CIMAZIA®

CERTOLIZUMAB PEGOL = CIMZIA®

Innhold


 

1. Hensikten med kontrollrutiner og ansvarsforhold:

 • Behandlingen med biologisk medisin for revmatisk sykdom er en spesialistoppgave, men vi er avhengige av tilbakemelding fra fastlege og/eller pasient ved bivirkninger, endring av blodbildet eller om det oppstår kontraindikasjoner for videre behandling.
 • Hensikten med kontrollrutiner med blant annet blodprøver er å fange opp tegn på bivirkninger, toksisitet eller kontraindikasjoner før alvorlige komplikasjoner inntrer.
 • Pasienten har fått generell informasjon om Cimzia®. Pasienten har fått utlevert informasjonsark fra Norsk Revmatologisk Forening ang preparatet.
 • Pasienten er informert om at det er pasientens ansvar å møte opp til kontroller og blodprøvetaking hos fastlege som anbefalt.

2. Virkningsmekanisme og dosering av Cimzia®

 • Cimzia® er et biologisk DMARDs av typen TNF-hemmer. Cimzia® er en reseptor antistoff. Halveringstiden på Cimzia ® er ca 2 uker.
 • Cimzia® skiller seg litt fra de andre TNF-reseptor antistoffene da det kun har et pegylert Fab-fragment  – dette gjør at det er svært lite passasje over placenta. (<10%) .
 • Cimzia® brukes som hovedregel når syntetiske DMARDs ikke har hatt tilfredsstillende effekt. Ofte kombineres medikamentene for å potensere virkningen og for å forhindre antistoffdannelse.
 • Effekten av Cimzia® inntrer som regel raskt og øker de første 2-3 mnd. Ved manglende effekt innen 3 mnd avsluttes behandlingen.
 • Cimzia® kan kun forskrives eller fornyes av revmatolog = såkalt H-resept
 • Vanlig startdose Cimzia® er 400 mg subcutant uke 0, 2 og 4. Deretter en vedlikeholdsdose på 200 mg sucbutant hver annen uke.
 • Revmatolog kan ved behov måle serumkonsentrasjonen og antistoffer mot Cimzia® man kan måle dette på tilfeldig tidspunkt der referanseområde er 15-30 mg/L.

3. Generelle bivirkninger av Cimzia®

 • Infeksjoner: Økt infeksjonsfare. Alvorlige infeksjoner (sepsis) har oppstått. Oftest predisponerende tilstander som diabetes og kronisk lungesykdom.
 • Hud: Utslett på injeksjonsstedet forekommer relativt ofte, men krever sjelden behandling. Oppbluss av psoriasis er rapportert. Noe økt fare for melanom.
 • Beinmargssuppresjon: Sjelden, men forekommer.
 • Andre: Hodepine, svimmelhet, fordøyelsesbesvær, hoste, rhinitt og hudkløe..

4. Blodprøvekontroller ved Cimzia®

 • Ved oppstart Cimzia® anbefales blodprøver hos fastlegen 14 dager etter oppstart, deretter månedlig i 3 mnd, og deretter hver 3 måned etter dette.
 • Blodprøver som skal tas er CRP, hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, GFR, ASAT, ALAT, ALP og albumin.

Kontakt revmatolog hvis:

 1. Stigende eller høy CRP som enten tegn på infeksjon eller inflammasjon
 2. Hb - < 9.0 eller markert fall
 3. Hvite < 0
 4. Nøytofile grnaulocytter < 1.5
 5. Trombocytter < 100
 6. ALAT/ASAT/ALP > x 2 øvre referanseområde
 7. Stigende kreatinin og fallende GFR

5. Viktige generelle råd ved Cimzia®

Økt infeksjonsfare

 • Skal seponeres ved infeksjon! Pasienter på Cimzia® er mer utsatt for infeksjoner, og ved tegn på infeksjon skal Cimzia® seponeres til infeksjonen er ferdigbehandlet.
 • Behandlingen bør/skal avbrytes dersom en pasient utvikler en alvorlig infeksjon, en opportunistisk infeksjon eller sepsis.
 • Vennligst kontakt revmatolog hvis residiverende infeksjoner.

Seponer hvis:

 • påvist kreftsykdom: Cimzia® er kontraindisert ved påvist kreftsykdom. Man kan som en generell regel først re-starte Cimzia® hvis «kreftfri» i 5 år.
 • hjertesvikt NYAH klasse III/IV eller EF < 50%: Cimzia® er kontraindusert hvis utvikling av hjertesvikt NYAH klasse III/IV eller EF < 50 % under behandling.
 • demyeliserende sykdom

Graviditet og amming:

 • Cimzia® kan benyttes frem til påvist svangerskap hos mor.
 • Kontakt revmatolog ved påvist graviditet – videre behandling under svangerskap skal avgjøres av revmatolog. Grunnet Cimzia® sin spesielle oppbygning har det svært liten passasje over placenta (<10%).  
 • Fra januar 2018 er Cimzia® den eneste TNF-hemmer godkjent av legemiddelmyndigheter i EU området for bruk i svangerskap. Cimzia® har vist liten overgang til morsmelk, og kan benyttes under amming ved indikasjon for behandling av mors sykdom. Det er ingen restriksjoner hos menn som ønsker å bli far.

Kirurgiske inngrep:

 • Cimzia® bør seponeres før kirurgiske inngrep.
 • Store kirurgiske inngrep = innsetting av implantater, karkirurgi og kreftkirurgi = 2 uker.
 • Mindre kirurgiske inngrep = artroskopiske inngrep og mindre hudoperasjoner = 1 uke.
 • Cimzia® bør gjeninnsettes 2 uker post-operativ – forutsett ukomplisert sårtilheling og fravær av infeksjon.

Vaksiner

 • Ikke-levende vaksiner kan gis og det anbefales minimum influensavaksine årlig. Man trenger ikke seponere Cimzia® ved vaksinering, men man bør tilstrebe å sette vaksinen midt mellom to doseringer. Alle som settes på Cimzia® får pneumokokkvaksine pneumovax (PPV23) før oppstart, og siden hvert 10ende år. 
 • Levende, svekkede vaksiner er kontraindisert: Hvis behov for å gi slike vaksiner skal infeksjonslege kontaktes.

Kontaktinformasjon

SKULLE DET VÆRE SPØRSMÅL KAN REVMATOLOGISK AVDELING KONTAKTES

Kilder:

1. Rutiner ved oppstart og oppfølging av behandling med biologiske medikamenter – Norsk Revmatologisk Forening
2. Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge
3. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer
4. Medikamentark UNN