Legemiddelmisbruk (P18)

 • Legemiddelmisbruk er ikke en sykdomsdiagnose og godkjennes ikke alene som sykmeldingsgrunn. Fysisk eller psykisk komorbiditet kan gi sykmeldingsgrunn.
 • Behandling – Pasienter kan sykmeldes fordi de er under godkjent behandling (innlagt eller poliklinisk) (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv behandlingen jfr FTL 8.4 tredje ledd) Sykepengene kan stoppes om pasienten ikke følger opp behandlingen.
 • Sykmelding på behandlingsdager kan være aktuelt ved poliklinisk behandling hvis det av hensyn til behandlingens virkning er behov for fravær hele dagen, og at det er maksimalt en dag i uken.
 • Aktivitet, arbeid og sosial kontakt forbedrer prognosen.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver skadelig bruk og/eller avhengighet av vanedannende legemidler i gruppe A og B.
 • Teksten beskriver ikke
  • misbruk av alkohol eller illegale stoffer
  • enkeltstående eller kortvarig bruk av legemidler.
 • Forløpet er ofte langvarig og/eller med tilbakefall. Avhengighet består av (modifisert etter ICD-10)
  • sterk lyst, eller følelse av tvang, til å innta substansen
  • problemer med å kontrollere inntaket av substansen når det gjelder å starte, avslutte, og mengden som inntas
  • fysiologisk abstinenstilstand som opptrer dersom bruken av substansen opphører eller reduseres (vanligst: opioider og benzodiazepiner)
  • toleranseutvikling
  • økende likegyldighet og manglende interesser
  • atferd og bruk fortsetter selv om det tilkommer åpenbare tegn på skadelige konsekvenser
 • Komplikasjoner:
  • redusert fysisk og psykisk helse
  • redusert arbeidsevne
  • dårlig økonomi
  • psykososiale problemer.
  • personlighetsforandringer og psykoseutvikling.
 • Ved økende symptomer/behandlingssvikt bør tilstanden revurderes.

Råd om belastning/ avlastning

 • Misbrukets alvorlighetsgrad og pasientens funksjonssvekkelse og samarbeidsvilje er styrende for hvilke råd og behandling som bør gis.
  • Behandling av misbruk krever klare rammer, tverrfaglig samarbeid og regelmessig oppfølgning over tid.
  • Det må gis nøytral informasjon om komplikasjoner og langtidseffekter av legemiddelmisbruket.
  • Oppfølging hos fastlege inkluderer nedtrappingsplan, biologisk prøvetaking og medikamentell behandling
  • Aktivitet –- og opprettholdelse av sosial kontakt forbedrer prognosen.

Arbeid og aktivitet

 • Legemiddelmisbruk er ikke en sykdomsdiagnose og godkjennes ikke alene som sykmeldingsgrunn. Fysisk eller psykisk komorbiditet kan gi sykmeldingsgrunn.
 • Behandling – Pasienter kan sykmeldes fordi de er under godkjent behandling (innlagt eller poliklinisk) (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv behandlingen jfr FTL 8.4 tredje ledd) Sykepengene kan stoppes om pasienten ikke følger opp behandlingen.
 • Sykmelding på behandlingsdager kan være aktuelt ved poliklinisk behandling hvis det av hensyn til behandlingens virkning er behov for fravær hele dagen, og at det er maksimalt en dag i uken.
 • Aktivitet, arbeid og sosial kontakt forbedrer prognosen.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kompliserte forløp.

Versjon

Dato: 25.08.16 Versjon 1.0

Referanser

 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Helsedirektoratet i samarbeid med og KoRus-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). www.snakkomrus.no
 • recommendationId: 13044
 • sectionId: 5714
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-24T11:35:45.103
 • updatedDate: 2016-08-25T11:43:40.623
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge