Stoffmisbruk (P19)

 • Stoffmisbruk er ikke en sykdomsdiagnose og godkjennes ikke alene som sykmeldingsgrunn. Fysisk eller psykisk komorbiditet kan gi sykmeldingsgrunn.
 • Behandling – Pasienter kan sykmeldes fordi de er under godkjent behandling (innlagt eller poliklinisk) (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv behandlingen jfr FTL 8.4 tredje ledd) Sykepengene kan stoppes om pasienten ikke følger opp behandlingen.
 • Sykmelding på behandlingsdager kan være aktuelt ved poliklinisk behandling hvis det av hensyn til behandlingens virkning er behov for fravær hele dagen, og at det er maksimalt en dag i uken.
 • Aktivitet, arbeid og sosial kontakt forbedrer prognosen.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen beskriver skadelig bruk og/eller avhengighet av illegale stoffer.
 • Anbefalingen beskriver ikke
  • misbruk av alkohol eller legemidler
  • enkeltstående eller kortvarig bruk av rusmiddel.
 • Forløpet er ofte langvarig og/eller med tilbakefall.
 • Avhengighet består av (modifisert etter ICD-10):
  • sterk lyst, eller følelse av tvang, til å innta substansen
  • problemer med å kontrollere inntaket av substansen når det gjelder å starte, avslutte, og mengden som inntas
  • fysiologisk abstinenstilstand som opptrer dersom bruken av substansen opphører eller reduseres
  • toleranseutvikling
  • økende likegyldighet og manglende interesser
  • atferd og bruk fortsetter selv om det tilkommer åpenbare tegn på skadelige konsekvenser
 • Komplikasjoner:
  • redusert fysisk og psykisk helse
  • redusert arbeidsevne
  • dårlig økonomi
  • psykososiale problemer.
  • personlighetsforandringer og psykoseutvikling
 • Ved økende symptomer/behandlingssvikt bør tilstanden revurderes.
 • Behandling av misbruk krever klare rammer, tverrfaglig samarbeid og regelmessig oppfølgning over tid.
 • Det må gis nøytral informasjon om komplikasjoner og langtidseffekter av legemiddelmisbruket.
 • Oppfølging hos fastlege inkluderer kartlegging i form av eks DUDIT, nedtrappingsplan, biologisk prøvetaking og medikamentell behandling
 • Aktivitet – herunder arbeid- og opprettholdelse av sosial kontakt forbedrer prognosen.
 • Aktuelle tiltak:
  • HMS eller AKAN samarbeide i bedriften
  • Rustjenesten i kommune/bydel
  • Frivillige organisasjoner, likemannsarbeid (selvhjelpsgruppe), NA : anonyme narkomane : nanorge.org
  • Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Råd om avlastning

 • Rusmisbrukets alvorlighetsgrad og pasientens funksjonssvekkelse og samarbeidsvilje er styrende for hvilke råd som bør gis.

Arbeid / sykmelding

 • Stoffmisbruk er ikke en sykdomsdiagnose og godkjennes ikke alene som sykmeldingsgrunn. Fysisk eller psykisk co-morbiditet kan gi sykmeldingsgrunn.
 • Behandling – Pasienter kan sykmeldes fordi de er under godkjent behandling (strukturert oppfølgning hos fastlegen, poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten, innleggelse i godkjent rusbehandlings- eller helseinstitusjon).(sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv behandlingen jfr FTL 8.4 tredje ledd) Sykepengene kan stoppes om pasienten ikke følger opp behandlingen. Det kan søkes om sykepenger ved innleggelse i ikke-godkjent institusjon
 • Sykmelding på behandlingsdager kan være aktuelt ved poliklinisk behandling hvis det av hensyn til behandlingens virkning er behov for fravær hele dagen, og at det er maksimalt en dag i uken.
 • Aktivitet, arbeid og sosial kontakt forbedrer prognosen.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Funksjonstap og arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 25.08.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Helsedirektoratet i samarbeid med og KoRus-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
  "Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet", IS 1701.
  www.snakkomrus.no
 • recommendationId: 13045
 • sectionId: 5714
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-24T11:38:42.157
 • updatedDate: 2016-08-25T11:35:28.187
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge