COSENTYX®

SEKUNKINUMAB = COSENTYX®
 

1. Hensikten med kontrollrutiner og ansvarsforhold:

 • Behandlingen med biologisk medisin for revmatisk sykdom er en spesialistoppgave, men vi er avhengige av tilbakemelding fra fastlege og/eller pasient ved bivirkninger, endring av blodbildet eller om det oppstår kontraindikasjoner for videre behandling.
 • Hensikten med kontrollrutiner med blant annet blodprøver er å fange opp tegn på bivirkninger, toksisitet eller kontraindikasjoner før alvorlige komplikasjoner inntrer.
 • Pasienten har fått generell informasjon om Cosentyx®. Pasienten har fått utlevert informasjonsark fra Norsk Revmatologisk Forening ang preparatet.
 • Pasienten er informert om at det er pasientens ansvar å møte opp til kontroller og blodprøvetaking hos fastlege som anbefalt.

2. Virkningsmekanisme og dosering av Cosentyx®

 • Cosentyx® er klassifisert som et biologisk legemiddel, mer spesifikt et fullstendig monoklonalt antistoff som bindes selektiv til og nøytraliserer proinflammatorisk cytokin interleukin 17A. Dette medfører demping av betennelses- og immunceller.
 • Cosentyx® kan brukes alene eller i kombinasjon med methotrexat (MTX) til behandling av psoriasisartritt eller ankyloserende spondylitt som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerent ovenfor ett eller flere DMARDs. 
 • Effekten av Cosentyx® inntrer som regel raskt og øker de første 6 mnd. Ved manglende effekt innen 6 mnd avsluttes behandlingen.
 • Cosentyx® kan kun forskrives eller fornyes av revmatolog = såkalt H-resept.
 • Cosentyx® tas subcutant og doseringen er 150 mg eller 300 mg avhengig av indikasjon. Doseringen er ukentlig den første måneden, etter dette månedlig på fast dato.

3. Generelle bivirkninger av Cosentyx®

 • Infeksjoner: Økt infeksjonstendens, spesielt ØLI og soppinfeksjoner.
 • Benmargsdepresjon (sjelden): Nøytropeni kan forekomme.
 • Leverpåvirkning: Forhøyede leverenzymer.
 • Hud: Utslett på injeksjonsstedet forekommer. Krever sjelden behandling.
 • Generelle plager: Hodepine. Svimmelhet. Fordøyelsesbesvær. Diare. Hoste. Rhinitt. Oral herpes.

4. Blodprøvekontroller ved Cosentyx®

 • Ved oppstart Cosentyx® anbefales blodprøver hos fastlegen 14 dager etter oppstart, deretter månedlig i 3 mnd, og deretter hver 3 måned etter dette.
 • Blodprøver som skal tas er CRP, hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, GFR, ASAT, ALAT, ALP og albumin.  

Kontakt revmatolog hvis:

 1. Stigende eller høy CRP som enten tegn på infeksjon eller inflammasjon
 2. Hb - < 9.0 eller reduksjon på > 2
 3. Hvite < 0
 4. Nøytrofile granulocytter < 1.5
 5. Trombocytter < 100
 6. ALAT/ASAT/ALP > x 2 øvre referanseområde
 7. Stigende kreatinin og fallende GFR

5. Viktige generelle råd

Økt infeksjonsfare og skal seponeres ved infeksjon

 • Pasienter på Cosentyx ®er mer utsatt for infeksjoner, og ved tegn på infeksjon skal Cosentyx® seponeres til infeksjonen er ferdigbehandlet. Dette gjelder også lokaliserte infeksjoner.
 • Kontakt revmatolog hvis residiverende infeksjoner. Behandlingen bør/skal avbrytes dersom pasienten utvikler en alvorlig infeksjon, en opportunistisk infeksjon eller sepsis.
Seponer hvis:
 • påvist kreftsykdom: Cosentyx® kan muligens påvirke pasientens forsvar mot malignitet . Hvis pasienten utvikler kreftsykdom under behandling ta kontakt med revmatolog for vurdering.
 • Seponer hvis demyeliserende sykdom

Kontraindusert ved graviditet og amming

 • Cosentyx® er kontraindusert hos gravide. Fertile kvinner bør rådes til å bruke sikker prevansion under behandling og i minst 5 mnd etter siste dose. Cosentyx® er kontraindusert under amming.
 • Det finnes ingen god dokumentasjon på om Cosentyx® kan påvirke sædcellene eller gir teratogen effekt, og menn som ønsker å bli far kan fortsette med behandlingen.

Morbus Chron - bør ikke brukes

 • Cosentyx® bør ikke brukes ved Morbus Chron da sykdomsfoverring, i noen tilfeller. alvorlige, er sett.

Lever- og nyresykdom - brukes med forsiktighet

 • Cosentyx® er et relativt nytt immundempende preparat, og en vet en å ikke om medikamnetdosen må justeres ved samtidig nedsatt lever- og nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales.

Marevan -Interaksjon

 • Cosentyx® interagerer med Marevan – dette tilsier at endring av Marevan-dosen avhengig av INR-verdier kan være nødvendig etter oppstart Cosentyx®.

Kirurgiske inngrep

 • Cosentyx® bør seponeres før kirurgiske inngrep.
 • Store kirurgiske inngrep = innsetting av implantater, karkirurgi og kreftkirurgi = 4 uker.
 • Mindre kirurgiske inngrep = artroskopiske inngrep og mindre hudoperasjoner = 2 uker.
 • Cosentyx® bør gjeninnsettes 2 uker post-operativ – forutsett ukomplisert sårtilheling og fravær av infeksjon. Dette gjelder både om preparatet taes subcutant eller intravenøst.

Vaksiner

 • Ikke-levende vaksiner kan gis og det anbefales minimum influensavaksine årlig. Alle som settes på Cosentyx® får pneumokokkvaksine pneumovax (PPV23) før oppstart, og siden hver 10ende år. 
 • Levende, svekkede vaksiner er kontraindusert: Hvis behov for å gi slike vaksiner skal infeksjonslege kontaktes.

Kontaktinformasjon

SKULLE DET VÆRE SPØRSMÅL KAN REVMATOLOGISK AVDELING KONTAKTES

Kilder:

1. Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge
2. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer
3. Medikamentark UNN