Covid-19 Pandemi – Rutiner for pasientmottak

Kontrollrutiner ved inn- og utskrivning

I takt med at elektiv virksomhet på sykehuset gjennopptas, er det naturlig at det oppstår spørsmål om praktiske rutiner når pasienter henvender seg til sykehuset. 

 

Orientering om skallsikringsrutiner ved sykehuset Østfold.