ORENCIA®

ABATACEPT = ORENCIA®
Innhold


1. Hensikten med kontrollrutiner og ansvarsforhold:

 • Behandlingen med biologisk medisin for revmatisk sykdom er en spesialistoppgave, men vi er avhengige av tilbakemelding fra fastlege og/eller pasient ved bivirkninger, endring av blodbildet eller om det oppstår kontraindikasjoner for videre behandling.
 • Hensikten med kontrollrutiner med blant annet blodprøver er å fange opp tegn på bivirkninger, toksisitet eller kontraindikasjoner før alvorlige komplikasjoner inntrer.
 • Pasienten har fått generell informasjon om Orenica®. Pasienten har fått utlevert informasjonsark fra Norsk Revmatologisk Forening ang preparatet.
 • Pasienten er informert om at det er pasientens ansvar å møte opp til kontroller og blodprøvetaking hos fastlege som anbefalt.

2. Virkningsmekanisme og dosering av Orencia®

 • Orencia® er klassifisert som et biologisk legemiddel, mer spesifikt en selktiv modulator av T-celle kostimulering. Litt forenklet blokkeres effekten av CD-4 celler som er et nøkkelsignal for full aktivering av T-lymfocytter. Dette medfører demping av betennelses- og immunceller.
 • Orencia® har en halveringstid på ca 2 uker.
 • Orencia® kan brukes alene eller i kombinasjon med methotrexat (MTX) til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerente ovenfor ett eller flere DMARDs.  Ofte kombineres medikamentene for å potensere virkningen og for å forhindre antistoffdannelse. Effekten vurderes etter 3 mnd behandling.
 • Effekten av Orencia® inntrer som regel raskt og øker de første 2-3 mnd. Ved manglende effekt innen 3 mnd avsluttes behandlingen.
 • Orencia® kan kun forskrives eller fornyes av revmatolog = såkalt H-resept.
 • Orencia® kan både taes subkutant og intravenøst
 • Subkutant: 125 mg ukentlig
 • Intravenøst: Doseres etter vekt. I oppstarten med 2 ukers mellomrom første måned, deretter med 4 ukers mellomrom avhengig av vekt.
 • Revmatolog kan ved behov måle serumkonsentrasjonen og antistoffer av Orencia® - man måler da bunnkonsentrasjon der referanseområde er 10-25 mg/L.

3. Generelle bivirkninger av Orencia®

 • Infeksjoner: Luftveis-, urinveis-, hud- og tannrots infeksjoner
 • Benmargsdepresjon: (sjelden) Anemi. Leukopeni. Trombocytopeni
 • Leverpåvirkning: Forhøyede leverenzymer
 • Hypertensjon
 • Hyperkolesterolemi
 • Hudutslett og kløe
 • Gastrointestinale: Magesmerter. Kvalme. Dyspepsi. Diare.
 • Falsk forhøyede blodsukkerverdier ved infusjoner: Orencia® infusjoner kan gi falskt forhøyede verdier av blodsukker de dagene pasienten får Orenica infusjoner. Dette skyldes innhold av maltose i infusjonene

4. Blodprøvekontroller ved Orencia®

 • Ved oppstart Orencia® anbefales blodprøver hos fastlegen 14 dager etter oppstart, deretter månedlig i 3 mnd, og deretter hver 3 måned etter dette.
 • Blodprøver som skal tas er CRP, hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, GFR, ASAT, ALAT, ALP og albumin.  

Kontakt revmatolog hvis:

 1. Stigende eller høy CRP som enten tegn på infeksjon eller inflammasjon
 2. Hb - < 9.0 eller reduksjon på > 2
 3. Hvite < 0
 4. Nøytrofile granulocytter < 1.5
 5. Trombocytter < 100
 6. ALAT/ASAT/ALP > x 2 øvre referanseområde
 7. Stigende kreatinin og fallende GFR

5. Viktige generelle råd

Økt infeksjonsfare og skal seponeres ved infeksjon

 • Pasienter på Orencia ®er mer utsatt for infeksjoner, og ved tegn på infeksjon skal Orencia® seponeres til infeksjonen er ferdigbehandlet. Dette gjelder også lokaliserte infeksjoner.
 • Kontakt revmatolog hvis residiverende infeksjoner. Behandlingen bør/skal avbrytes dersom en pasienten utvikler en alvorlig infeksjon, en opportunistisk infeksjon eller sepsis.

Seponer hvis:

 • påvist kreftsykdom: Orencia® kan muligens påvirke pasientens forsvar mot malignitet . Hvis pasienten utvikler kreftsykdom under behandling ta kontakt med revmatolog for vurdering.
 • demyelierende sykdom

Kontraindusert ved graviditet og amming

 • Orencia® er kontraindusert hos gravide. Fertile kvinner bør rådes til å bruke sikker prevansion under behandling og i minst 3 mnd etter siste dose. Orencia® er kontraindusert under amming.
 • Det finnes ingen god dokumentasjon på om Orencia® kan påvirke sædcellene og det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paterenell bruk, og menn som ønsker å bli far kan fortsette med behandlingen

Interaksjoner med andre medisiner

 • Orencia® gir økt infeksjonsfare og bør helst ikke kombineres med andre immundempende unntaket er MTX som kan vurderes i kombinasjon.
 • Orencia® interagerer med medisiner - sjekk www.interaksjoner.no ved oppstart av nye medisiner

Kirurgiske inngrep:

 • Orencia® bør seponeres før kirurgiske inngrep. Hvor lenge før avhenger av om pasienten får preparatet subcutant eller intravenøst.
 • Orencia® bør gjeninnsettes 2 uker post-operativ – forutsett ukomplisert sårtilheling og fravær av infeksjon. Dette gjelder både om preparatet taes subcutant eller intravenøst.
Subcutant- Orencia®
 • Store kirurgiske inngrep = innsetting av implantater, karkirurgi og kreftkirurgi = 2 uker.
 • Mindre kirurgiske inngrep = artroskopiske inngrep og mindre hudoperasjoner = 1 uke.
Intravenøst - Orencia®
 • Store kirurgiske inngrep = innsetting av implantater, karkirurgi og kreftkirurgi = 4 uker.
 • Mindre kirurgiske inngrep = artroskopiske inngrep og mindre hudoperasjoner = 2 uker.

Vaksiner

 • Ikke-levende vaksiner kan gis og det anbefales minimum influensavaksine årlig. Alle som settes på Orencia® får pneumokokkvaksine pneumovax (PPV23) før oppstart, og siden hver 10ende år. 
 • Levende, svekkede vaksiner er kontraindusert: Hvis behov for å gi slike vaksiner skal infeksjonslege kontaktes

Kontaktinformasjon

SKULLE DET VÆRE SPØRSMÅL KAN REVMATOLOGISK AVDELING KONTAKTES

Kilder:

1. Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge
2. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer
3. Felleskatalogen
4. Medikamentark UNN