HUMIRA®

ADALIMUMAB = HUMIRA®

Innhold


1. Hensikten med kontrollrutiner og ansvarsforhold

 • Behandlingen med biologisk medisin for revmatisk sykdom er en spesialistoppgave, men vi er avhengige av tilbakemelding fra fastlege og/eller pasient ved bivirkninger, endring av blodbildet eller om det oppstår kontraindikasjoner for videre behandling.
 • Hensikten med kontrollrutiner med blant annet blodprøver er å fange opp tegn på bivirkninger, toksisitet eller kontraindikasjoner før alvorlige komplikasjoner inntrer.
 • Pasienten har fått generell informasjon om Humira®. Pasienten har fått utlevert informasjonsark fra Norsk Revmatologisk Forening ang preparatet.
 • Pasienten er informert om at det er pasientens ansvar å møte opp til kontroller og blodprøvetaking hos fastlege som anbefalt.

2. Virkningsmekanisme og dosering av Humira®

 • Humira® er et biologisk DMARDs av typen TNF-hemmer. Humira® er en reseptor antistoff. Halveringstiden på Humira® er ca 2 uker
 • Humira® brukes som hovedregel når syntetiske DMARDs ikke har hatt tilfredstillende effekt. Ofte kombineres medikamentene for å potensere virkningen og for å forhindre antistoffdannelse.
 • Effekten av Humira® inntrer som regel raskt og øker de første 2-3 mnd. Ved manglende effekt innen 3 mnd avsluttes behandlingen.
 • Humira® kan kun forskrives eller fornyes av revmatolog = såkalt H-resept
 • Humira® settes subcutant 40 mg x 1 hver 14 dag. Administreres som penn eller sprøyte. Dersom en dose glemmes bør injeksjonen settes så raskt som mulig.
 • Revmatolog kan ved behov måle serumkonsentrasjonen og antistoffer mot Humira® - man kan måle dette på tilfeldig tidspunkt der referanseområde er 5-12 mg/L.

3. Generelle bivirkninger av Humira®

 • Infeksjoner: Økt infeksjonsfare. Alvorlige infeksjoner (sepsis) har oppstått. Oftest predisponerende tilstander som diabetes og kronisk lungesykdom.
 • Hud: Utslett på injeksjonsstedet forekommer relativt ofte, men krever sjelden behandling. Oppbluss av psoriasis er rapportert. Noe økt fare for melanom.
 • Beinmargssupresjon: Sjelden, men forekommer.
 • Andre: Hodepine, svimmelhet, fordøyelsesbesvær, hoste, rhinitt og hudkløe..

4. Blodprøvekontroller ved Humira®

 • Ved oppstart Humira® anbefales blodprøver hos fastlegen 14 dager etter oppstart, deretter månedlig i 3 mnd, og deretter hver 3 måned etter dette.
 • Blodprøver som skal tas er CRP, hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, GFR, ASAT, ALAT, ALP og albumin.

Kontakt revmatolog hvis:

 1. Stigende eller høy CRP som enten tegn på infeksjon eller inflammasjon
 2. Hb - < 9.0 eller markert fall
 3. Hvite < 3.0
 4. Nøytrofile < 1.5
 5. Trombocytter < 100
 6. ALAT/ASAT/ALP > x 2 øvre referanseområde
 7. Stigende kreatinin og fallende GFR

5. Viktige generelle råd ved Humira®

Økt infeksjonsfare og skal seponeres ved infeksjon:

 • Pasienter på Humira® er mer utsatt for infeksjoner, og ved tegn på infeksjon skal Humira® seponeres til infeksjonen er ferdigbehandlet. Vennligst kontakt revmatolog hvis residiverende infeksjoner.
 • Behandlingen bør/skal avbrytes dersom en pasienten utvikler en alvorlig infeksjon, en opportunistisk infeksjon eller sepsis.

Seponer hvis

 • påvist kreftsykdom: Humira® er kontraindusert ved påvist kreftsykdom. Man kan som en generell regel først restarte Humira®hvis «kreftfri» i 5 år.
 • hjertesvikt NYAH klasse III/IV eller EF < 50%: Humira® er kontraindusert hvis utvikling av hjertesvikt NYAH klasse III/IV eller EF < 50 % under behandling.
 • demyeliserende sykdom

Graviditet og amming:

 • Humira® kan benyttes frem til påvist svangerskap hos mor.
 • Kontakt revmatolog ved påvist graviditet – videre behandling under svangerskap skal avgjøres av revmatolog. Humira® har vist liten overgang til morsmelk, og kan benyttes under amming ved indikasjon for behandling av mors sykdom. Det er ingen restriksjoner hos menn som ønsker å bli far.

Kirurgiske inngrep:

 • Humira® bør seponeres før kirurgiske inngrep.
 • Store kirurgiske inngrep = innsetting av implantater, karkirurgi og kreftkirurgi = 2 uker.
 • Mindre kirurgiske inngrep = artroskopiske inngrep og mindre hudoperasjoner = 1 uke.
 • Humira® bør gjeninnsettes 2 uker post-operativ – forutsett ukomplisert sårtilheling og fravær av infeksjon.

Vaksiner

 • Ikke-levende vaksiner kan gis og det anbefales minimum influensavaksine årlig. Man trenger ikke seponere Humira® ved vaksinering, men man bør tilstrebe å sette vaksinen midt mellom to doseringer. Alle som settes på Humira® får pneumokokkvaksine pneumovax (PPV23) før oppstart, og siden hvert 10ende år. 
 • Levende, svekkede vaskiner er kontraindusert: Hvis behov for å gi slike vaksiner skal infeksjonslege kontaktes.

Kontaktinformasjon

SKULLE DET VÆRE SPØRSMÅL KAN REVMATOLOGISK AVDELING KONTAKTES

Kilder:

 • Rutiner ved oppstart og oppfølging av behandling med biologiske medikamenter – Norsk Revmatologisk Forening
 • Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge
 • Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer
 • Medikamentark UN