelegging for å unngå sykefravær.
 • Sykmelding er ofte nødvendig med individuell vurdering av lengde
  • ved kraftig, vedvarende hodepine som begrenser kognitiv funksjon,
  • ved kraftige hodesmerter der man responderer dårlig på behandling
  • ved behov for restitusjon når arbeidsevnen er nedsatt
 • Ved spesifikk diagnose, se egne beslutningsstøttetekster (N89 Migrene, N95 Tensjonshodepine, N90 Clusterhodepine)


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Hodepine er en symptomdiagnose, og såfremt mulig bør hodepinen diagnostiseres og behandles i henhold til spesifikke hodepinediagnoser f. eks.
 • Dette gjelder også kroniske hodepiner.
 • De fleste hodepiner er primære hodepiner, dvs sykdommer i seg selv uten underliggende årsak.
 • Akutt, nyoppstått hodepine kan skyldes alvorlige intrakranielle forhold og bør raskt utredes/innlegges.
 • Langvarig, mild hodepine kan skyldes overforbruk av medisiner.
 • Sekundære hodepiner (for eksempel etter skader, infeksjoner, intrakraniell kirurgi mv.) kan gi betydelig funksjonssvikt og krever spesifikk behandling. Kognitiv funksjon er ofte mer påvirket ved hodepiner enn ved andre smertesyndromer.
 • Anfallsvis opptredende hodepine er ofte migrene (Det er dokumentert at de fleste (>90%) som oppsøker lege pga anfallsvis opptredende hodepine, har migrene, selv om verken pasient eller lege tror at det er tilfelle)

Råd om belastning/ avlastning

 • Avhengig av intensitet kan hodepine begrense aktivitet og funksjon.
 • Trening og jevn fysisk aktivitet kan sannsynligvis forebygge noen hodepineformer (tensjonshodepine).
 • Pågående hodepine kan forverres ved fysisk aktivitet ved noen hodepinetyper som eksempelvis migrene.
 • Regelmessig livsførsel, god søvnhygiene kan redusere hodepineplager.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved mild hodepine, men alle tilstander må behandles individuelt.
 • Fleksible løsninger for arbeidsaktivitet er en viktig tilrettelegging for å unngå sykefravær.
 • Sykmelding er ofte nødvendig med individuell vurdering av lengde
  • ved kraftig, vedvarende hodepine som begrenser kognitiv funksjon,
  • ved kraftige hodesmerter der man responderer dårlig på behandling
  • ved behov for restitusjon når arbeidsevnen er nedsatt
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Tepper et al (2004), "Headache"
 • recommendationId: 13145
 • sectionId: 2483
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-01-25T09:18:15.013
 • updatedDate: 2017-05-10T12:24:21.933
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten