ARAVA®

LEFLUNOMID = ARAVA®

Table of Contents


1. Hensikten med kontrollrutiner og ansvarsforhold

 • Behandlingen med Arava® for revmatisk sykdom er en spesialistoppgave, men vi er avhengige av tilbakemelding fra fastlege og/eller pasient ved bivirkninger eller endring av blodbildet.
 • Arava® tilhører gruppen DMARDs (Disease Modyfing Anti Rheumatic Drugs). Felles for alle DMARDs er at virkningen inntrer langsomt, samt at det kan oppstå alvorlige bivirkninger.
 • Hensikten med kontrollrutiner med blodprøver er å fange opp tegn på bivirkninger og toksisitet før alvorlige komplikasjoner inntrer.
 • Pasienten har fått generell informasjon om Arava® hos oss. Pasienten har fått utlevert informasjonsark fra Norsk Revmatologisk Forening ang preparatet.
 • Pasienten er informert om at det er pasientens ansvar å møte opp til kontroller for blodprøvetaking og blodtrykk hos fastlege som anbefalt.

2. Virkningsmekanisme og dosering av Arava®

 • Arava® omdannes til en aktiv metabolitt som er viktig i immunresponsen.
 • Arava® anvendes kun hos personer over 18 år.
 • Arava® har lang halveringstid, og elimineres ikke fullstendig før etter 2 år.
 • Effekten av Arava® kommer i løpet av 6-8 uker.
 • Doseringen av Arava® er 20 mg daglig. Ev kan man gå ned i dosen til 10 mg daglig dersom bivirkninger gjøre dosereduksjon nødvendig.

3. Generelle bivirkninger av Arava®

 • Blodtrykkstigning: Dette er grunnen til at ved hypertensjon før oppstart Arava® skal blodtrykket behandles først. Mild blodtrykksøkning er en vanlig bivirkning (1-10/100), mens alvorlig økning av blodtrykket er mer sjelden bivirkning (1-1000/10000).
 • GI-relaterte: Diare, kvalme, oppkast og kolitt.
 • CNS- bivirkninger: Hodepine, svimmelhet, asteni og parestesier.
 • Hud og hår: Hårtap, eksem, tørr hud, milde allergiske reaksjoner.
 • Økt infeksjonstendens

4. Blodprøvekontroller og blodtrykkskontroller ved bruk av Arava®

 • Blodprøver som skal tas hos fastlege er CRP, hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, ASAT, ALAT og albumin.  Blodprøver skal tas 2-4 uke de første 3 måneder - deretter hver 2-3 måned ved stabil dose.
 • Arava® kan gi affeksjon av både cellerekke, leverprøver og nyreprøver - ved endring av blodbildet bes det om at revmatolog kontaktes for vurdering.  Dette da det kan ha betydning for videre behandling.
 • Ved forhøyet ALAT mellom 2-3 ganger øvre normalverdi bør dosereduksjon til Arava®10 mg vurderes. Hvis ALAT-økning over 2-3 ganger over øvre normalverdi vedvarer, eller ALAT øker til over 3 ganger normalverdi, bør man vurdere å avslutte behandlingen med Arava® og utføre såkalt utvaksingsprosedyre. Det anbefales å fortsette monitorering av leverenzymer etter avsluttet behandling til leverenzymene har sunket til det normale.
 • Kreatinin og GFR bør kontrolleres – ikke fordi Arava® gir nyresvikt, men fordi det er av betydning å vite om pasienren utvikle nyresvikt. Ved moderat nyresvikt (GFR < 30) bør behandlingen diskuteres ved nyrelege.
 • Arava® kan gi affeksjon av beinmarg. For å komme med noen generelle anbefalinger til kollegaer i primærhelsetjenesten anbefales følgende «kjøreregler».

Kontakt revmatolog hvis:

 1. Hb - < 9.0 eller markert fall
 2. Hvite < 3.0
 3. Granulocytter < 1.5
 4. Trombocytter < 100

5. Viktige generelle råd ved Arava®

Hypertensjon

 • Følg med på blodtrykket da Arava® kan gi hypertensjon
 • Ved Arava® må fastlege også følge blodtrykket. Blodtrykket bør kontrolleres hver måned de første 3 månedene, deretter hver 2-3 måned. Dersom blodtrykket stiger under behandlingen og man ikke får kontroll på det – enten ved dosereduksjon eller tillegg av anti-hypertensiv behandling – må Arava® seponeres.

Arava® er kontraindusert med svangerskap og amming

 • Arava® er teratogent da den aktive metabolitten mistenkes å forårsake alvorlige misdannelser hos fostre. Arava® skal unngås hos fertile kvinner med svangerskapsønske. Leflunomid skal seponeres 2 år før konsepsjon. Derfor viktig med trygg prevensjon under behandling.
 • Arava® kan ikke brukes ved amming
 • Menn kan fortsette med Arava® før konsepsjon.

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler ved Arava®

 • Alder under 18 år
 • Nedsatt leverfunksjon
 • Moderat nyresvikt = GFR under 30
 • Graviditet og amming
 • Unge, fertile kvinner
 • Ubehandlet hypertensjon
 • Alvorlig immunsvikt
 • Signifikant anemi, trombocytopeni, leukopeni eller nøytropeni
 • Alvorlige infeksjon

Utvaskingsprosedyre ved bruk av Arava®

 • Pga lang halveringstid må såkalt utvaskingsprosedyre utføres. Man kan da velge mellom
  • Kolestyramin 8 gram x 3 i 11 dager
  • Kull 50 gram x 4 i 11 dager

Viktige interaksjoner det er viktig å kjenne til ved bruk av Arava®

 • Statiner – Arava®kan gi økt serumkonsentrasjon av statiner. Hos pasienter som står på statiner kan det være greit å kontrollere CK før behandling og etter en tids behandling.
 • Marevan – - Dosebehovet for Marevan/Warfarrin kan være redusert eller økt i kombinasjon med Arava®. Pasienten bør følges opp med INR-målinger.

Kirurgi og Arava®

 • Arava® kan videreføres i forbindelse med kirurgiske inngrep, men tas ikke selve operasjonsdagen.

Vaksiner 

 • Ikke-levende vaksiner kan gis: Alle ikke-levende (inaktiverte) vaksiner innebærer ingen økt risiko for pasienter med nedsatt immunforsvar som bruker Arava®. Det er ikke nødvendig med tidsvindu etter ikke-levende vaskine er satt og man restarter DMARDs.
  • Influensavaskine bør tilbys årlig hos pasienter som bruker Arava®.
  • Pneumokokkvkasine/pneumovax (PPV 23) bør tilbys alle over 65 år, og som hovedregel revaksinasjon ca hvert 10ende år.
 • Levende, svekkende vaksiner er kontraindusert: Levende, svekkede vaksiner kan utløse sykdom hos mennesker med nedsatt immunforsvar som bruker DMARDs. Levende vaksiner kan tidligst gis 6 uker etter avsluttet behandling av DMARDs. Etter vaksinering bør det være et tidsvindu på minst 4 uker etter at levende vaksine er satt og før man starter med DMARDs.

Kontaktinformasjon 

SKULLE DET VÆRE SPØRSMÅL KAN REVMATOLOGISK AVDELING KONTAKTES

Kilder:

 1. Nasjonale retningslinjer for behandling av Arava ved revmatologisk sykdom
 2. Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge
 3. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer
 4. Medikamentark UNN