Avist på DPS ?!

Avvisning på DPS har konsekvenser for pasienter

Praksiskonsulenter har fått henvendelser fra fastleger om antall avviste henvisninger fra DPS økt anmerkningsvert siden 1.e november etter at nye pasientrettighetsloven trådde i kraft. Ofte er avslag begrunnet med "Helsehjelpen anses ikke å være nyttig". Fastleger blir dermed henvist til de 20 privat praktiserende psykiatere i fylket som normalt "ikke tar imot " nye pasienter. Slik vi forstår, prioriteringsveiledere definerer en del symptomer og funn som utløser rett til behandling. Hvis en pasient på tross foreliggende symptomer og funn ikke anses å ha nytte av helsehjelp, bør det i det minste redegjøres for den faglige begrunnelsen. Nesten alltid er pasientens andre rettigheter knyttet opp mot behandling eller vurdering i 2. linjetjenesten.