Utmattelse - langvarig over 6 måneder

(A04)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Psykososialt. Somatisk- og psykiatrisk komorbiditet. vekttap?

Aktuelt: Varig  utmattelse. Aktivitet, søvn, smerter og nevrologi symptomer.

Funn: Klin. us. inkl. AT,  temp, lymfeknuteundersøkelse m.m.

Suppl. us: Blod- og serologiske prøver. RTG. EEG og andre us ved spesielle indikasjoner.

Vurdering: Relevante diff. diag er utelukket?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Psykososialt. Somatisk- og psykiatrisk komorbiditet. vekttap?

Aktuelt: Varig  utmattelse. Aktivitet, søvn, smerter og nevrologi symptomer.

Funn: Klin. us. inkl. AT,  temp, lymfeknuteundersøkelse m.m.

Suppl. us: Blod- og serologiske prøver. RTG. EEG og andre us ved spesielle indikasjoner.

Vurdering: Relevante diff. diag er utelukket?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • smerter
 • temperatur
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • kliniske funn
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
 • psykiske belastninger
  Utredningsskjema etter Canada-kriteriene 2003
Dersom utredning etter henvisningsmalen over ikke påviser funn som gir mistanke om bakomforliggende somatisk sykdom, vil det være naturlig å kartlegge utmattelsen etter Canada-kriterier. 

Kriteriene 1, 2, 3, 4 og 7 må være tilstede + to eller flere symptomer fra 5 og ett eller flere symptomer fra 6.
 1. Utmattelse (fysisk og psykisk) som reduserer aktivitetsnivået med 50 % eller mer
 2. Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse og/eller utmattelse.
  a. Unaturlig tap av fysisk eller psykisk utholdenhet. Rask muskulær og mental/kognitiv trettbarhet. b. Sykdomsfølelse og/eller utmattelse etter anstrengelse
  b. Forverring av andre assosierte symptomer etter anstrengelse d. Forlenget restitusjonstid, ofte 24 timer eller mer
 3. Søvnforstyrrelser som forstyrret døgnrytme, innsovningsvansker, ikke uthvilt etter søvn, endret søvnmønster
 4. Smerter (eller ubehag) som ofte er utbredte og vandrende av natur. Muskelsmerter, leddsmerter og hodesmerter av ny type, mønster eller intensitet
 5. Minst to nevrologiske/kognitive symptomer
  a. Svekket konsentrasjon og hukommelse
  b. Forvirret
  c. Desorientert
  d. Vansker med å bearbeide informasjon
  e. Problemer med å kategorisere informasjon og finne ord
  f. Sanseforstyrrelser, vanskelig å fokusere synet, nummenhet/kuldefølelse
 6. Minst ett symptom fra to av de følgende tre kategorier
  a. Autonome utfall
        i. Blodtrykksfall ved overgang fra liggende til stående stilling
       ii. Drastisk økt hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling
      iii. Blodtrykksfall etter å ha stått oppreist en stund
      iv. Ørhet
       v. Ekstrem blekhet, kvalme og irritabel tarm
      vi. Skjelvinger med eller uten hjertebankfølelse vii. Kortpustethet
     vii. Blæreforstyrrelser
  b. Nevroendokrine utfall
        i. Forstyrret termostabilitet
       ii. Intoleranse for ekstrem hete og kulde
      iii. Markert vektendring – anoreksi eller unormal appetitt
      iv. Tap av adaptasjonsevne
       v. Forverring av symptomer ved stress/belastninger
  c. Immunologiske utfall
        i. Ømme lymfeknuter
       ii. Gjentakende sår hals
      iii. Gjentakende influensafølelse iv. Generell sykdomsfølelse
      iv. Overfølsomhet for mat, medisiner og/eller kjemikalier
 7. Sykdommen vedvarer i minst seks måneder. Den har vanligvis en klar identifiserbar begynnelse selv om den kan være gradvis. Tre måneders varighet er tilstrekkelig for barn.
Eksklusjonstilstander
Pågående sykdomsprosesser, inkludert primære psykiatriske lidelser og rusmisbruk, som kan forklare de fleste symptomene på utmattelse, søvnforstyrrelser, smerte og kognitive forstyrrelser utelukker diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.
Eksempler på slike sykdommer er: Addisons sykdom, Cushings sykdom, hypo- eller hyperthyreose, jernmangel, hemochromatose, diabetes mellitus, kreft, søvnforstyrrelsessykdommer, revmatiske lidelser, immunsykdommer, nevrologiske sykdommer som multippel sclerose, enkelte infeksjonssykdommer, primære psykiatriske lidelser og rusmisbruk.

Søk i NEL for "ME/CFS - Utmattelse"

Tilstander Vis 38 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • allmenntilstand
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • psykiske belastninger
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • temperatur
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • kliniske funn
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Fatigue (A04 Slapphet/tretthet)

 • Tilpasninger av arbeid, med økte muligheter for å ta hensyn til utmattelsen kan bedre muligheten for å stå i arbeid helt eller delvis. Eksempler kan være hjemmekontor, økt egenkontroll og pauser.
 • Sykmelding er som regel nødvendig der det foreligger alvorlig fatigue som gir betydelig begrensning i funksjonsnivå, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert sykmelding er førstevalg, og må vurderes ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • I noen tilfeller må varige løsninger finnes.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen