Videreutvikling av Samhandlingsverktøy fastlegeportalen.no 

Samhandlingsprosjekt - Bakgrunn

PKO miljøet ved Sykehuset Østfold har utviklet et samhandlingsverktøy, en plattform for medisinsk samhandling i fastlegeportalen.no  (FLP). FLP inneholder flere funksjonaliteter som vil kunne løse flere av de utfordringer som Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst (RKE) erfarer ved operasjonalisering av sitt mandat.

Mandatet til RKE

 • Vurdere alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner, uten formell vurderingskompetanse, som har avtale med det regionale helseforetaket eller er en godkjent leverandør av HELFO under ordningen fritt behandlingsvalg (FBV-leverandør) innenfor ReHabiliteringsfeltet.
 • Drifte den nasjonale ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - med helsefaglig personell, ha oversikt over og formidle informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud, samt veilede pasienter ved ønske om bytte av behandlingssted
 • Påse at de private rehabiliteringsinstitusjonene i helseregion sør-øst oppdaterer ventetider i Helsetjenestekatalogen (HTK) for visning under tjenesten «velg behandlingssted» på nettsiden helsenorge.no.
 • Drifte nettstedet www.sunnnaas.no/rke med oversikt over tilgjengelige rehabiliterings – og habiliteringstjenester i regionen.
 • Bidra til at funksjonen koordinerende enheter i sykehusområdene ivaretas og utvikles i tråd med lovgrunnlag og nasjonale forskrift og være pådriver for arbeidet med individuell plan (IP) og koordinatorfunksjonen

Overordnet mål for prosjektet:

RKE skal bidra til at FLP blir en samhandlingsportal for helsepersonell innenfor sitt mandat. FLP skal være et verktøy for å;
 • Bidra til bedre henvisninger
 • Vise vei til kommunale tilbud
 • Bidra til utvikling av de koordinerende enhetene i Helseforetakene (Helsefellesskapene)

Delmål og tiltak

Hvordan sykehuset (og kommuner) kan kontaktes
 • Ved henvisning til sykehus kan fastlegen trenge både faglig rådføring og informasjon om aktuelle tilbud som pasienten ville være mest tjent av.
 • Ved henvisning til kommunen antas at behovet for faglig rådføring vil være mindre utstrakt, men behov for å finne det rette tilbudet blant kommunenes eksisterende tilbud er til stede.
Alle kommuner plikter å publisere aktuelle helsetjenestetilbud på sine nettsteder, men disse er, mildt uttrykt, uoversiktlige. Erfaringer fra ReHabiliteringstelefonen viser at våre rådgivere bruker mye tid på å søke opp kommunale tilbud via ulike søkemotorer. Både Fastleger og Spesialisthelsetjenesten har det samme behov i forhold til oversikt over eksisterende tjenestetilbud i pasientens hjemkommune. Denne oversikten brukes av;
 • Fastleger: Behandlingsforsøk før en henvisning til spesialisthelsetjeneste vurderes.
 • Spesialisthelsetjenesten: Oppfølgning etter avsluttet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Delmål-I: Oversikt – Spesialist- og kommunale helsetjenester

RKE og ReHabiliteringstelefonen har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstilbud både i spesialisthelsetjenesten og kommuner (KTH-oversikt). Disse skal gjøres tilgjengelig for fastleger i FLP og holdes oppdatert.
 • En oppdatert oversikt over aktuelle behandlingsformer og ventetider i spesialisthelsetjenesten er presentert på helsenorge.no. En tilstandsspesifikk liste med direkte lenker til respektive behandlings­former utarbeides og tilgjengeliggjøres sammen med henvisningsmaler i FLP, se Delmål 3.
  • Arbeidsmål I.1. Nødvendig oppsett av ReHabiliteringstelefonens veiledere i forhold til adgang og rettigheter i FLP.
  • Arbeidsmål I.2. Eksisterende og nye opplysninger om aktuelle kommunale helsetilbud overføres til FLP av ReHabiliteringstelefonens veiledere fortløpende og slike det faller naturlig i arbeidsflyten.
 • RKE vil arbeide aktivt for at stadig flere kommuner skal publisere sine tjenestetilbud i FLP KTH-oversikt. Dette som et ledd i spesialisthelsetjenestens ansvar for å overføre - og å bygge opp kompetanse og nødvendig informasjon i kommunene i forhold til pasientgruppene.
  • Arbeidsmål I.3. Nødvendige oppdateringer og forbedringer i FLP-modulen vil utføres etter ønske og i samarbeid med ReHabiliteringstelefonens veiledere.

Henvisningskvalitet

Mangelfulle opplysninger i henvisningene er et stort problem for pasientene – og er et felles problem for nær alle fagområder. Dette er omtalt og beskrevet som et av hovedfunnene i rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten». Den enkelte pasientens rett til helsehjelp vurderes iht. den spesifikke prioriteringsveilederen til den delytelsen/diagnosegruppen som fastlegen har lagt til grunn for henvisningen. I tillegg til prioriteringsveiledere må det tas hensyn til evt. pakkeforløp og andre sentrale faglige føringer avhengig av aktuelle delytelsen/diagnosegruppen. I praksis betyr dette eksempelvis at en god henvisning for skuldersmerter strengt tatt er en «mangelfull henvisning» for ryggsmerter hos den samme pasienten. Det gjør den gode henvisningen til et så komplekst produkt at det oppstår behov for et henvisningsstøtteverktøy (f.eks. Sjekkliste for henvising, henvisningsmaler og prioriteringsveileder). Offisielle nettsteder med henvisningsstøtte består av;
 • En generell sjekkliste for henvisning er publisert på sunnaas.no/rke (FNSP 1) siden 2016.
 • Prioriteringsveileder er publisert i Helsedirektoratets nettsteder siden 2015.
Det er grunn til å anta at disse nettstedene har bidratt til en bedre henvisningspraksis, men den positive effekten kan ikke ses i våre data for tilsvarende periode (uendret/økende antall avvisninger som følge av mangelfulle henvisninger).

Delmål II -Henvisningsmaler for rehabilitering

Tilbudene som RKE vurderer henvisningene for er inndelt i 15 delytelser/diagnosegrupper. I denne omgang er målet vårt at FLP skal bidra til strukturerte innkomne henvisninger, en synliggjøring av rehabilitering og bidra til en avgrensning mot andre fagområder.Med utgangspunkt i RKE sin sjekkliste for henvisning skal det utarbeides 15 tilstandsspesifikke henvisningsmaler i FLP. Den generelle utforming av henvisningsmaler i FLP gir en samlet oversikt over (for henvisningen) de nødvendige opplysninger samlet på et sted.
 1. Henvisningsmal - stikkord med tool-tip.
 2. Tool-tip (mouse over) viser ekstraforklaring for aktuelle stikkordet.
 3. Fanesystem med (for henvisningen og aktuelle tilstanden) relevante informasjon
 4. Fanefelt viser innholdet i den valgte fanen
 5. Adressefane med KHT-oversikt og direkte lenke til relevante behandlingsformer i helsenorge.no, velg behandlingssted (Delmål-2).

Et system for tilbakemelding

All evidens tilsier at den mest effektive måten å endre på en «mal-praksis» hos en samarbeidspart, er å gi en direkte tilbakemelding. En tilbakemelding på kvalitet må baseres på en forhåndsdefinert kvalitetsnorm. Henvisningsmaler i FLP (Delmål-III) er kvalitetsnorm for henvisning for den aktuelle tilstanden. FFS(Fagsystem For Samhandlingsavvik) er en modul i FLP som brukes for å sende «Tilbakemelding på henvisning». FFS tilbyr;
 1. å genere strukturerte tilbakemeldinger
 2. a føre nødvendig statistikk over tilbakemeldinger
 3. å sende tilbakemelding til og ta imot kommentar fra fastleger
Digipostprosjektet i RKE ble implementert i 2019. Det håndterer alle forsendelser inkl. brev til fastleger. Det er ønskelig at Digipost rutiner «går seg til» i RKE før man evt. supplerer med annet FFS. FFS sender og tar imot kun meldinger som er relatert til samhandlingsavvik mellom sykehus, kommuner og fastleger. Derfor vil behovet for Digipost være uendret selv etter at FFS tas i bruk i fullskala.

Delmål III: Fagsystem For Samhandlingsavvik - Digipost integrasjon

Vi skal undersøke integrasjonsmulighet mellom FFS og Digipost. Strukturert tekst som blir generert i FFS skal direkte kunne tas imot av Digipost og håndteres som annen post.

Delmål IV: Informasjon til fastleger

RKE har pr i dag et godt samarbeid med regionale PKO-nettverket i HSØ, og kontakter PKO-nettverk i HSØ for å formidle informasjon til fastleger vedr.
 • Henvisningsmaler i FLP
 • Oversikt over aktuelle kommunale tilbud i FLP
---------------------------------------- Felles Nettløsning for Spesialisthelsetjenesten (FNSP)