Parkinsonisme (N87)

 • De fleste pasienter med parkinsonisme vil som følge av sykdomsutviklingen trenge tilrettelegging i arbeidssituasjonen med gradvis reduksjon i arbeidsoppgaver.
 • Gradert og/eller full sykmelding benyttes etter individuell vurdering av tilstand og forløp.
 • Sykmelding på behandlingsdager og sykmelding under rehabiliteringsopphold kan være aktuelt for mange.
 • Mange blir varig arbeidsuføre før pensjonsalder og går sykmeldt frem til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Parkinsonisme
  • Er en felles betegnelse på Parkinsons sykdom og en rekke andre ulike sykdomstilstander i hjernen med parkinsonistiske symptomer.
  • Parkinsonisme kjennetegnes av minst to av hovedsymptomene:
   • Tremor (skjelving)
   • Rigiditet (stivhet med "tannhjulspreg")
   • Akinesi (redusert evne til å sette igang bevegelser/langsomme bevegelser)
   • Postural instabilitet (balanseforstyrrelser og falltendens)
 • Andre symptomer kan være : svekket kognitiv funksjon/demens utvikling, angst/ depresjon, apati, søvnforstyrrelse, autonome funksjonsforstyrrelser som obstipasjon, sterke hyppigvannlatningstrang og ortostatisk hypotensjon.
 • Parkinsons sykdom og parkinsonisme er kronisk progredierende tilstander og rammer i hovedsak personer over 50 år.
 • Det er stor variasjon i styrken av symptomer.
 • Debut av sykdommen kan være uspesifikke symptomer som søvnproblematikk, obstipasjon og slitenhet.
 • Gradvis utvikling av funksjonsproblemer med langsomme bevegelser og klossethet er typisk.
 • Ofte diffuse symptomer som skjelving, klossete fingerbevegelser, stivhet i kroppen eller dårlig balanse. Kan oppleves som uvanlig rask aldring.
 • Ingen remisjonsfase.
 • Behandling er spesialist oppgave. Den består av
  • Sykdomsmodulerende behandling med usikker klinisk effekt.
  • Symptomatiske behandling med mange ulike medikamenter, kognitiv terapi, fysioterapi, og kirurgi kan være aktuelt dersom manglende effekt av medikamentell behandling.
  • Behandling kan dempe symptomene og bremse progresjonen, men den gir sjelden full kontroll.
  • Under skifte eller innstilling av behandling kan funksjonen påvirkes av bivirkninger
 • Sykdommen varer livet ut, men prognosen er heterogen. Etter 10 år er de fleste døde, har utviklet demens eller postural instabilitet, men 25% har det fortsatt bra med bevart mobilitet og kognisjon.
 • Mange pasienter blir etter hvert invalidiserte tross moderne behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasienter med parkinsonisme anbefales regelmessig trening med medisinsk treningsterapi for å vedlikeholde funksjonsnivå, og intensive rehabiliteringsopphold kan være verdifulle. Pasienten må derfor sikres tid og rammebetingelser for å kunne trene.
 • Pasienten må kunne tilpasse sin aktivitet til motorisk evne og balanse. Aktivitet bør tilpasses slik at pasienten kan oppleve mestring i størst mulig grad.
 • Ikke-motoriske symptomer kan være fremtredende (f.eks. fatigue, konsentrasjonsproblemer) og kan redusere funksjonsevne (og arbeidsevnen) i større grad enn motoriske symptomer.

Arbeid / sykmelding

 • De fleste pasienter med parkinsonisme vil som følge av sykdomsutviklingen trenge tilrettelegging i arbeidssituasjonen med gradvis reduksjon i arbeidsoppgaver.
 • Gradert og/eller full sykmelding benyttes etter individuell vurdering av tilstand og forløp.
 • Sykmelding på behandlingsdager og sykmelding under rehabiliteringsopphold kan være aktuelt for mange.
 • Mange blir varig arbeidsuføre før pensjonsalder og går sykmeldt frem til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13148
 • sectionId: 2483
 • sortOrder: 11
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-01-25T09:34:31.123
 • updatedDate: 2016-08-04T13:14:16.057
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge