Forsinket svartid på prøver ved avdeling for patologi

Til alle våre rekvirenter:

Pga. økning i prøvevolum og og andre uforutsette hendelser må vi dessverre beregne økt svartid på prøvene.Les Mer ...

Overbelastet akuttmottak

Møte 5.6.15 med kommuneoverleger og legevaktsledere pga. økende antall ø.hjelps-henviste pasienter til SØ Møtet var kalt inn på kort varsel fordi Sykehuset Østfold har over en periode hatt en økende tilstrømming av pasienter til akuttmottaket. Det er ingen tegn på at antall pasienter inn til mottaket er fallende, snarere tvert i mot.Les Mer ...

Programmvare leverandør - Dårlig service

Den 8. mai fikk vi mail både fra NHN og CGM med beskjed om at Buypass Class 3 CA 1 utløper 9. mai. Man måtte følge installasjonsveileder og installere nye sertifikater for å kunne bruke Forskrivningsmodulen etter 9.e mai!Les Mer ...

Til fastleger i Østfold

Vi kontakter dere for å informere om samhandlingsprosjektet «Migrasjonshelse, kvinner og overvekt». Fastlegene anses som de viktigste samarbeidspartnerne for rekruttering av deltakere til dette gruppetilbudet for innvandrerkvinner.Les Mer ...

Henvisning og Wells skår

Sykehuset Østfold startet denne våren i gang med en studie, «Ri-Schedule» -Rivaroxaban i utredning av DVT, som ser på sikkerhet, pasientflyt og tar sikte på å redusere ventetid i akuttmottaket for pasienter med mistanke om DVT.Les Mer ...