• Sykmelding er ofte ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør pasientens tilstand og situasjon revurderes.
 • Smittefare må vurderes (spesielle yrkesgrupper)

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke bihulebetennelse, tonsillitt, otitt, kikhoste, mykoplasma, influensa eller mononukleose.
 • Beskriver forkjølelse, akutt rhinitt, faryngitt
 • Forventet sykdomsvarighet inntil 1 uke med noe variasjon i sykdomsforløp. Hoste kan vare noe lengre tid. Feber og nedsatt allmenntilstand kan forekomme.
 • Ved vedvarende eller økende symptomer etter 5-7 dager bør diagnosen revurderes.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det kan være nødvendig med hvile, særlig ved feber.
 • Aktivitetsnivået vil være avhengig av symptomer. De fleste vil kunne ha et tilnærmet normalt aktivitetsnivå.
 • For å beskytte mot smitte bør det unngås å hoste direkte mot andre. God håndhygiene er viktig.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør diagnose og behandling revurderes.
 • Smittefare ved må vurderes (spesielle yrkesgrupper)
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12937
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T12:52:23.403
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:33.01
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Hoste
  • Smittefare (spesielle yrker)
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 3 uker bør diagnose og behandling revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke bronkitt, pneumonitt, tuberkulose, kikhoste, aspirasjonspneumoni.
 • Beskriver kun klinisk overveiende sannsynlig bakteriell pneumoni, inkludert klamydia- og mycoplasmapneumoni.
 • Forventet sykdomsvarighet 1-3 uker, avhengig av alder, allmenntilstand og eventuelle andre tilleggssykdommer. Feber og nedsatt allmenntilstand varer vanligvis i 3-7 dager, dyspnoe i 4-8 dager. Hoste og slapphet kan vedvare mer enn 2 uker. Ved klamydia- og mycoplasmapneumoni vil hosten vare enda lenger, også ved behandling.
 • Ved økende symptomer etter 2-3 dager eller uendret tilstand etter 4 dager til tross for adekvat behandling, bør tilstanden revurderes.
 • Følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: lungesvikt, lungeabscess, empyem, sepsis.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det vil ofte være nødvendig med hvile og avlastning i en periode på 1-2 uker.
 • Smitterisikoen kan reduseres ved god hostehygiene og god håndhygiene. 2 døgn etter oppstart av adekvat antibiotika er det liten smitterisiko.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Hoste
  • Smittefare (spesielle yrker)
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 3 uker bør diagnose og behandling revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon: 1.0

 • recommendationId: 12956
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 10
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:42:25.23
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:33.167
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er nødvendig. Alvorlig diagnose hvor sykehusinnleggelse alltid vil være påkrevet. Effekt av behandling, innleggelsesperiode, allmenntilstand og feber vil være med på å avgjøre varighet.
 • Sykmelding vil ofte være nødvendig i 6 uker eller mer.
 • Ved behov for sykmelding etter 8 uker vurdere pasientens tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke bronkitt, pneumonitt, tuberkulose, kikhoste, aspirasjonspneumoni eller ukomplisert pneumoni.
 • Beskriver kun radiologisk verifisert lungeabscess og/eller empyem.
 • Forventet sykdomsvarighet opptil 6 uker, med svingende høy feber og redusert allmenntilstand, hoste (ofte med illeluktende ekspektort), evt. vekttap. Tilstanden opptrer ofte som komplikasjon til pneumoni eller etter aspirasjon. Sykehusinnleggelse vil være påkrevet.

Råd om belastning/ avlastning

Det vil alltid være nødvendig med sykehusinnleggelse, hvile og minimal belastning i en lang periode. Gjerne 6 uker eller mer.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er nødvendig. Alvorlig diagnose hvor sykehusinnleggelse alltid vil være påkrevet. Effekt av behandling, innleggelsesperiode, allmenntilstand og feber vil være med på å avgjøre varighet.
 • Sykmelding vil ofte være nødvendig i 6 uker eller mer.
 • Ved behov for sykmelding etter 8 uker vurdere pasientens tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato 10.11.2015 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12957
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 11
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:43:26.477
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:33.137
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, forverringer av tilstanden (eksempelvis infeksjoner), behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. Lengden og graden på en sykmelding må deretter vurderes løpende
 • Kort sykmelding, eller egenmelding, kan være nødvendig for å gjennomføre oppfølging og
  kontroll.
 • Gradert sykmelding sikrer kontakt med arbeidsplassen og tilpasser belastning når arbeidet ikke kan tilpasses på annen måte.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 3 måneder er det grunn revurdere pasientens situasjon i samråd med spesialist for varige tiltak (arbeidsrettede eller gradert/hel uførepensjon). Ved lav funksjon og dårlig prognose dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid være avgjørende for sykmeldingsvurderingen.
 • Arbeidsgivers fritak for arbeidsgiveransvar er et aktuelt virkemiddel for pasienter med cystisk fibrose og høyt fravær.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Råd om belastning/ avlastning

 • Aktivitet anbefales så langt det er mulig og gir mestringsfølelse.
 • Reduksjon av aktivitet er ofte nødvendig ved forverringer (pneumoni, hyperglykemi, obstipasjon osv).
 • Ved kronisk redusert funksjon, vil grad av funksjonstap avgjøre hvor mye aktiviteten må reduseres og tilpasset aktivitet opprettholdes.
 • Mulighet for belastning avhenger av årsak til funksjonstap

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen.

Medisinske forhold

Teksten dreier seg om voksne pasienter med cystisk fibrose

 • Cystisk Fibrose er en kronisk multiorgansykdom med gradvis forverring. Infeksjoner, eksacerbasjoner og forverringer med årsak fra eksokrine organer og lunger (pneumoni, hyperglykemi, obstipasjon osv) må forventes.
 • Det er noe variasjon i forløpet avhengig av genetisk variant.
 • Behandlingen bør følges på CF senter.
 • Det må tas hensyn til individuelle variasjoner i tilstanden ved samme diagnose.

Råd om belastning/ avlastning

 • Aktivitet anbefales så langt det er mulig og gir mestringsfølelse.
 • Reduksjon av aktivitet er ofte nødvendig ved forverringer (pneumoni, hyperglykemi, obstipasjon osv).
 • Ved kronisk redusert funksjon, vil grad av funksjonstap avgjøre hvor mye aktiviteten må reduseres og tilpasset aktivitet opprettholdes.
 • Mulighet for belastning avhenger av årsak til funksjonstap

Arbeid / sykmelding

 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, forverringer av tilstanden (eksempelvis infeksjoner), behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. Lengden og graden på en sykmelding må deretter vurderes løpende
 • Kort sykmelding, eller egenmelding, kan være nødvendig for å gjennomføre oppfølging og
  kontroll.
 • Gradert sykmelding sikrer kontakt med arbeidsplassen og tilpasser belastning når arbeidet ikke kan tilpasses på annen måte.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 3 måneder er det grunn revurdere pasientens situasjon i samråd med spesialist for varige tiltak (arbeidsrettede eller gradert/hel uførepensjon). Ved lav funksjon og dårlig prognose dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid være avgjørende for sykmeldingsvurderingen.
 • Arbeidsgivers fritak for arbeidsgiveransvar er et aktuelt virkemiddel for pasienter med cystisk fibrose og høyt fravær.

Versjon

Dato 11.04.16 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12894
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 18
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T09:03:26.51
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:33.417
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge